A.4.5 Derivačný kanál

  

Derivačný kanál vodného diela Gabčíkovo sa skladá z prívodného a odpadového kanála

- celková dĺžka

25,2 km

     - z toho dĺžka prívodného kanála (PK)

17,0 km

     - z toho dĺžka odpadového kanála (OK)

8,15 km

- maximálna kapacita PK do

5200 m3.s-1

- kóta koruny hrádzí PK

133,10 m Bpv

- kóta koruny hrádzí OK: ľavostranná

118,60 - 119,0 m Bpv

                                        pravostranná

117,00 - 118,0 m Bpv

                 

A.4.5.1  Prívodný kanál:

  

- staničenie prívodného kanála (PK)                                          

8,15-25,15 km

- dĺžka PK                                                                               

17,0 km

- šírka PK                                                                                

350-630 m

- výška hrádzí PK                                                                     

11,0-18,0 m

- kóta koruny hrádzí                                                                 

133,10 m Bpv

- prietok PK max.                                                                    

4500-5200 m3.s-1

- povolená max. rýchlosť                                                          

1,5 m/s

     

Prívodný kanál  spolu so stupňom Čunovo sústreďuje hydraulický spád, privádza vodu ku stupňu Gabčíkovo a súčasne plní funkciu plavebnej dráhy. Začína pod zdržou Hrušov a je situovaný po ľavej strane Dunaja.

 

A.4.5.2 Objekty na prívodnom kanáli

   

Hrádze prívodného kanála majú výšku 11,0 - 18,0 m a sú sypané zo štrkopiesčitého materialu s návodným plášťovým asfaltovým tesnením, ktoré nadväzuje na tesnenie dna PK fóliou PVC, chránenej ochrannou vrstvou hr. 110 cm z hlinitých (80 cm) a štrkopiesčitých  (30 cm) materialov.

Dno prívodného kanála je opevnené násypom hrubozrnného materialu a v niektorých úsekoch živičným postrekom. Ochranná vrstva má zamedziť poškodeniu tesniacej fólie v prípade núdzového spustenia kotvy z lode (zákaz bežného kotvenia v prívodnom kanáli). Koruna hrádzí je na kóte 133,10 m Bpv.

Objekty prievozu sú vybudované v km 0,75 prívodného kanála ( plavebný km 27,65).

Priepust pod prívodným kanálom v km 4,0

- počet otvorov

5

- vnútorný rozmer

4,50 x 2,50 m

- ovládanie hladinového režimu

dvojstavidlové uzávery vo výtokovej časti

- ovládanie

elektromotory s koncovými spínačmi

- komunikačná štôlňa

1

- rozmery komunikačnej štôlne

2,0 x 2,20 m

- dĺžka priepustov

499,74 m

- dĺžka medzi vtokom a dvojstavidlom

518,0 m

       

Ľavostranný priesakový kanál prívodného kanála (ĽPK PK) je prepojený (pokračuje) do úseku pod km 4,0 rúrovým priepustom 3xJs1200 mm, ovládaným kanalizačnými zasúvadlami.

Pravostranný priesakový kanál prívodného kanála (PPK PK) je prepojený (pokračuje) do úseku pod km 4,0 rúrovým priepustom 3xJs1200 mm. Odľahčenie PPK PK do výtokového koryta priepustu je rúrovým priepustom 1xJs1200 mm

- kóta nivelety ĽPK PK vo vtokovej časti

116,98 m Bpv

- kóta nivelety ĽPK PK vo výtokovej časti

116,92 m Bpv

- kóta terénu vtokovej časti (násyp)

124,98 m Bpv

- kóta terénu výtokovej časti (násyp)

124,67 m Bpv

- kóta hladiny ĽPK PK pri prevádzkovom stave

120,63 m Bpv

- kóta hladiny ĽPK PK pri povodňovom stave

123,15 m Bpv

     

Priepust je situovaný v km 4,0 prívodného kanála. Slúži na odvádzanie priesakových vôd z ľavostranného priesakového kanála zdrže do ľavostrannej sústavy dunajských ramien popod prívodný kanál VD Gabčíkovo. Za povodne sa voda zo Starého koryta Dunaja propaguje späť.

 

Ľavostranný priesakový kanál prívodného kanála (ĽPK PK)

sa napája na ľavostranný priesakový kanál zdrže Hrušov a privádza priesaky ľavostrannej hrádze a z priľahlého úseku prívodného kanála k priepustu v km 4,0, ktorým sa priesakové vody dostávajú do ľavostrannej sústavy dunajských ramien.

