A.4.8. Ochranné opatrenia VD Nagymaros na území SR 

  

V rámci  výstavby SVD Gabčíkovo - Nagymaros sa na území SR realizovali Ochranné opatrenia proti vzdutiu VD Nagymaros. Ich účelom bolo chrániť územie pozdĺž ľavého brehu Dunaja, obidvoch brehoch Váhu, Hrona a pravého brehu Ipľa proti veľkým vodám. Ochranné opatrenia zahŕňali  rekonštrukciu hrádzí , budovanie  priesakových kanálov a odvodňovacích kanálov a  čerpacích staníc. V čase rozhodnutia maďarskej strany o zastavení prác na výstavbe VD Nagymaros bola už väčšina ochranných opatrení zrealizovaná, resp. vo vysokom štádiu rozpracovanosti. Následne sa ich rozsah minimalizoval a ukončili sa (dokončievajú sa) objekty súvisiace

Ostatné rozostavané objekty sa zakonzervovali.

   

A.4.8.1 Oblasť dolný Ipeľ 2-11

(podľa medzištátnej Zmluvy - práce MR)

   

Rozsah prác uvedených v SZP bol realizovaný maďarskou stranou len čiastočne. Územie je rozdelené na dve samostatné časti: úsek Chľaba a úsek Salka.

 

a/úsek Chľaba - po zastavení prác na budovaní VD Nagymaros boli prerušené práce na protipovodňovej ochrane územia. Zrealizovala sa len ochranná hrádza Chľaba na  pravom brehu rieky Ipeľ bez podzemnej tesniacej steny, s hlinitým tesniacim jadrom a hlinitým tesniacim kobercom v dĺžke 1,34 km, ktorá chráni  obec Chľaba a priesakový kanál Chľaba. Na odvedenie povrchových zrážkových vôd  do Ipľa je vybudovaný hrádzový výpust v km 1,334 hrádze v trase jestvujúceho opevneného odvodňovacieho jarku:

- prah vtoku 

105,70 m Bpv

- žel.betónové potrubie

Ms 1000 mm

- dĺžka výpustu

34 m

- hradenie výpustu

tabuľový uzáver  1,20x1,20 m s mechanickým ovládaním

- provizórne hradenie

z návodnej strany -

drážky  v uzáverovej monolitickej šachte

   

zo vzdušnej strany -

drážky na vtokovom objekte           

               

b/úsek Salka - ochrana územia proti veľkým vodám sa zrealizovala v celom rozsahu. Pozdĺž rieky Ipeľ sa vybudovala na pravom brehu nová hrádza z hlinitých materiálov a podzemnou tesniacou stenou v dĺžke 2,50  km a rekonštruovala sa stará hrádza v dĺžke 2,72 km.  Odvedenie vnútorných vôd zabezpečuje priesakový kanál dĺžky 5,085 km so zaústením  do Ipľa cez gravitačný výpust.

Gravitačný výpust je situovaný v km 1,050 hrádze.

- prah vtoku a výtoku

104,00 m Bpv

- rozmery výpustu

1,50 x 1,50 m

- dĺžka výpustu

52,25 m

- hradenie výpustu

tabuľový uzáver s mechanický ovládaním

- provizórne hradenie

drážky z návodnej a vzdušnej strany

           

Počas povodní sú vnútorné vody prečerpávané dvomi dieselovými čerpadlami o celkovej kapacite 500 l.s-1.

   

A.4.8.2  Oblasť dolný Hron 2-12

(podľa medzivládnej Dohody - práce MR)

  

V tejto oblasti maďarská strana v rámci „medzivládnej dohody“ realizovala rekonštrukciu hrádzí Hrona v dĺžke 1,140 km, pri vyústení Hrona do Dunaja v dĺžke 0,400 km a priesakový kanál v dĺžke 0,930 km s vyústením do jestvujúcej ČS Štúrovo.

Rekonštrukcia hrádzí pozostáva z utesnenia podložia podzemnými tesniacimi stenami po neogén, tesniacich prísypov návodnej strany a zvýšenia koruny hrádzí na bezpečné odvedenie povodňových prietokov. Z dôvodu pozastavenia výstavby VD Nagymaros sa nepokračovalo s rekonštrukciou ochranných hrádzí pozdĺž Dunaja a Hrona.

