A.4.4 Zdrž Hrušov

  

Zdrž Hrušov sa začína napojením na prívodný kanál (PK) VD Gabčíkovo pri obci Báč - Dobrohošť a končí približne v rkm 1860 Dunaja.

   

A.4.4.1  Hrádze zdrže Hrušov

Hrádze zdrž Hrušov sú vybudované na definitívnu kótu vzdutia 131,10 m Bpv a zabezpečujú odvedenie povodňových prietokov pri max. hladine 131,50 m Bpv pri stupni Čunovo.

Ľavostranná hrádza  zdrže začína km 0,00 napojením na ľavostrannú hrádzu prívodného kanála. Je situovaná v katastrálnom území obcí Báč, Mliečno, Čilistov, Hamuliakovo a Podunajské Biskupice. Končí v km 25,642 pri prístavisku Bratislava.

Ľavostranná hrádza je sypaná zo štrkopieskov. Tesniacu časť tvorí šikmé hlinité tesnenie prepojené s tesniacim hlinitým kobercom pod telesom hrádze. Návodný svah hrádze je opevnený  v úseku km 0.00 - 5,003 asfaltobetónom z dvoch vrstiev hr.13 cm, v úseku km 5,003 - 13,000 betónovými prefabrikátmi typu Haruštiak (z časti kamenné opevnenie), v úseku km 13,000 - 25,642 je návodná strana zahumusovaná. Koruna hrádze má šírku 6,0 m, na korune hrádze je asfaltová vozovka š. 3,5 m. Ostatné časti hrádze sú zahumusované a osiate. Sklon návodného svahu hrádze je 1 : 2,5-3, sklon vzdušného svahu je 1 : 3.

Pravostranná hrádza  zdrže sa začína napojením na spojovaciu hrádzu v km 2,958, sleduje ľavý breh Dunaja až po rkm 1851,75, kde je vybudovaný stupeň Čunovo. Tento úsek hrádze je označovaný  ako pravostranná hrádza na ľavom brehu Dunaja (PHĽBD) a má dĺžku 10,4 km. Hrádza je sypaná zo štrkopieskov, izolačnú vrstvu tvorí PVC fólia. Návodný svah má sklon 1 : 3 a je opevnený betónovými prefabrikátmi typu Haruštiak, sklon vzdušného svahu je 1 : 2,5. Ostatné časti sú zahumusované a osiate. Na korune hrádze je asfaltová vozovka š. 4.5 m.

Súčasťou pravostrannej hrádze na ľavom brehu Dunaja sú smerné stavby.

Objekty stupňa Čunovo sú napojené na pravostrannú hrádzu zdrže Hrušov prostredníctvom pravostrannej hrádze na pravom brehu Dunaja dl.500 m. Sklon návodného svahu je 1 : 3, vzdušný svah 1 : 2. Pravostranná hrádza zdrže Hrušov má dĺžku 17 km a  je napojená na pravostrannú ochrannú hrádzu Dunaja v lokalite mesta Bratislava (Starý most). Pravostranná hrádza zdrže má sklon návodného svahu 1 :  2,5 , sklon vzdušného svahu 1 : 3. Je sypaná zo štrkopiesčitých materialov s návodným šikmým hlinitým tesnením. Na korune je asfaltová vozovka š. 5,0 m, ostatné časti hrádze sú zahumusované a zatrávnené.

   

A.4.4.2  Priesakové kanály zdrže Hrušov a objekty na kanáloch

   

Na odvedenie priesakov sú na vzdušnej strane hrádzí vybudované priesakové kanály, ktoré odvádzajú priesakové vody .

Ľavostranný priesakový kanál  vybudovaný pozdĺž ľavostrannej hrádze zdrže má dĺžku 15,905 km a je situovaný vo vzdialenosti 55-100 m od osi ľavostrannej hrádze. Šírka dna kanála je premenlivá od 5 - 20 m, s výnimkou úsekov medzi vzdúvacími objektami v km 11,887 a km 13,060, kde je dno široké 10m.

Sklony svahov sú 1:3,5. Brehy sú opatrené geotextíliou a priťažené štrkopieskom . Svahy kanála sú nad prevádzkovou hladinou zahumusované a zatrávnené. Súčasťou ľavostranného priesakového kanála je Čilistovský kanál, preložka kanála Hamuliakovo - Dobrohošť s výpustným objektom a spätná hrádza dĺ.4,080 km v staničení ĽPK km 0,00 - 4,080.

Na ľavostrannom priesakovom kanáli je  vybudovaných osem vzdúvacích objektov v km  2,029;3,122; 6,248; 7,938; 11,355; 13,060; 18,875 a 19,690.        

Pravostranný priesakový kanál  je vybudovaný pozdĺž pravostrannej hrádze zdrže v dĺžke 17,48 km. Svahy v sklone 1:3 sú chránené geotextíliou, priťažené štrkopieskom a nad prevádzkovou hladinou zahumusované a osiate. Dno kanála má šírku v km 0,0 - 4,60  15 m od km 4,60-10,90 šírku 5 m.

Na pravostrannom priesakovom kanáli sú vybudované tri vzdúvacie objekty v km 2,552, 4,600 a 7,958 a závlahová čerpacia stanica.

