Úrad splnomocnenca
Úrad splnomocnenca

PUBLIKAČNÉ SPRACOVANIE ODBORNÝCH POZNATKOV O VPLYVE PREVÁDZKY VD GABČÍKOVO NA PRÍRODNÉ PROSTREDIE

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros:

Gabčíkovská časť hydroenergetického projektu - zhrnutie vplyvov na prírodné prostredie, vyhodnotenie založené na dvojročnom monitoringu
Bratislava, 1995

(v anglickom jazyku)

 

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros:

Gabčíkovská časť hydroenergetického projektu - zhrnutie vplyvov na prírodné prostredie, vyhodnotenie založené na šesťročnom monitoringu.
Bratislava, 1999

(v anglickom jazyku)

 
    

Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros:

Návšteva oblasti vodného diela Gabčíkovo
Bratislava 1999

(v anglickom a slovenskom jazyku)

 

 

Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros:

Optimalizácia vodného režimu ramennej sústavy v úseku Dunaja Dobrohošť - Sap z hľadiska prírodného prostredia
Bratislava 2003

(v slovenskom a anglickom jazyku)

 

 

Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros:

Vodné dielo Gabčíkovo a prírodné prostredie

Súhrnné spracovanie výsledkov slovenského a maďarského monitoringu v oblasti vplyvu VD Gabčíkovo
Bratislava 2004

(v slovenskom jazyku)

 

Plenipotentiary of the Slovak Republic for construction and operation of Gabčíkovo-Nagymaros hydropower scheme

Slovak - Hungarian Environmental Monitoring on the Danube

Results of the Environmental Monitoring based on the "Agreement between the Government of the Slovak Republic and the Government of the Republic of Hungary concerning certain temporary technical measures and discharges in the Danube and Mosoni branch of the Danube"       1995-2005; 

Slovak section, Danube Monitoring Scientific Conference, Mosonmagyaróvár - Hungary
Bratislava 2006

(v anglickom jazyku)

   

   

PREZENTÁCIE

    

Vodné dielo Gabčíkovo a spoločný slovensko-maďarský monitoring vplyvov na prírodné prostredie  

Anglická prezentácia                Slovenská prezentácia

Anglický text

 

Ray, C., (ed.), 2002:  Riverbank filtration: Understanding Contaminant Biogeochemistry and Pathogen Removal

Groundwater quality processes after bank infiltration from the Danube at Čunovo

Anglický text 

 

  

Hubbs, S. A., (ed.), 2006:  Riverbank Filtration Hydrology: 

Impacts on System Capacity and Water Quality

Impact of riverbed clogging - colmatation - on ground water

Anglický text 

 

 

| Hlavná stránka | Úlohy splnomocnenca | Sústava vod.diel G-N | Rozsudok MSD | Rokovania vládnych delegácií |
| Monitorovanie prírodného prostredia | Publikácie | Dôležité odkazy|