OBSAH

Úvod

 

 

Predchádzajúce udalosti

 

Ciele spoločného monitorovania

 

Aktivity spoločného monitorovania v roku 2006

 

Plnenie odporúčaní zo Spoločnej výročnej správy za rok 2005

 

 

1. časť

 

 

Hladiny a prietoky povrchových vôd

 

1.1   Prietok do Dunaja pod haťou Čunovo

 

1.2   Prietok do Mošonského ramena Dunaja

 

1.3   Distribúcia vody na maďarskom území

 

1.3.1 Dotácia vody do oblasti inundácie 

 

1.3.2 Dotácia vody do Mošonského Dunaja

 

1.4   Charakteristiky hladiny vody Dunaja na úseku Čunovo-Vámosszabadi

 

 

2. časť

 

 

Kvalita povrchovej vody

2.1    Všeobecné hodnotenie aktuálneho hydrologického roka

 

2.2    Základné fyzikálno-chemické ukazovatele

 

2.3    Katióny a anióny

 

2.4    Nutrienty

 

2.5    Ukazovatele režimu kyslíka

 

2.6    Kovy

 

2.7    Biologické a mikrobiologické ukazovatele

 

2.8    Kvalita sedimentov

 

2.9    Rozdiely v údajoch nameraných slovenskou a maďarskou stranou

 

2.10   Závery

 

 

3. časť

 

 

Režim podzemných vôd

 

3.1   Spoločné hodnotenie režimu podzemných vôd

 

3.2   Závery

 

 

4. časť

 

 

Kvalita podzemných vôd

 

4.1   Maďarské územie

 

4.2   Slovenské územie

 

4.3   Závery

 

 

5. časť

 

  Monitoring pôdnej vlhkosti

 

5.1   Metódy získavania údajov

 

5.2   Spôsoby prezentácie údajov

 

5.3   Vyhodnotenie výsledkov na maďarskej strane

 

5.4   Vyhodnotenie výsledkov na slovenskej strane

 

 

6. časť

 

 

Monitoring lesa

                6.1  Slovenské územie

                6.2  Maďarské územie

 

 

7. časť

 

 

Monitoring bioty

 

7.1  Fytocenológia

 

7.2  Suchozemské mäkkýše

 

7.3  Vodné makrofyty

 

7.4  Vodné mäkkýše

 

7.5  Vážky (Odonata)

 

7.6  Kôrovce (Perloočky – Cladocera, Veslonôžky – Copepoda)

 

7.7  Potočníky a podenky (Trichoptera, Ephemeroptera)

 

7.8  Ryby (Osteichtyes)

 

 

8. časť

 

 

8.1  Záverečné konštatovania  

 

8.2 Odporúčania

Zoznam príloh

A.1. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o niektorých dočasných technických opatreniach a o prietokoch do Dunaja a Mošonského ramena Dunaja, podpísaná 19. apríla 1995

A.2. Štatút o činnosti poverených zástupcov pre monitorovanie, podľa „Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o niektorých dočasných technických opatreniach a o prietokoch do Dunaja a Mošonského ramena Dunaja“, podpísaný 29. mája 1995