Úrad splnomocnenca
Úrad splnomocnenca

Hlavná stránka

Úlohy splnomocnenca

Sústava VD G-N

Rozsudok MSD

Rokovania vládnych delegácií

Monitorovanie prírod. prostredia

Publikácie

Dôležité odkazy

ÚLOHY SPLNOMOCNENCA VLÁDY SR PRE VÝSTAVBU A PREVÁDZKU SÚSTAVY VODNÝCH DIEL GABČÍKOVO-NAGYMAROS

Úlohy splnomocnenca vlády SR vyplývajú zo základných dokumentov:

· Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o výstavbe a prevádzke Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros (ďalej len SVD G-N), podpísaná 16. septembra 1977 (ďalej len “Zmluva 1977”), ktorej platnosť bola potvrdená rozsudkom Medzinárodného súdneho dvoru v Haagu (ďalej len MSD) z 25. septembra 1997.

· Štatút splnomocnenca vlády SR schválený uznesením vlády ČSSR z 31. mája 1979 č. 133 a uznesením vlády SSR z 13. júna 1979 č. 190.

· Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spoločnom štatúte splnomocnencov vlád, ktorý upravuje ich činnosť pri výstavbe a prevádzke Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros, podpísaná 11. októbra 1979 v Bratislave na základe článku 3 ods.(4) Zmluvy 1977.

· Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Maďarskej republiky o niektorých dočasných technických opatreniach a prietokoch do Dunaja a Mošonského ramena Dunaja, podpísanej 19. Apríla 1995 (ďalej len “Dohoda z r. 1995”)

· Uznesenie vlády SR č. 568 z 24. augusta 2011, bod B, o vymenovaní Ing. Petra Hatiara za splnomocnenca vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros a vedúceho vládnej delegácie Slovenskej republiky na rokovania s vládnou delegáciou Maďarskej republiky o vykonaní rozsudku Medzinárodného súdneho dvora a následných uznesení vlády SR.

 

PRACOVNÁ NÁPLŇ SPLNOMOCNENCA VLÁDY SR A ÚTVARU SPLNOMOCNENCA VLÁDY

·  usmerňuje a kontroluje práce spojené s realizáciou a prevádzkou spoločnej investície (t.j. SVD G-N) podľa platnej Zmluvy 1977 a súvisiacich dokumentov,

·  dohliada na vykonanie riešení navrhnutých v Spoločnom zmluvnom projekte, ktoré zabezpečujú ochranu prírody a spolupracuje so samosprávnymi orgánmi a organizáciami, ktoré zodpovedajú za ochranu prírodného prostredia, za ochranu pred povodňami, zabezpečujú ochranu vôd Žitného ostrova,

·  navrhuje riešenie sporných otázok, ktoré sa vyskytnú pri realizácii a prevádzke SVD G-N medzi účastníkmi výstavby a prevádzky,

·  pripravuje návrhy na riešenie a rozhodnutie otázok týkajúcich sa spoločného postupu s maďarskou stranou pri riešení sporných technických otázok a pri realizácii rozsudku MSD,

·  zabezpečuje a riadi slovenskú časť spoločného slovensko-maďarského monitorovania vplyvu prevádzky vodného diela Gabčíkovo a dočasných opatrení predvídaných v Dohode z r. 1995 na prírodné prostredie,

·  koordinuje a zabezpečuje plnenie dohôd s maďarskou stranou o náplni a rozsahu monitorovania vplyvu prevádzky celej SVD G-N na prírodné prostredie, ako aj metodiku a spôsob vyhodnocovania v zmysle dohôd o naplnení rozsudku MSD, zabezpečuje koordináciu, zber, spracovanie, výmenu a vyhodnotenie údajov zo spoločného monitorovania prírodného prostredia,

·  pripravuje príslušným štátnym, vládnym a rezortným orgánom právne, technické a ďalšie nevyhnutné podklady a dokumenty pre potreby riešenia rozdielnych názorov medzi SR a MR vo veci SVD G-N a realizácie rozsudku MSD,

