A. 4.3. Stupeň Čunovo

A.4.3.1 Odberný objekt  do Mošonského ramena

Malá vodná elektráreň

- počet turbín

2

- typ turbín                                                                       

priamoprietočné, 4-PB-12A

- inštalovaný  výkon

2 x 0,61 MW

- hltnosť

2 x 10 m3. s-1

- maximálna dolná hladina (pri Q=40 m3/s)

125,30 m Bpv

Voľný obtok

 

- počet otvorov

2

- priemer potrubia

2 x 1400 mm

- niveleta dna

127,00 m Bpv

- kapacita pri minimálnej hladine v zdrži (128,20 m Bpv)

19,6 m3. s-1

- kapacita pri maximálnej prevádzkovej hladine v zdrži (131,10 m Bpv)

25,6 m3. s-1

- minimálny spád

5,1 m

- maximálny spád

5,8 m

 

Objekt je vybudovaný na pravej strane Dunaja, v jeho inundačnom území. Zabezpečuje dodávku vody do Mošonského ramena a odtiaľ do Mošonského Dunaja. Rozmery  budovy MVE sú 24,5x18,3 m, podlaha strojovne je na kóte 124,90 m. Plánuje sa s vybudovaním MVE na využitie celého vypúšťaného prietoku.

 

A.4.3.2 Hať v inundácii

          

- počet haťových polí

20

- šírka jedného poľa

24,0 m

- hradená výška

3,6 m

- kóta prahu hate

128,0 m

- kapacita hate pri max. prevádzkovej hladine (131,10)

5200 m3. s-1

- kapacita hate pri min. prevádzkovej hladine (130,10)

2400 m3. s-1

- kapacita hate pri max. povod. hladine (131,50)

5830 m3. s-1

- typ hradiacej konštrukcie

segmenty

- typ ovládania

mechanické

  

Hať v inundácii je vybudovaná na pravej strane Dunaja, v jeho inundácii. Účelom hate je odvádzať vodu do Starého koryta Dunaja v spolupráci so strednou haťou a haťou na obtoku. Terén pred haťou bol upravený a opevnený na kóte 127,0 m Bpv. Klasický vývar majú vybudované prvé štyri polia (z ľavej strany) . Ostatné polia majú spevnené podhatie. Cez hať v inundácii vedie spojovacia cesta Dobrohošť - Bratislava na kóte 135,50 m Bpv.

 

A.4.3.3. Vodná elektráreň Čunovo

              

- počet turbín

4

- typ turbín

Kaplanova turbína, 3 - lopatková

- priemer obežného kolesa

3710 mm

- hltnosť jednej turbíny - navrhovaná     

92,0 m3. s-1

                                    - maximálna 

100,0 m3. s-1

- inštalovaný výkon VE celkový

24,3 MW

- inštalovaný výkon jednej turbíny

6,27MW

- maximálny spád                                                                     

7,10 m

- minimálny spád                                                                      

3,50 m

- projektovaná ročná výroba el. energie                                    

175 GW/rok

- šírka budovy VE                                                                   

40,2 m

- dĺžka budovy VE                                                                   

71,0 m

- kóta vtokovej dosky                                                              

120,50-116,14 m Bpv

- kóta podlahy strojovne                                                          

124,50 m Bpv

- kóta výtokovej dosky                                                            

116,10-120,50 m Bpv

       

Vodná elektráreň je navrhnutá na dočasne dohodnutý priemerný ročný prietok do Starého koryta Dunaja 400 m3. s-1(360 m3. s-1). Je situovaná medzi haťou v inundácii a strednou haťou, s ktorou tvorí jeden celok . Od hate v inundácii je oddelená upraveným terénom na kóte 133,80 m Bpv v dĺžke cca 120 m. Od strednej hate je oddelená  medzipilierom o šírke 15,0 m. Na streche objektu, zo strany dolnej vody, je spojovacia cesta Dobrohošť- Bratislava.