   

A.4.8.3  Oblasť Kravany 2-13

  

V rámci ochranných opatrení sa zrealizovali všetky objekty zabezpečujúce ochranu územia proti veľkým vodám a ochranu územia proti vnútorným vodám. Oblasť je rozdelená do dvoch úsekov: Obid a Čenkov

   

a/úsek Obid  - boli zrealizované nasledovné objekty:

    

Čerpacia stanica Obid ( 10 m3.s-1):

- vertikálne vrtuľ. čerpadlá 1200 AQCV

3 x 3,75 m3.s-1

- vertikálne vrtuľ. čerpadlá 600 AQTV

2 x 0,90 m3.s-1

- výtlačné potrubia (výtlačné potrubia sú prevedené cez ochrannú 

   hrádzu násoskovým spôsobom a sú ukončené vo výtok. objekte)

2xDN800, 3xDN1200

- pre zavodnenie násoskových potrubí je ČS vybavená evakuač. šachtou

- prívod el. energie 

vzdušná 22 kV prípojka

- VN a NN rozvodňa a trafostanica

- kóta vtoku na ČS - prah hrablíc

101,50 m Bpv

- prevádzková hladina

104,35 m Bpv

- voľný výtok

nie je

(voľný výtok je zabezpečený cez starú  ČS Obid o kapacite 1,5 m3.s-1, umožňuje i napúšťanie prívodného  kanála pre účely závlah

                 

b/úsek Čenkov - boli zrealizované nasledovné objekty

  

A.4.8.4  Oblasť Iža 2-14

  

V rámci ochranných opatrení  sa zrealizovali všetky objekty, ktoré zabezpečujú ochranu územia proti veľkým vodám

  

Čerpacia stanica Patince (21 m3.s-1):

- vertikálne vrtuľ. čerpadlá  1200 AQTV

5x3,7 m3.s-1

- vertikálne vrtuľ. čerpadlá 800 AQTV

2x1,325 m3.s-1

- výtlačné potrubia (potrubia sú prevedené cez ochr. hrádzu násoskovým 

   spôsobom a sú ukončené vo výtok. objekte)

5xØ1200, 2xØ800 mm

- pre zavodnenie násoskových potrubí je ČS vybavená evakuačnou šachtou

- vtok na ČS - prah                                                                 

100,75 m Bpv

- prevádzková hladina na prív. kanáli                                         

105,50 m Bpv

- voľný výtok                                                                           

nie je

- spätné napúšťanie kanála je cez starú ČS Patince

- betónový prah vývaru                                                 

107,70 m Bpv

- dno vývaru                                                                             

105,20 m Bpv

- ČS je vybavená VN a NN rozvodňami a trafostanicou

- prívod el. energie  

vzdušná 22 kV prípojka

  

Hrádzový priepust v km 15,40  hrádze

slúži na gravitačné vypúšťanie vnútorných vôd z priľahlého územia do Dunaja až do skončenia výstavby VD Nagymaros. Celková dĺžka objektu je 58,86 m. Hrádzový priepust tvoria oceľové potrubia  2 x F 820 mm, ktoré sú hradené klapkami na elektrický pohon. Kóta nivelety dna potrubí je 105,30 m Bpv.  Hrádzový priepust je prepojený s velínom ČS Patince, odkiaľ sa môže diaľkovo ovládať. Po dobudovaní VD Nagymaros bude hrádzový priepust využitý na spätné napúšťanie vody pre závlahy (zo vzdutej hladiny).

