A.4.6. Stupeň Gabčíkovo

   

A.4.6.1. Plavebné komory

- počet 2
- využiteľná dĺžka 275 m
- využiteľná šírka 34 m
- kóta dna 103,00 m Bpv
- kóta koruny múrov 133,10 m Bpv
- min. plavebná hladina v hornej vode 128,50 m Bpv
- max. plavebná hladina v hornej vode 131,10 m Bpv
- min. plavebná hladina v dolnej vode 110,50 m Bpv
- max. plavebná hladina v dolnej vode 115,80 m Bpv
- horné hradenie segment. vráta - prah 123,00 m Bpv
                                               - hradiaca výška 8,60 m
- dolné hradenia vráta - prah vrát 103,00 m Bpv
- rozmery vrát 2 x 17,0 x 21,10 m

- klapky na hornom zhlaví (záložné provizórne hradenie)

           
                                       - dno prahu 123,00 m Bpv
                                       - hradiaca výška 5,00 m
                                       - dĺžka klapiek v jednom poli 2 x 17,00 m

- potreba vody na jedno preplavenie cca

190 - 210 tis.m3

           jednou komorou na 1 m výšky

10 000 m3

                                                                                          spolu              

 cca 210 000 m3

- max. rozdiel hladín

21,60 m

- priemerná doba plnenia s dvomi vtokmi

14 min.

- priemerná doba prázdnenia s dvomi výtok. otvormi

13 min.

                                 

Plavebné komory sú umiestnené na ľavej strane stupňa Gabčíkovo. Ich úlohou je preplaviť plavidlá z hornej vody (131,10m Bpv) do dolnej vody (min.109,50 m Bpv). Okrem toho slúžia ako jalové výpusty v prípade výpadku sústrojov VE Gabčíkovo z prevádzky a môžu  sa  pri povodni použiť na prevedenie vody (obtoky 2 x 610 m3. s-1 a  plavebné komory 2 x 1200 m3. s-1).

Horné segmentové vráta sa spúšťajú pod prah (123,0 m Bpv), dolné vráta sa opierajú o premostenie a prah (103,0 m Bpv). Pred hlavným horným hradením plavebných komôr (ťahaný segment) sú osadené klapky ako záložné provizórne hradenie. Hradia výšku 5,0 m a to z kóty 123,0 na 128,0 m Bpv. Ich funkcia spočíva:

Plniaci systém komôr má prah na kóte 119,00 m Bpv, so štyrmi vtokmi pre každú komoru. Rozmery otvorov vtokov sú 4 x 4 m. Plnenie komôr sa uskutočňuje dnom komory pomocou systému kanálov v základovej doske a  štrbín v dne plavebných komôr (rovnomerné rozdelenie plniaceho množstva po ploche komory). Prázdnenie komôr sa uskutočňuje pomocou toho istého systému štrbín a kanálov v dne plavebných komôr cez 4 otvory hradené segmentami s prahom na kóte 97,0 m Bpv do výtokového objektu s dvomi kanálmi 8x 8 m  (pre každú komoru 1 ). Tieto kanály tvoria jeden objekt a sú vyústené do vývaru VE na jej ľavom okraji.

Premostenie plavebných komôr je na dolnom zhlaví (štátna cesta Gabčíkovo - Dobrohošť) s dolnou kótou konštrukcie mosta 124,02 m Bpv t.j. 8,2 m nad max. plavebnou hladinou.

Bezpečné vplávanie a vyplávanie plavidiel do a z komôr zabezpečujú rejdy plavebných komôr. Vybavené sú na možnosti vyčkávania plavidiel pred preplavovaním. Dno hornej rejdy je na kóte 117,50 m Bpv. Užitočná  dĺžka hornej rejdy je 410 m a šírka 180 m. Dĺžka vodiacich múrov v hornej rejde je celkom 699 m, vrátane stredného deliaceho múru. Dolná rejda má užitočnú dĺžku 285 m, šírku 180 m. Dĺžka vodiacich múrov v dolnej rejde je spolu 583 m, vrátane stredného deliaceho múru.Dno dolnej rejdy je na kóte 103,0 m Bpv.

 

A.4.6.2. Vodná elektráreň Gabčíkovo

- počet turbín 8
- typ turbín kaplanové 4-K-15G
- inštalovaný výkon 90 MW x 8 = 720 MW
- hltnosť jednej turbíny 413 až 636 m3. s-1
- výkon jednej turbíny pri spáde 16 až 24 m 90 MW
- čas nábehu turbíny 50 sec
- priemer obežného kola 9300 mm
- celková hmotnosť turbíny 1225,5 t
- kóta podlahy strojovne 124,0 m Bpv
- kóta dna špirály 100,30 m Bpv
- kóta dna savky 87,30 m Bpv
- max. horná hladina 131,10m Bpv
- max. dolná hladina 117,39m Bpv
- min. spád 13,0 m

 

Vodná elektráreň Gabčíkovo využíva hydroenergetický potenciál časti Dunaja na výrobu elektrickej energie a v dobe povodňových prietokov sa zúčastňuje na ich odvedení, pokiaľ to umožňujú spádové pomery.

Má osadených 8 sústrojenstiev s jednotkovým výkonom 90 MW t.j. spolu 720 MW. Kóta prahu vtoku na turbíny je 119,00 m Bpv. Prah výtoku z vodnej elektrárne je na kóte 96,50 m Bpv.

Prevádzka vodnej elektrárne, do vybudovania dolného stupňa sústavy, je priebežná s hladinovou reguláciou pri prietokoch 800 až 1400 m3.s-1 s presnosťou +_8 cm, pri prietokoch 1400 až 4500 m3.s-1 s presnosťou +_15 cm, merané na stupni Čunovo.

  

A.4.6.3. Odberný objekt do kanála S-VII a MVE

            

- počet otvorov 2

- priemer potrubia

2 x 1400 mm

- výška prahu priepadu 126,00 m Bpv

- kapacita objektu do

2 x 4,00 m3.s-1

- odber v mimovegetač. období 3,00 m3.s-1

- odber vo vegetačnom období 7,50 m3.s-1

   

Objekt je situovaný v ľavostrannej hrádzi PK, pred plavebnými komorami. Voda odoberaná do kanála S-VII je využitá v MVE :  

- počet turbín

2
- inštalovaný výkon

2 x 0,520MW
- hltnosť turbín

2 x 4,0 m3.s-1
- typ turbíny

F - 243

                 

Pred objektom je osadená ochranná konštrukcia proti nárazu a tvoreniu námrazy.

 

ĎALEJ