Hydraulický profil turbíny, daný výrobcom ( vtok -turbína -sacia rúra), je plynulý - bez pilierov. Vtoky a výtoky sú vybavené hradením, čo umožňuje vykonávať revízie a opravy turbín.

     

 A.4.3.4 Stredná hať

    

- počet haťových polí

3

- hradená šírka jedného poľa

24,0 m

- šírka piliera hate

4,0 m

- hradiaca výška segmentu

7,05 m

- hradiaca výška klapky

3,30 m

- celková hradiaca výška

10,35 m

- dĺžka vývaru hate

51,15 m

- hĺbka vývaru hate

3,20 m

- kóta opevneného predpolia hate

120,50 m Bpv

- prepadová hrana hate (Jamborov prah)

121,50 m Bpv

- kóta dna vývaru hate 

114,50 m Bpv

- kóta prahu vývaru

117,70 m Bpv

- kóta koruny medzipilierov- horná

133,80 m Bpv

- kóta koruny medzipilierov stred. -dolná

128,00 m Bpv

- kóta koruny medzipilierov kraj. -dolná

129,00 m Bpv

- čas zdvíhania (spúšťania segmentu)

8 min.

- čas zdvíhania (spúšťania klapky)

2,5/3,5 min.

- kóta premostenia hate

133,80 m Bpv

- šírka premostenia hate

8,50 m

- max. kapacita hate -využiteľná - pri max. prevádzkovej hladine v zdrži (131,10 m Bpv ) 

3300 m3. s-1

- typ ovládania

hydraulické

 

 Stredná hať je situovaná na pravom brehu koryta Dunaja. Funkcia hate je najmä:

Hať má tri polia o šírke 24,0 m. Vtok na hať má odsadenú betónovú dosku na kóte 120,50 m Bpv kvôli zamedzeniu výmoľov. Pod haťou je koryto opevnené kamennou nahádzkou.

Konštrukcia stáleho hradenia hate je segment s nasadenou klapkou. Hradiaca  konštrukcia je vyhrievaná. Opravy na hati je možné vykonávať pod ochranou  provizórneho hradenia.

 

A.4.3.5 Pomocná plavebná komora

 

- užitočná dĺžka veľkej komory

130,70 m

- užitočná dĺžka malej komory

55,70  m

- užitočná šírka komory

24,00  m

- minimálna plavebná hĺbka

3,50  m

- minimálna podchodová výška pod mostom

8,50  m

- hrúbka pilierov

5,50  m

- kóta povrchu pilierov v hornej vode

133,80 m Bpv

- kóta povrchu pilierov v dolnej vode

129,00 m Bpv

- niveleta sklápacieho mosta 

133,80 m Bpv

- spodná hrana mosta

132,20 m Bpv

- kóta dna plavebnej komory

120,00 m Bpv

- kóta prahu horného zhlavia

122,00 m Bpv

- kóta prahu dolného zhlavia

120,00 m Bpv

- horné vráta -dvojsegment

             • hradiaca výška na hornom zhlaví

9,80 m

             • hradiaca výška dolného segmentu

5,80 m

             • hradiaca výška horného segmentu

4,00 m

- dolné vráta vzperné

             • hradiaca výška vrát

11,60 m

- čas plnenia - malá komora

11 min.

                    - veľká komora

16 min.

- čas prázdnenia - malá komora

8   min.

                          - veľká komora

9   min.