  

A.4.8.5  Oblasť Komárno - mesto 2-15

  

Boli zrealizované všetky objekty, ktoré zabezpečujú ochranu mesta pred veľkými vodami a väčšia časť objektov, ktoré zabezpečujú ochranu proti vnútorným vodám

 

Čerpacia stanica Bene (1,5 m3.s-1) - (rozšírenie na odvedenie priesakových vôd)

- vertikálne vrtuľ. čerpadlá 600 AQTV                         

2 x 850 l/s

- výtlačné potrubie                                                                    

Ø 600 mm

- prívodné potrubie z oblasti Bene

         vetva A:

DN 1400, TZR 131-140, I = 0,5‰  

dĺ.53,88 m

DN 1000, TZR 19-100, I = 0,3‰

dĺ. 541,38 m

         vetva B:

DB 800, TBR 14-800, I = 3‰ 

dĺ. 278,38 m 

- prívodné potrubie z Alžbetinho ostrova

2074,09 m

            I = 0, 5‰  km 0,0 - 1,864, nie je zberný systém

            I = 2,9‰ km 1,864 - 2,074 , perfórované bet. potrubie

                                                        

DN 1000, TBR 19-100,

dĺ. 1381,40 m

                                                            

DN 800, TBR 19-80,

dĺ. 469,80 m

                                                    

DN 600, TZR 102-60,

dĺ. 222,80 m

- max. hladina v sacom bazéne ČS

108,85 m Bpv

- max. pracovná hladina v sacom bazéne ČS

108,85 m Bpv

- min. pracovná hladina v sacom bazéne ČS

108,45 m Bpv

- blokovacia hladina v sacom bazéne ČS

108,35 m Bpv

- max. hladina vo výtlačnom bazéne ČS

112,28 m Bpv

- max. prevádzková hladina vo výtl. bazéne ČS 

109,64 m Bpv

- min. prevádková. hladina vo výtl. bazéne ČS  

107,17 m Bpv

  

ČS Bene plní dvojitú funkciu:

- udržuje hladinu vody v bazéne Slovenských lodeníc (pôvodná ČS - 2 čerpadlá VSK 12r á 2,5 m3.s-1)

- odčerpáva priesakové vody z oblasti Slovenských lodeníc a z Alžbetinho ostrova (rozšírená ČS).

Je situovaná na prívodnom kanáli z bazénu Slovenských lodeníc, v km 4,544 ochrannej hrádze Dunaja v rkm 1770,10.

V rámci ochranných opatrení (SVD G-N) bola ČS Bene doplnená o dva čerpacie agregáty na čerpanie priesakových vôd. Priesakové vody sú privádzané do samostatného sacieho bazéna ČS bet. potrubím, do ktorého sú zaústené zberné studne v lokalite medzi lodenicami a železnicou do MR. Do prívodného potrubia na ČS Bene je zaústený prívod z Alžbetinho ostrova, ktorým sa priesakové vody dostávajú na ČS Bene.

  

Čerpacia stanica Váh (0,3 m3.s-1):

- vertikálne vrtuľ. čerpadlá 300 AQTV                         

2x170 l.s-1

- výtlačné potrubia dĺ. 84,50 m (potrubia sú prevedené cez ochrannú 

   hrádzu Váhu násoskovým spôsobom a sú ukončené vo výtokovom objekte)

2xDN500

- pre zavodnenie násoskových potrubí je ČS vybavená evakuačnou šachtou

- prítok. potrubie

DN 1000

- zapínacia hladina 1.čerpadla (-4,4 m)

105,20 m Bpv

- zapínacia hladina 2.čerpadla (-3,4 m)

106,20 m Bpv

- vypínacia hladina (-5,5 m)

104,10 m Bpv

- blokovacia hladina (-5,7 m)

103,90 m Bpv

- 0,00 = 109,60 m Bpv

- max. prevádzková hladina ČS

105,20 m Bpv

- min. prevádzková hladina ČS

104,10 m Bpv

- voľný výtok

nie je

- povodňová hladina Q100 Váhu v mieste ČS 

111,92 m Bpv

  

ČS Váh sa nachádza v oblasti Komárno - mesto a slúži na prečerpávanie priesakových vôd zachytených sústavou drénov a otvoreným kanálom. Je situovaná v km 2,017 ochrannej hrádze Váhu.

Prívodný drén priemeru 1000 mm je zaústený do čela ČS, pod jej vstupom. Vetva A prívodného drénu vedie súbežne s ochrannou hrádzou Váhu a končí v šachte za Vážskym mostom. Vetva B je otvorený kanál, ktorý zbiera vody z územia nad ČS.