V úseku km 4,0-17,0 ľavý priesakový kanál odvádza vodu na závlahy a je zaústený do kanála S-VII pri Gabčíkove.

Na kanáli sú dva vzdúvacie objekty v km 9,60 a 14,810. Hradiace zariadenie sú dvojstavidlové uzávery s elektromotorickým pohonom.

  

Odberný objekt do kanála S-VII a MVE

je situovaný v ľavostrannej hrádzi PK pred plavebnými komorami. Pozostáva z odberu s prepadom na kóte 126,00 m Bpv a prívodných potrubí 2 x 1400 mm.Voda odoberaná do kanála S-VII je využitá v malej vodnej elektrárni s kapacitou 8,0 m3.s-1.

Z ľavostranného priesakového kanála PK je možné,pri dodržaní predpísaných hladín, odoberať vodu pre závlahy pomocou odberných objektov do kanála A-VII,B-VII a C-VII.

Objekty na ľavostrannom priesakovom kanáli prívodného kanála:

Odberný objekt do kanála A-VII:

- počet otvorov

2

- rozmery

2,40 x 1,95 m

- kapacita objektu

6,0 m3.s-1

- kóta prahu odberu

118,80 m Bpv

- kóta dna priesakového kanála

116,83 m Bpv

- typ hradiacej konštrukcie

tabuľové uzávery

- objekt vo vzdialenosti 1,5 km od ĽPK, hladina 

120,70 m Bpv

Odberný objekt do kanála B-VII:

- počet otvorov

1

- kapacita objektu

6,0 m3.s-1

- svetlá šírka otvoru

6,0 m

- hradiaca výška

2,0 m

- kóta prahu odberu

115,70 m Bpv

- kóta dna priesakového kanála

114,34 m Bpv

- typ hradiacej konštrukcie

tabuľové uzávery

- objekt vo vzdialenosti 2,5 km od ĽPK, hladina 

117,28 m Bpv

Odberný objekt do kanála C-VII.

- počet otvorov

1

- kapacita objektu

1,9 m3.s-1

- priemer otvoru

1x1000 mm

- kóta dna otvoru

113,35 m Bpv

- hradenie     

kanál. zasúvadlo

- objekt vo vzdialenosti 0,2 km od ĽPK, hladina

114,0 m Bpv

          

Odberné objekty zabezpečujú odber vody pre závlahy z ľavostranného priesakového kanála pri dodržaní predpísaných hladín.

 

Pravostranný priesakový kanál prívodného kanála (PPK PK)

odvádza priesakovú vodu z prívodného kanála do odpadového kanála pod VE Gabčíkovo. Vzdúvacími objektami v km 2,2; 5,5; 7,5; 9,5  a 13,10 udržuje hladinu podzemnej vody na požadovanej úrovni. Hradiace zariadenia tvoria dvojstavidlá s elektromotorickým pohonom.

  

Nápustný objekt na PPK PK

slúži k odberu vody pre ľavostranné inundované územie Dunaja rkm 1818 - 1812.

- počet otvorov

3

- priemer otvorov (potrubí)

3 x 1200 mm

- max. hladina v PPK PK

114,55 m Bpv

- kapacita pri max. hladine

3,5 m3.s-1

- odber vo vegetačnom období (apríl - október)

2,5 m3.s-1

- odber v mimovegetačnom období

0

                       

Nápustný objekt na pravostrannom priesakovom kanáli prívodného kanála (PPK PK) pre zásobovanie ľavostrannej inundácie Dunaja v rkm 1812-1820 je situovaný pri jeho vyústení do odpadového kanála pod VD Gabčíkovo. Odber bude zabezpečený pri vzdutej hladine v pravostrannom priesakovom kanáli na kótu 114,55 m Bpv.

Vzdutie zabezpečí výpustný objekt v km 17,480 PPK PK. Manipulácia na objekte sa uskutoční dvojstavidlom. Hladina na kóte 114,55 m Bpv sa do prietoku 7,5 m3.s-1  riadi pomocou horného stavidla. Pri prietoku nad 7,5 m3/s treba objekt vyhradiť. Minimálny prietok v kanáli 2,5 m3.s-1 v prípade nižšieho priesaku do PPK PK treba zabezpečiť z priepustu pod PK v km 4,0.

Od nápustného objektu na PPK PK je voda vedená kanálom, ktorý vyúsťuje v km 50,53 ľavostrannej hrádze starého koryta Dunaja, do inundácie. Kanál pozostáva z troch samostatných novovybudovaných úsekov vhodne napojených na jestvujúce ramená Dunaja. Kanál v súčasnosti nie je dobudovaný (chýba cca 70m).