- max. rozdiel hladín

7,60 m

- počet otvorov priameho prázdnenia

6

- rozmer otvoru

 1,70 x 1,70 m

- potreba vody na jedno preplavenie

             • malá komora

13 417 m3

             • veľká komora

26 200 m3

- max. kapacita plavebnej komory ako hať. poľa pri Q1000 

(len v tomto prípade sa využije do 200 m3.s-1)

258 m3/ s

- typ ovládania

hydraulické

  

Pomocná plavebná komora umožňuje plavidlám všetkých druhov vyskytujúcich sa na Dunaji preplávanie do Starého koryta Dunaja. Podľa rozmeru preplavovaného plavidla je možné použiť buď malú plavebnú komoru o dĺžke 55,70 m alebo celkovú plavebnú komoru o dĺžke 130,70 m. Horné vráta tvorí dvojitý segment  s hydraulickým ovládaním. Segment zabezpečuje priame - podzáporníkové plnenie plavebnej komory a v prípade nutnosti aj funkciu haťového poľa. Dolné uzávery sú riešené ako vzperné vráta s priamym vyprázdňovaním otvormi vo vrátach (6 otvorov hradených stavidlami). Pri povodni sa ráta s plavebnou komorou ako s jedným haťovým poľom. Pri prepúšťaní ľadov sa s ňou neuvažuje.

Plavebná komora je premostená sklopným oceľovým dvojdielnym mostom. Pred plavebnou komorou je vybudovaná horná a pod ňou dolná rejda. Lode v rejdach sú usmerňované betónovými zvodidlovými stenami dĺžky 70 m. Opravy konštrukcií plavebnej komory je možné vykonať pod provizórnym hradením zo strany hornej, aj dolnej vody.

 

A.4.3.6 Sklz pre športovú plavbu

              

- dĺžka objektu sklzu                                                                

320 m

- dĺžka sklzovej časti                                                                

105 m

- dĺžka sklzovej rampy                                                             

22,5 m

- potreba vody na jedno preplavenie                                        

2,5 - 3,0 m3.s-1

- max. rozdiel hladín                                                                 

7,60 m

- sklon sklzu                                                                            

1:20

- šírka žľabu                                                                            

2,30 m

- prívodný kanál ku sklzu - dĺžka                                               

195  m

- prívodný kanál ku sklzu - šírka                                                

4,75 m

- typ ovládania                                                                          

mechanické

       

Sklz pre športovú plavbu zabezpečuje preplavenie malých športových plavidiel cez stupeň Čunovo. Slúži prevažne priaznivcom vodnej turistiky. Vtok do prívodného kanála sklzu, o šírke 10,70 m, je dvojdielny s možnosťou osadenia provizórneho hradenia.

Vo vtoku do sklzovej rampy je klapkový uzáver s rampou o rozmeroch 2,3x3,2 m ovládaný ručne užívateľom sklzu. V dolnej vode sa sklz rozširuje na 25,0 m dlhý bazén. Možnosť vystúpenia na breh je pred klapkou (v hornej vode) a v dolnom bazéne.

  

A.4.3.7. Hať na obtoku

      

- počet haťových polí                                                               

4

- šírka jedného poľa                                                                 

18  m

- hradiaca výška                                                                      

5,6 m

- kóta prahu hate                                                                     

126,50 m Bpv

- kapacita celej hate pri kóte hladiny v zdrži 128,00 m Bpv       

290 m3. s-1

- kapacita celej hate pri kóte hladiny v zdrži 128,20 m Bpv       

330 m3. s-1

- kapacita celej hate pri kóte hladiny v zdrži 131,10 m Bpv       

do 1420 m3. s-1

- kapacita celej hate pri kóte hladiny v zdrži 131,50 m Bpv       

do 1600 m3. s-1

- typ hradiacej konštrukcie                                                       

segmenty

- typ ovládania                                                                         

mechanické

  

Opravy konštrukcií je možné vykonať pod ochranou provizórnym hradením. Hať na obtoku, hlavne v I. etape výstavby, zabezpečovala dotáciu vody do Starého koryta Dunaja v rozmedzí 250-600 m3. s-1, prepúšťanie povodňových prietokov a ľadov.

V súčasnosti sa využíva na dotáciu Starého koryta Dunaja pri vyšších prietokoch ako 1000 m3.s-1 (pozri bod C.1.5.1) spolu s ostatnými objektami stupňa Čunovo a do doby vykonania úprav na klapkách stredovej hate na prepúšťanie ľadov.

