A.4.7.  Ramenná sústava

 

A.4.7.0  Odberný objekt Dobrohošť do ramennej sústavy - je uvedený v bode A.4.4.4.

  

A.4.7.1  Prívodný kanál do ramennej sústavy

  

Prívodný kanál do ramennej sústavy začína južne od obce Dobrohošť pri kamennej prehrádzke a končí pri jestvujúcej ochrannej hrádzi Dunaja. Jeho dĺžka je 1836,0 m. Sklon nivelety je 0,5%o, šírka v dne je 38,0 m a sklon svahov kanála je 1: 2,5. Kanál je opevnený bet. prefabrikátmi opretými o pätku z lomového kameňa. V dne je uložená fólia PVC hr. 0,6 mm, ktorá nemá tesniaci charakter (nebola zvarovaná).

Úsek medzi odberným objektom Dobrohošť (kap. A.4.4.4) a prívodným kanálom do ramennej sústavy tvorí odtokový žľab dĺ. 244,80 m, pozdĺžny sklon 8,39 % a šírky 40 m v dĺžke 30 m pri napojení na odberný objekt. Pokračuje sklzom, ktorý má šírku 15 m pri napojení na prívodný kanál.

  

A.4.7.2  Prehrádzkové línie ramennej sústavy

  

Územie ľavostrannej inundácie Dunaja v rkm 1820-1840 je rozdelené do siedmich sekcií ohraničených ľavostrannou hrádzou Dunaja, zvýšeným ľavým brehom Dunaja a priečnymi prehradeniami inundácie.

 

Línia prehradenia A sa nachádza v rkm 1838,10 Dunaja a tvorí ju kamenná prehrádzka nehradená.

 

Línia prehradenia B dĺ. 2008 m sa nachádza pri rkm 1835,0 Dunaja. V línii B sú nehradené priepady s možnosťou zahradenia

- min. kóta prehradenia územia

121,80 m Bpv

- počet priepustov

13

- kóta priepadu priepustov

119,40 m Bpv

- počet pevných nehradených prepadov

3+1

- kóta priepadov

121,14 m Bpv

- kóta priepadu nápustného objektu do materiálovej jamy A

120,20 m Bpv 

- kóta priepadu výpust. objektu z materiálovej jamy B

118,95 m Bpv

                    

Línia prehradenia C , dlhá 2095 sa nachádza pri rkm 1832,0 Dunaja. Ohraničuje územie pre spoločnú prevádzkovú a povodňovú hladinu medzi líniou B a C.

- min. kóta prehradenia územia

120,60 m Bpv

- počet hradených priepustov 150/200 cm

8

- kóta priepadu priepustov

118,0 m Bpv

- počet pevných nehradených priepadov (C.1 + mater. jama B)

1+1

- kóta priepadu do materiálovej jamy B

120,0  m Bpv

- kóta priepadu z materiálovej jamy B

118,95 m Bpv

                     

Línia prehradenia D,  dlhá 1820 m, pri rkm 1830 Dunaja. Ohraničuje územie so spoločnou prevádzkou a povodňovou hladinou.

- min. kóta prehradenia územia

119,50 m Bpv

- počet hradených priepustov 150/200 cm

4

- kóta priepadu priepustov

117,60 m Bpv

- počet pevných nehradených priepadov (D1+D2)

3

- kóta priepadov

118,45 m Bpv

                                  

Línia prehradenia územia E,  dlhá 1861 m, končí pri rkm 1828,80 Dunaja. Zabezpečuje spoločnú prevádzkovú i povodňovú hladinu v ohraničenom území medzi líniou D a E.

- min. kóta prehradenia

119,20 m Bpv

- počet hradených priepustov 150/200 cm

7

- kóta priepadu priepustov

116,70 m Bpv

- počet pevných nehradených priepadov (E2-2ks)

2

- kóta priepadov

118,50 m Bpv

                    

Línia prehradenia územia F,  dlhá 3270 m, končí pri rkm 1825,50 Dunaja. Zabezpečuje spoločnú prevádzkovú i povodňovú hladinu v ohraničenom území medzi líniou E a F.

- min. kóta prehradenia územia

118,20 m Bpv

- počet hradených priepustov 150/200 cm

4

- kóta priepadu priepustov

116,40 m Bpv

- počet pevných nehradených priepadov (F1, F2)

2

- kóta priepadov

117,36 m Bpv

                    

Línia prehradenia územia G, dĺžka 3906 m, končí pri rkm 1824,0 Dunaja. Zabezpečuje spoločnú prevádzkovú i záplavovú hladinu v ohraničenom území medzi líniou F a G.

- min. kóta prehradenia územia

117,70 m Bpv

- počet hradených priepustov 150/200 cm

3

- kóta priepadu priepustov

115,90 m Bpv

- počet pevných nehradených priepadov (G1+ G3)

2

- kóta priepadov

116,84 m Bpv

                   

Pod líniou G sú vybudované ďalšie prehrádzky H, I, J, ktoré len postupne znižujú hladinu vody až po Dunaj a majú charakter stabilizácie koryta. Technicky sú to jednoduché prehradenia ramien zriadené z lomového kameňa. Tieto prehrádzky nemajú zariadenia na manipuláciu, a preto nimi nemožno nastavovať hladinu vody. Prehrádzky majú pevnú prepadovú hranu na kótach:

- prehrádzka H

115,90 m Bpv

- prehrádzka I

115,20 m Bpv

- prehrádzka  J1

114,70 m Bpv

- prehrádzka J2

113,50 m Bpv

 

ĎALEJ