  

A.4.5.3  Odpadový kanál

  

- začiatok odpadového kanála (OK)

rkm 1811

- dĺžka OK

8,15 km

- šírka OK v dne

172,0-210,0 m

- kóta dna OK (projektovaná) - premenlivá

od 96,0-100,0 m Bpv

- kóta prahu pri  vyústení do Dunaja cca

104,0 mBpv (od km 25,0)

- maximálna kapacita do

5200 m3.s-1

- kóta koruny hrádzí     -ľavá

118,60 - 119,00 m Bpv

                                    -pravá

117,00 - 118,60 m Bpv

                      

Odpadový kanál - odvádza vodu vo vodnej elektrárne Gabčíkovo a plavebných komôr do koryta Dunaja. Súčasne tvorí plavebnú dráhu. V prípade povodňových prietokov v Dunaji odľahčuje staré koryto Dunaja.

Dno odpadového kanála pri zaústení do koryta Dunaja je na kóte cca 104,0 m Bpv, v úseku km plavebnej dráhy 1,4 - 5,6 na kóte 100,0 m Bpv a smerom pod VE Gabčíkovo dno klesá na kótu 96,50 - 97,0 m Bpv. Svahy OK sú v sklone 1 : 5 a 1 : 4 neopevnené, od kóty 105,60 - 115,00 m Bpv (po bermu) sú svahy v sklone 1 : 3,5 opevnené lomovým kameňom.

  

Hrádze odpadového kanála:

Ľavostranná hrádza tvorí súčasť I. ochrannej línie Žitného ostrova a je sypaná z piesčitohlinitého materiálu s predloženým návodným tesniacim kobercom až po brehovú čiaru OK (cca 30 m) 

Svahy hrádze sú zahumusované a osiate (bez opevnenia), na korune hrádze je asfaltová vozovka š. 3,5 m.

Pravostranná hrádza tvorí ochranu územia medzi OK a ľavostrannou ochrannou hrádzou Dunaja a je vybudovaná zo štrkopiesčitého materiálu s návodným hlinitým tesnením a predloženým kobercom až po brehovú čiaru OK. V úsekoch depónie na pravom brehu OK tvorí hrádzu hlinitý prísyp k depónii a predložený koberec (depónia je o cca 3-5 m vyššia)

Svahy hrádze sú zahumusované a osiate (bez opevnenia), koruna hrádze je štrková.

   

A.4.5.4  Objekty na odpadovom kanáli

  

Odberný objekt  do kanála S-VI

- počet otvorov

2

- priemer otvorom (potrubí)

2 x 1200 mm

- výška prahu priepadu

111,05 m Bpv

- kapacita objektu

10 m3.s-1

- odber vo vegetačnom období

7,8 m3.s-1

- typ hradenia

kanálové zasúvadlo

                          

Objekt je situovaný v ľavostrannej hrádzi OK, 6,9 km od stupňa Gabčíkovo ( v km 1,25 plavebnej dráhy) a zabezpečuje odber vody pre závlahy.

  

Ľavostranný priesakový drén

sa nachádza po ľavej strane OK, za hrádzou. Slúži na odvedenie priesakov pri povodňových prietokoch v Dunaji a OK. Systém odvedenia priesakov sa skladá:

Priesaky sa do drénov dostanú cez odľahčovacie studne, ktoré sú vybudované vedľa potrubia drénu vo vzdialenostiach 10-25 m. Účinnosť  drénov je podmienená nezavzdutou hladinou v kanáli S-VI.

Je nutné, aby správca sledoval činnosť odľahčovacích studní.

 

Odvedenie priesakov po pravej strane odpadového kanála

počas povodňových prietokov je zabezpečené vybudovaním pravostranného kanála (nie je dokončený), ktorý zároveň slúži ako prívod vody do inundácie Dunaja cez hrádzový výpust v km 50,53 ľavostrannej hrádze Dunaja. Prečerpanie priesakov bude zabezpečené mobilnými čerpadlami o kapacite 3,2 m3.s-1. Pre umožnenie čerpania je vybudovaná spevnená plocha, bazén a ochrana výtlačného potrubia. Na objekte sú namontované provizórne čerpadlá o kapacite 0,80 m3.s-1.V prípade zvyšovania prietokov v Dunaji treba zabezpečiť prísun ďalších mobilných čerpadiel.

Pripravuje sa výstavba definitívnej čerpacej stanice s elektropohonom.

 

ĎALEJ