 

A.4.3.8. Prevádzkový prístav Čunovo

  

Je umiestnený v hornej vode medzi pomocnou plavebnou komorou a prehradením koryta Dunaja. Vybudovaný je na ľavej strane polostrova, ktorého pravá strana tvorí vtok do pomocnej plavebnej komory. Prístavný múr ma hrúbku 0,60 m a dĺžku 159 m. Je vybavený rebríkmi, pevnými viazacími tŕňmi a bitvami v kombinácii s monolitickými schodiskami. Koruna múru  na kóte 133,80 m Bpv je napojená na cestu v osi premostenia stupňa Čunovo. Prístavný múr ma smerom k vode plošinu na kóte 130,00 m Bpv, z ktorej sú rebríky po kótu 124,55 m Bpv. Celý prístavný areál je osvetlený a vybavený vodovodnou prípojkou pitnej vody a elektrickým rozvodom so zásuvkami.

   

A.4.3.9. Dočasná dnová prehrádzka v km 1843

   

Dočasná dnová prehrádzka je vybudovaná v Starom koryte Dunaja v rkm 1843, na spoločnom slovensko-maďarskom úseku. Zabezpečuje spolu s haťou Dunakiliti požadovanú hladinu v Starom koryte Dunaja nad prehrádzkou, ktorej úrovne umožňujú regulovaný odber vody do pravobrežnej ramennej sústavy na území MR. Odber sa uskutočňuje brehovými otvormi s prahmi na pravom brehu Dunaja v rkm 1845,9 a v rkm 1845,4.

   

Charakteristické údaje:

            - dĺžka prehrádzky

330 m

            - šírka koruny

5 m

            - dĺžka hrany priepadu

200 m

            - priemerná výška hrany priepadu

122,50 m Bpv

            - napojenie hrany na breh

cca 1:15

            - sklon svahu zo strany dolnej vody 

cca 1:15

            - sklon svahu zo strany dolnej vody 

cca 1:3

  

Dočasná dnová prehrádzka plní základné funkcie v súlade s vodoprávnymi povoľovacími rozhodnutiami a so slovensko-maďarskou  medzivládnou Dohodou:

             - kóta priemernej vzdutej hladiny                                               

123,0  m Bpv

             - rozsah tolerancie vzdutej hladiny

+/-0,10 m

             - kóta max. vzdutej hladiny pri prietoku Dunaja 600 m3/s

124,0 m Bpv

             - kóta min. vzdutej hladiny                                                         

122,6 m Bpv

             - kóta bežnej prevádzkovej hladiny (km 1843)                          

123,0 m Bpv

             - diapazón prietokov prepúšťaných nad prepážkou pri bežnom prevádzkovom stave       

200 - 500 m3.s-1

             - k zachovaniu charakteru hraničného toku potrebná a charakteristická šírka hladiny

200,00 m

             - v tomto prípade max. možný prietok na zásobenie maďarskej ramennej sústavy

150,00 m3.s-1

   

Dočasná dnová prehrádzka bola na slovenskej strane vodoprávne schválená, ako aj jej manipulačný poriadok, ktorý tvorí samostatný elaborát (schválenie pozri bod B.2 odsek v/A a B).                                                                                           

  

A.4.3.10 Priepich v hornej vode

     

- napojenie na pôvodné koryto Dunaja v cca

rkm 1854

- dĺžka priepichu

1686 m

- šírka priepichu pred stupňom Čunovo (stredná hať a VE)

147 m

- šírka priepichu v mieste napojenia na pôvodné koryto Dunaja  

100 m

- kóta dna priepichu (stredná hať a VE)                                   

120,50 m Bpv   

- šírka priepichu pred PoPLK (plavebná berma)                         

24,00 m

- dĺžka priepichu (plavebnej bermy)                                          