V rámci ochranných opatrení bola v oblasti Komárno - mesto zrekonštruovaná ľavostranná inundačná hrádza Dunaja a to utesnením podložia podzemnými tesniacimi stenami a zvyšovaním koruny hrádzí.

   

A.4.8.6  Oblasť Komárno - Medveďov 2-16

  

V rámci výstavby ochranných opatrení sa v tejto oblasti sa zrealizovali objekty, ktoré zabezpečujú ochranu územia proti veľkým vodám a ochranu územia proti vnútorným vodám

 

Sprietočnenie ramena Dunaja pri ostrove Veľký Lél (objekty sú pred dokončením)

Hrádzový výpust v km 1780,550  je situovaná na výtokovej časti ramena Dunaja a je umiestnená do brehovej hrádzky, prehradzujúcej rameno. Šírka koruny hrádzky je 16,0 m, kóta koruny je 110,45 m Bpv.

Hrádzový výpust pozostáva z vtokovej časti, uzatváracej šachty a výustnej časti. Profil hrádzového výpustu je navrhnutý z rámových prefabrikátov 2 x (2,0 m x 2,0 m). Dĺžka hrádzového výpustu je 45,40 m. Kóta dna vtoku je 105,70 m Bpv, výtoku 105,60 m Bpv.

Hrádzový výpust v km 1785,325 je situovaná na vtokovej časti ramena Dunaja do opevnenej brehovej línie. Odberný objekt je totožnej koštrukcie  ako hrádzový výpust v km 1780,550 s tým rozdielom, že dĺžka objektu je 50,40 m.

Oprava príjazdovej cesty na Veľkolélsky ostrov.

Do vybudovanej a povodňou poškodenej príjazdovej cesty (prepážky) so šírkou v korune 7,60 m, výškou na kóte 109,50 m Bpv  je osadený podobný rámový priepust ako v predchádzajúcich prípadoch s kótou dna 106,20 m Bpv (bez uzatváracieho zariadenia).

   

Rekonštrukcia ľavobrežnej hrádze v úseku Komárno-Čičov  spočíva v úprave predpolia hrádze (predložený tesniaci koberec) a utesnení podložia hrádze na časti úseku zavesenou podzemnou tesniacou stenou.

     

A.4.8.7  Oblasť ľavý breh Váhu 2-17 

   

Z dôvodu pozastavenia výstavby VD Nagymaros sa nerealizovala väčšia časť objektov. Ukončili sa len objekty, ktoré boli k termínu pozastavenia výstavby VD Nagymaros rozostavané. Sú to nasledovné objekty, resp. ich časti:

   

Hrádzový výpust cez ľavostrannú inundačnú hrádzu Váhu v km 12,1:

- kóta dna vtokovej časti (potrubie výpustu)

107,33 mBpv

- dĺžka prívodného kanála

8,90 m

                      - š.v dne

2,0 m

                      - sklon svahov

1 : 3

                        (dno je opevnené bet. panelmi, svahy kam. nahádzkou hr. 0,60 m)

- celková dĺžka hrádzového priepustu                                                              

80 m

- dĺžka žel.betónových potrubí  DN 1000                                                        

50,60 m

- hradenie                                                                                                        

2 x kanál.uzáver

- uzáverová šachta zdvojená vybavená drážkami pre provizórne hradenie

- kóta dna potrubia na výtoku

107,27 m Bpv

- kóta dna vývaru

105,39 m Bpv

- kóta dna výtokovej časti

105,69 m Bpv

- dĺžka odpadového kanála (napojenie na spojovací kanál Hliník A)

10, 0 m

                         - š. v dne

2,0 m

                         - sklon svahov

1 : 3

                           (dno a svahy sú opevnené štrkopiesč. vrstvou hr. 0,30 m)

    

Hrádzový výpust odvádza vody z ľavobrežnej inundácie Váhu (územie medzi inundačnou hrádzou a brehovými hrádzami) cez spojovací kanál  Hliník A do kanálov vnútorných vôd.