·  hľadá možnosti riešenia sporných otázok súvisiacich s výstavbou a prevádzkou SVD G-N,

·  zabezpečuje realizovanie opatrení, dohodnutých na úrovni vládnych delegácií, pre plnenie rozsudku MSD a opatrení, ktoré vyplývajú za Zmluvy 1977, zo spoločného štatútu a zo súvisiacich dokumentov v oblasti vnútroštátnej pôsobnosti,

·  uskutočňuje, riadi a usmerňuje technické a organizačné rokovania s maďarskou stranou zamerané na dokončenie a prevádzkovanie SVD G-N v intenciách dohôd o realizácii rozsudku MSD v spolupráci s MZV SR a ostatnými zainteresovanými rezortmi,

·  spolupracuje so slovenskou časťou slovensko-maďarskej Komisie hraničných vôd a so slovenskou sekciou Dunajskej komisie na príprave rozhodujúcich materiálov a plnení úloh na slovenskom úseku Dunaja; zúčastňuje sa na rokovaniach tejto komisie, dotýkajúcich sa činností stanovených v Zmluve 1977,

·  pripravuje podklady pre správy a informácie vláde SR o výsledkoch rokovaní a návrhy na ďalšie postupy a riešenia vyplývajúce z rokovaní a dohôd s maďarskou stranou,

·  spolupôsobí na podklade dosiahnutých dohôd v oblasti technického riešenia pri zmluvno-právnom usporiadaní vzťahov medzi SR a MR v otázke SVD G-N,

·  zabezpečuje vypracovanie národnej ročnej správy a spoločnej výročnej správy zo spoločného slovensko-maďarského monitorovania prírodného prostredia podľa Dohody z r. 1995, zabezpečuje tvorbu a správu databázy z monitoringu a publikačné spracovanie odborných poznatkov o vplyve prevádzky VD Gabčíkovo na prírodné prostredie, pripravuje podklady pre výročné správy zo spoločného monitoringu pre vládu SR,

·  informuje verejnosť o výstavbe a prevádzke SVD G-N, o rokovaniach a o monitorovaní a vplyve SVD G-N na prírodné prostredie,

·  spolupracuje s orgánmi vykonávajúcimi kontrolu, dozor alebo dohľad na SVD G-N a spolupracuje pri odstraňovaní nedostatkov,

·  vykonáva svoju činnosť tak, aby nebola narušená právomoc ústredných orgánov štátnej správy SR a ich zodpovednosť za plnenie úloh,

·  využíva na riešenie technických, ekonomických, finančných, organizačných a právnych otázok, potrebných na zabezpečenie výstavby a prevádzky SVD G-N, informácie, stanoviská, podklady, rozbory a návrhy ministerstiev a po dohode s nimi aj nimi riadených organizácií a expertov,

·  spoločné rozhodnutia splnomocnencov vlád SR a MR podľa článku 3 Spoločného štatútu, ktoré sa dotýkajú pôsobnosti ministerstiev uvedených v jeho článku 4, odsek 2, zabezpečuje splnomocnenec podľa vnútroštátnych predpisov, v spolupráci s týmito ministerstvami, 

·  splnomocnenec vlády SR vedie a koordinuje prácu:

  • odbornej skupiny splnomocnenca vlády, poverenej koordináciou monitorovania prírodného prostredia Sústavy vodných diel, ako aj prípravou podkladov, návrhov a stanovísk potrebných na medzinárodné rokovania,
  • investorských a prevádzkových organizácií na zabezpečení úloh výstavby a prevádzky SVD G-N,
  • podľa potreby zvoláva pracovné skupiny špecialistov na riešenie konkrétnych úloh.
| Hlavná stránka | Úlohy splnomocnenca | Sústava vod.diel G-N | Rozsudok MSD | Rokovania vládnych delegácií | Monitorovanie prírodného prostredia | Publikácie | Dôležité odkazy |