Úrad splnomocnenca
Úrad splnomocnenca

Hlavná stránka

Úlohy splnomocnenca

Sústava VD G-N

Rozsudok MSD

Rokovania vládnych delegácií

Monitorovanie prírod. prostredia

Publikácie

Dôležité odkazy

ROZSUDOK MEDZINÁRODNÉHO SÚDNEHO DVORA Z 25.SEPTEMBRA 1997

Maďarská republika žiadala MSD, aby rozhodol a deklaroval, že:

·  Maďarská republika bola oprávnená prerušiť a následne opustiť práce na projekte Nagymaros a na časti projektu Gabčíkovo, za ktoré podľa Zmluvy 1977 zodpovedá Maďarská republika,

·  Česká a Slovenská Federatívna Republika nebola oprávnená pokračovať náhradným riešením (prehradenie Dunaja na Československom území a z toho vyplývajúce vplyvy na vodný režim a priebeh plavby),

·  Deklaráciou z 19. mája 1992, Maďarsko plnoprávne vypovedalo Zmluvu o výstavbe a prevádzke SVD G-N,

·  Zmluva 1977 medzi Maďarskou republikou a Slovenskou republikou nikdy nebola platná,

·  Slovenská republika je zodpovedná voči Maďarskej republike za prevádzkovanie náhradného riešenia,

·  Slovenská republika je medzinárodne zodpovedná za škody a straty spôsobené Maďarskej republike a jej národu,

·  Slovenská republika je povinná nahradiť škody,

·  Slovenská republika je povinná vrátiť vody Dunaja do jeho riečišťa, vrátiť Dunaj do stavu, aký bol pred uvedením do činnosti náhradného riešenia a poskytnúť účinné garancie, že škody a straty, aké utrpela Maďarská republika a jej národy sa nebudú viac opakovať.

Medzinárodný súdny dvor rozsudkom zo dňa 25. septembra 1997 rozhodol, že:

1.A.  Maďarsko nebolo oprávnené pozastaviť a následne zanechať v roku 1989 práce na projekte stupňa Nagymaros a pozastaviť a zanechať časť prác na projekte stupňa Gabčíkovo, za ktoré bolo podľa Zmluvy 1977 a príslušných dokumentov zodpovedné.

1.B. Československo bolo oprávnené pristúpiť v novembri 1991 k výstavbe dočasného riešenia tak, ako je to popísané v Dohode o predložení sporu pred MSD.

1.C.  Československo nebolo oprávnené od októbra 1992 uviesť dočasné riešenie do prevádzky.

1.D.  Maďarské vyhlásenie z 19. mája 1992 o ukončení Zmluvy 1977 a príslušných dokumentov nemalo právny vplyv na jej ukončenie - Zmluva 1977 naďalej platí a pokrýva konzekventne vzájomné vzťahy medzi oboma stranami.

2.A. Slovensko ako nástupnícky štát Československa sa stalo zmluvnou stranou Zmluvy 1977 dňom 1. januára 1993.

2.B.  Maďarsko a Slovensko musia rokovať v dobrej viere a vo svetle prevládajúcej situácie a musia prijať všetky potrebné opatrenia, aby dosiahli ciele Zmluvy 1977 v takej forme, na ktorej sa môžu dohodnúť.

2.C.  Pokiaľ sa strany nedohodnú inakšie, musí byť dosiahnutý spoločný prevádzkový režim v súlade so Zmluvou 1977.

2.D.  Pokiaľ sa strany nedohodnú inakšie, Maďarsko má kompenzovať Slovensku škody spôsobené Československu a Slovensku v dôsledku prerušenia a zanechania prác, za ktoré bolo Maďarsko zodpovedné. Slovensko má Maďarsku kompenzovať škody, ktoré vznikli v dôsledku uvedenia náhradného riešenia do prevádzky Československom a jeho prevádzkovania Slovenskom.

2.E.  Vyrovnanie náhrad za výstavbu a prevádzku diela musí byť vykonané v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy 1977 a jej príslušných nástrojov berúc do úvahy také opatrenia, ktoré strany uplatnia podľa bodov 2.B a 2.C tohoto rozhodnutia MSD.

 

Kompletné znenie rozsudku MSD nájdete na tejto stránke.

| Hlavná stránka | Úlohy splnomocnenca | Sústava vod.diel G-N | Rozsudok MSD | Rokovania vládnych delegácií | Monitorovanie prírodného prostredia | Publikácie | Dôležité odkazy |