Odvedenie vôd z ľavobrežnej inundácie do koryta Váhu zabezpečuje hrádzový výpust  vybudovaný v km 9,240 brehovej hrádze na odľahčovacom kanáli Hliník A (medzi brehovou a inundačnou hrádzou Váhu):

- kóta dna vtokovej časti 

108,15 m Bpv

- dĺžka prívodného kanála

11,20 m

- dĺžka hrádzového výpustu

38,40 m

- celková dĺžka hrádzového výpustu

53,40 m

- železobetónové potrubie

DN 1000 mm

- hradenie

1x kanál. uzáver

- kóta dna potrubia na výtoku

108,25 m Bpv

- kóta dna výtok. objektu

108,02 m Bpv

- dĺžka odpadového kanála

12,0 m

- kóta vyústenia do Váhu

107,96 m Bpv

 

A. 4.8.8  Oblasť Pravý breh Váhu a Malý Dunaj 2-18

  

V rámci oblasti sa zrealizovali objekty, ktoré zabezpečujú ochranu proti veľkým vodám, proti vnútorným vodám a časť objektov, ktorá zabezpečuje ochranu inundácie proti prevádzkovým hladinám v.d. Nagymaros. Sú to nasledovné objekty

   

Čerpacia stanica Viničné (16 m3.s-1)

- vertikálne vrtuľ. čerpadlá 1200AQCV                        

3 x 4400 l.s-1

- vertikálne vrtuľ. čerpadlá 800 AQTV             

3 x 1360 l.s-1

- výtlačné potrubia (výtlačné potrubia sú prevedené cez ochrannú hrádzu násoskovým potrubím a sú ukončené vo výtok. objekte)

3xDN1200,3xDN800

- pre zavodnenie násoskových potrubí je ČS vybavená evakuačnou šachtou

 

- vzdušná 22kV prípojka

 

- hladiny v prívodnom kanáli ČS

 

                          - max. hladina (3 denná)                                  

 107,80 m Bpv

                          - max. prev. hl. (7 denná)                               

107,20 m Bpv 

                          - stredná hladina                                            

106,80 m Bpv 

                          - min. hladina                                            

 105,66 m Bpv

- voľný  výtok (vnútorné vody môžu odtekať cez kanál KKT a Aszód - Čergov cez voľný výtok ČS Čergov resp. ČS Nová Osada)

nie je 

- odpadový kanál ČS

 

                            - max. prevádzková hladina              

109,22 m Bpv

                            - min. prevádzková hladina               

108,64 m Bpv

    

ČS Viničné slúži na prečerpávanie povrchových a priesakových vôd z priľahlého územia do Váhu . Je situovaná v km 14,986 ochrannej hrádze Váhu, ČS Viničné bude prečerpávať všetky priesakové vody, ktoré budú do príbrežnej oblasti v úseku Kolárovo - Kameničná presakovať podložím a zemnými hrádzami ochrannej línie.

ČS Viničné ovláda všetky vnútorné vody  pritekajúce kanálom Aszód - Čergov, privádzané kanálom Kolárovo - Kameničná - Tomášov (KKT),  resp. v prípade nutnosti dopomôže ovládať aj vnútorné vody hlavného Komárňanského kanála, taktiež cez kanál KKT.

 

Hrádzové priepusty v pravostrannej hrádzi Váhu a preložky M. Dunaja.

Hrádzový priepust km 0,616 hrádze

- kóta vtoku  (vtok je situovaný na ľ. brehu pôvodného M. Dunaja, vtok je vybavený drážkami proviz. hradenia a hrablicami)

106,30 m Bpv

- hradenie priepustu DN1000                                       

kanál. uzáver

- prívodný kanál š. v dne 2,0m                          

dĺ.10,0 m

                          sklon svahov 1:2

- kóta výtoku priepustu (výtok je vybavený drážkami provizor. hradenia)

106,17 m Bpv

- železobet. potrubie priepustu TZR 152-100                     

DN 1000m

                            dĺžka                            

77,26 m

- odpadový kanál š. v dne 2,0 m                                   

dĺ.122,10 m

                            sklon svahov 1:2

              

