Úrad splnomocnenca
Úrad splnomocnenca

Hlavná stránka

Úlohy splnomocnenca

Sústava VD G-N

Rozsudok MSD

Rokovania vládnych delegácií

Monitorovanie prírod. prostredia  

Publikácie

Dôležité odkazy

 

SPLNOMOCNENEC VLÁDY SR PRE VÝSTAVBU A PREVÁDZKU
SÚSTAVY VODNÝCH DIEL GABČÍKOVO - NAGYMAROS
(ďalej len Splnomocnenec)


       
Výstavba a prevádzka Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros bola schválená medzištátnou Zmluvou medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou dňa 16. septembra 1977 (ďalej Zmluva). Medzinárodný súdny dvor v Haagu potvrdil v rozsudku z 25. septembra 1997 platnosť tejto Zmluvy a konštatoval, že Zmluva konzekventne pokrýva vzájomné vzťahy medzi oboma stranami vo veci výstavby a prevádzky Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros ako lex specialis, a situácia, tak ako sa vyvinula od roku 1989, má byť uvedená do kontextu zachovaného zmluvného vzťahu tak, aby sa dosiahli ciele Zmluvy natoľko, ako je to len možné.
  

Splnomocnenci vlád pre výstavbu a prevádzku sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros a ich pomocné orgány boli ustanovení na základe článku 3 Zmluvy. Činnosť splnomocnencov vlád sa riadi podľa Štatútu schváleného vládami oboch strán 11. októbra 1979. Súčasné postavenie a činnosť splnomocnenca vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros vyplýva zo Zmluvy medzi ČSSR a MĽR o výstavbe a prevádzke Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros z roku 1977 a s ňou súvisiacich dokumentov, z Osobitnej dohody o predložení sporu medzi SR a MR o projekte Gabčíkovo – Nagymaros Medzinárodnému súdnemu dvoru, z Dohody medzi vládou SR a vládou MR o niektorých dočasných technických opatreniach a o prietokoch do Dunaja a Mošonského ramena Dunaja z r. 1995. Ďalšie úlohy a činnosti splnomocnenca vlády vyplývajú z jeho štatútu schváleného vládou SR uznesením č. 975 zo 14.novembra 2007,  č. 491 z 1. júla 2009 a  č. 400 z 15. júna 2011, z príslušných uznesení vlády SR a z dohôd prijatých na úrovni delegácií vlád SR a MR rokujúcich o spôsoboch naplnenia Rozsudku Medzinárodného súdneho dvora z roku 1997.   Splonomocnenec sa za svoju činnosť zodpovedá vláde SR. Útvar splnomocnenca bol v roku 2011 delimitovaný na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Splnomocnencom vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros je od 25.10.2012 Ing. Ladislav Lazár (uznesenie vlády SR č. 585 z 24. októbra 2012). Externými poradnými orgánmi sú Spoločná operatívna skupina splnomocnencov vlád, menovaní členovia vládnej delegácie na rokovania s maďarskou stranou o realizácii rozsudku Medzinárodného súdneho dvora. Predchádzajúcimi splnomocnencami vlády SR boli Ing. Dominik Kocinger (1990-2007), Ing. Gabriel Jenčík (2007-2011) a Ing. Peter Hatiar (2011-2012).

 

  

 

 

 

   
   English section

| Hlavná stránka | Úlohy splnomocnenca | Sústava vod.diel G-N | Rozsudok MSD | Rokovania vládnych delegácií |
| Monitorovanie prírodného prostredia | Publikácie | Dôležité odkazy|