   

A.4.4.3  Plavebná kyneta

  

- dĺžka plavebnej kynety                                                           

13,6 km

- napojenie na koryto Dunaja                                                    

rkm 1853,0

- kóta dna kynety v dĺ. 9,6 km                                      

124,0 m Bpv

- šírka v dne                                                                             

180,0 m

- kóta dna v dĺ. 4,0 km, po napojenie na prívodný kanál                  

125,50-122,0 km

   

Plavebná kyneta je vybudovaná v zdrži Hrušov a zabezpečuje už od kóty hladiny v zdrži 128,20 m Bpv minimálnu plavebnú hĺbku 25 dm.

   

A.4.4.4  Odberný objekt Dobrohošť

  

- počet  haťových otvorov

3

- kóta vtoku

127,90 m Bpv

- šírka haťového poľa

12 m

- prepadová hrana hate, prah

128,40 m Bpv

- max. kapacita hate pri hladine v zdrži 131,10 m Bpv

234 m3.s-1

- hradiaca výška

3,6 m

- hradenie

klapky

- typ ovládania

hydraulické

- pred každou klapkou je osadená jedna tabuľa provizórneho hradenia  h= 700 mm

- pred každou klapkou je osadená plávajúca norná stena

- odber pre dotáciu ľavostrannej inundácie Dunaja

                                                                   - minimálny 

6,0 m3.s-1

                                                                   - normálny prevádzkový

28,0-40,0 m3.s-1

                                                                   - záplavový krátkodobý

234,0 m3.s-1

  

Odberný objekt do ramennej sústavy je vybudovaný v km 1,8 spojovacej hrádze zdrže.  Jeho účelom je zabezpečiť  dotáciu vody do ľavostranného inundačného územia Starého koryta Dunaja v rkm 1840,0 - 1820,0. Plánuje sa výstavba MVE na využitie odberu pre dotáciu ramennej sústavy.

   

A.4.4.5 Polder v pravostrannej inundácii zdrže

   

Vytvorením poldra na pravej strane zdrže je riešená ochrana lesov v úseku 7,l5 km dlhom /km 4,5 – 12,0 hrádze zdrže/. Hrádza poldra nadväzuje na pôvodnú inundačnú hrádzu, sleduje proti vode pravý breh koryta Dunaja a pod čerpacou stanicou na Jaroveckom ramene opäť nadväzuje na hrádzu zdrže. Polder je vytvorený na území medzi pravostrannou hrádzou zdrže a brehom Dunaja na hornom konci vzdutia medzi rkm Dunaja 1859,5 až 1859,0 a je  chránený do prietoku v Dunaji 4.000 m3.s-1. Manipulácia je zabezpečená pomocou dvoch objektov umiestnených na dolnom konci poldra v blízkosti rkm Dunaja 1856,0.

 

H r á d z o v ý     v ý p u s t   je vybudovaný v km 4,3 pravostrannej hrádze zdrže Hrušov. Je to krytý objekt s tromi otvormi o rozmeroch 2,1 m x 2,5 m a odvádza sa ním priesaková voda z poldra do pravostranného priesakového kanála zdrže pri manipulácii uvedenej v časti C. podľa popisu v I. fáze a podľa popisu v II. fáze aj vyprázdňovanie poldra. Dno výpustu je na kóte 126,00 m Bpv.

Hradenie objektu je pomocou stavidiel. Maximálne množstvo vypúšťané do priesakového kanála je 11,5 m3.s-1 a možno ho dosiahnuť pri vypúšťaní vody po povodni poldra výtokom pod stavidlom a pri dolnej hladine 127,93 m Bpv. Pri zdvihnutí stavidiel o hodnotu „a“ pretečie objektom:

a = 0,1 m ......................................... Q =   2,47 m3.s-1

a = 0,2 m ......................................... Q =   5,13 m3.s-1

a = 0,3 m ......................................... Q = 11,69 m3.s-1

 

Napr. pri hladine v poldri na kóte 129,70 m Bpv. bude pri otvorení stavidiel nasledovný prietok:

a = 0,1 m ......................................... Q =   2,17 m3.s-1

a = 0,2 m ......................................... Q =   4,05 m3.s-1

a = 0,3 m ......................................... Q =   7,17 m3.s-1

a = 0,4 m ......................................... Q = 10,10 m3.s-1

   

N á p u s t n ý    o b j e k t    je vybudovaný v hrádzi poldra v jej dolnej časti približne v rkm Dunaja 1856,0 v blízkosti výpustného objektu do pravostranného priesakového kanála. Týmto objektom sa voda dostáva do poldra a po opadnutí povodne sa vypúšťa do zdrže Hrušov. Objekt má dve polia svetlej šírky 2 x 7,20 m. Je hradený dvojstavidlovými uzávermi s prahom na kóte 128,60 m Bpv. Hladina v zdrži pri prietoku 4.000 m3.s-1 pred nápustným objektom je na kóte 131,43 m Bpv.. Prepadová hrana pri zasunutí horných stavidiel je na kóte 131,30 m Bpv. Pri vyhradení horných stavidiel je prepadová výška 1,13 m, potom prietok priepadom predstavuje 48,0 m3.s-1 a za 1 hod. pretečie objektom 172 800 m3, ktorý sa neskôr zníži vplyvom zahltenia prepadu. Z toho vyplýva, že polder sa cez objekt plní asi za 10 hod. pred prekročením prietoku 4.000 m3.s-1 , pretože aj v hrádzi poldra je na začiatku (pri rkm Dunaja 1859,0) znížená koruna na kótu  o 20 cm nižšie ako je priebežná koruna hrádze. Prelivná hrana je na kóte 131,80 m Bpv a má dĺžku 150 m.

 

ĎALEJ