765 m

- kóta dna priepichu (plavebnej bermy)                                                

126,00 - 123,00 m Bpv 

- svahy priepichu po pôvodný terén bez opevnenia                   

1 : 6

- svahy priepichu v mieste napojenia na objekty (opevnené  kamennou nahádzkou)

1 : 3

  

Priepich v hornej vode zabezpečuje napojenie objektov stupňa Čunovo na Staré koryto Dunaja a  slúži na odvedenie ľadov,  na preplavenie  splavenín pod stupeň Čunovo a na prevádzkovanie pomocnej plavebnej komory. Súčasťou horného priepichu sú vtokové polostrovy, ktoré oddeľujú objekty PoPLK,  strednej hate a VE od hate na obtoku (po ľavej strane) a od hate v inundácii (po pravej strane). Ľavostranný vtokový polostrov je nasypaný z hutnených štrkopiesčitých materiálov, svahy  v  sklone 1:3 sú opevnené kamennou nahádzkou hr 0,60 m opierajúcou sa o kamennú pätku. Dĺžka vtokového polostrova je cca 590 m, šírka 50 m. Obdobne je vybudovaný aj pravostranný deliaci polostrov v dĺžke cca 160 m. Kóta koruny ľavého  polostrova je na kóte 133,60 m Bpv, kóta pravého polostrova je 133,80 m Bpv.

   

A.4.3.11 Priepich v dolnej vode

      

- napojenie priepichu v dolnej vode na Staré koryto Dunaja cca 

rkm 1851

- šírka priepichu v dolnej vode (PoPLK, stredná hať a VE)                     

147 - 200 m

- kóta dna priepichu v dolnej vode (stredná hať a VE)

                        - vo vzdialenosti 45 m za prahom vývaru hate                

118,00 m Bpv

                        - vo vzdialenosti 90 m za prahom vývaru hate (po napojenie na Staré koryto Dunaja)

120,50 m Bpv

- kóta dna priepichu pod PoPLK

                        - pod PoPLK                                                                            

120,00 m Bpv

                        - vo vzdialenosti 80 m za PoPLK (po napojenie na Staré koryto Dunaja)

120,50 m Bpv

- sklon svahov priepichu                                                                        

1 : 2,5 - 1 : 3

- opevnenie svahov priepichu kamennou nahádzkou hr.0,60 m

- dnový prah pod VE (prehrádzka v podobe bočného prepadu)

- kóta koruny prehrádzky                                                                      

123,50 m Bpv

- dĺžka prepadovej hrany                                                                       

320 m

- šírka koruny prehrádzky premenlivá                                        

4,00 - 25,00 m

- typ prehrádzky                                                                                    

zemná, štrkopiesčitá

- sklon protiprúdneho svahu                                                                   

1 : 3 - 1 : 5

                        - opevnený lom. kameňom hr.0,60 m s podkladovou filtračnou vrstvou Binet

- sklon poprúdneho svahu                                                                      

1 : 3 - 1 : 10

                        - opevnený lom. kameňom hr.1,0 m s podkladovou filtračnou vrstvou Binet

- šírka priepichu pod haťou v inundácii                                       

540 m

- dĺžka priepichu pod haťou v inundácii                                           

cca 1200 m

- kóta dna priepichu pod haťou v inundácii za zdrsneným sklzom

                        - pod objektom vo vzdialenosti cca160 m - 360 m                     

121,00 m Bpv

                        - po zaústenie do Starého koryta Dunaja                                     

120,00 m Bpv

                         

Priepichy v dolnej vode zabezpečujú odvedenie prietokov stupňa Čunovo do Starého koryta Dunaja.

Prehrádzka - dnový prah  - zabezpečuje minimálnu hladinu 123,50 m Bpv pod VE Čunovo pre rozbeh turbín pri prietokoch 250 - 400 m3.s-1  pri spodnej hladine pod strednou haťou 121,60 m Bpv.

 

ĎALEJ