A.4 Technické parametre a popis objektov

Grafické zobrazenie jednotlivých objektov je v samostatnej prílohe Dočasného manipulačného  poriadku pre SVD G-N na území SR, aktualizácia VI. časť G.2 Výkresová časť.

         A.4.1 Charakteristické hladiny, plochy, objemy zdrže Hrušov a stupňa Čunovo

         A.4.2  Staničenie plavebnej dráhy

         A.4.3  Stupeň Čunovo

         A.4.4  Zdrž Hrušov

         A.4.5  Derivačný kanál

         A.4.6  Stupeň Gabčíkovo

         A.4.7  Ramenná sústava

         A.4.8  Ochranné opatrenia  VD Nagymaros na území SR