Hrádzový priepust ku 2,826 hrádze

- kóta vtoku (z koryta  preložky M. Dunaja, vtok je vybavený 

drážkami provizor. hradenia a hrablicami) 

106,54 m Bpv

- hradenie priepustu DN 1000                           

kanál. uzáver

- prívod. kanál, š. v dne 2,0 m

                        sklon svahov 1:3

- kóta výtoku priepustu (výtok je vybavený drážkami provizór. hradenia)

106,44 m Bpv

- železobet. potrubie priepustu TZR152-100                      

DN1000 m

                             dĺžka                                                

78,30 m

- odpadový kanál š. v dne 2,0 m                                   

dĺ.43,40 m

                            sklony svahov 1:3

 

Hrádzový priepust km 2,855 hrádze

- kóta vtoku (napojený na preložku M. Dunaja a vyústený do starého koryta M. Dunaja, vtok je vybavený drážkami provizór. hradenia a hrablicami)

108,10 m Bpv

- hradenie priepustu DN 800

 kanál. uzáver

- prívodný kanál - š. v dne 2,0 m

dĺ. 8 m

                          - sklon svahov 1:3

- kóta výtoku priepustu (výtok je vybavený drážkami provizór. hradenia) 

108,0 m Bpv

- železobet. potrubie priepustu TBR 19-80 

DN 800

- odpadový kanál - š. v dne 2,0 m                     

dĺ. 28,50 m

                            - sklon svahov 1:3

 

Hrádzový priepust v pôvodnej pravobrežnej hrádzi Malého Dunaja v km 1,0.

- kóta vtoku (napojený na pôvodné koryto M. Dunaja prívodným kanálom)

107,49 m Bpv

- vtokový objekt je vybavený hrablicami a drážkami provizórneho hradenia

- prívod kanál - š. v dne 2,0 m

                      - sklon svahov 1 : 3

(opevnenie bet.prefabrikátmi a kam.nahádzkou)

- hradenie priepustu v uzáverovej šachte                       

 kanál.uzáver DN 1000

- kóta výtoku                                                                

107,49 m Bpv

- železobetónové potrubie DN 1000                                 

19.20 m

- celková dĺžka priepustu                                              

44,70 m

           

Priepust je ukončený zaústením potrubia do šachty na priesakovom kanáli Kolárovo - Čergov.

 

Účelom hrádzových priepustov je možnosť oživovania a preplachovania starého ramena Malého Dunaja , ktoré ostalo po vybudovaní preložky Malého Dunaja a pravostrannej hrádze Váhu a Malého Dunaja bez odtoku, v území medzi novou a pôvodnou hrádzou.

Pôvodné riešenie odtokových pomerov v rámci ochranných opatrení SVD G-N sa  vzhľadom na zastavenie prác na VD Nagymaros riešilo horeuvedenými hrádzovými priepustami.

   

A.4.8.9 Hrádza Sap -Čičov (rekonštrukcia).

  

V náväznosti na ochranné opatrenia sa zrealizovala  rekonštrukcia ľavobrežnej hrádze Dunaja v úseku Sap - Čičov. Z dôvodu zastavenia výstavby VD Nagymaros  a nevybudovania objektu Prehĺbenie koryta Dunaja pod Sapom podľa Spoločného zmluvného projektu (SZP) bolo potrebné riešiť stabilitu podložia hrádze. Účelom rekonštrukcie hrádze v tomto úseku bola sanácia podložia hrádze zavesenou podzemnou tesniacou stenou (PTS) a tesnenie návodného svahu:

 - celková dĺžka PTS

12,2 km

- material PTS

samotuhnúca cemento-bentonitová zmes

- plocha PTS

269 tis. m2

- priemerná hĺbka PTS

22-25 m

- hrúbka PTS

60 cm

- tesnenie návod. svahu PVC fóliou so štrkopiesčitým prísypom

12,2 km

         

Hĺbka založenia PTS je navrhnutá min.5,0 m pod najhlbším dnom priľahlého koryta Dunaja.

 

ĎALEJ