B. PODKLADY PRE VYPRACOVANIE MANIPULAČNÉHO PORIADKU

 

B.1. Medzištátne dohody

 

1) DOHODA medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o úprave vodohospodárskych otázok na hraničných vodách ( Vyhláška ministra zahraničných vecí č.132 z 20.októbra 1978). 

2) DOHOVOR o spolupráci československých a maďarských orgánov - organizácií pri  ochrane  pred povodňami, vnútornými vodami a ľadmi (Príloha č.16 Protokolu zo XLI. zasadnutia KHV v Budapešti od 1. do 6.decembra 1980).

3) Zásady a spôsob hlásenia mimoriadnych stavov o kvalite vody československo - maďarských hraničných tokov (Príloha č. 15 Protokolu zo XLI. zasadnutia KHV v Budapešti od 1. do 6. decembra 1980).

4) DOHODA medzi vládou Slovenskej republiky a Maďarskej republiky o niektorých dočasných technických opatreniach a prietokoch do Dunaja a Mošonského ramena Dunaja (Podpísaná dňa19.apríla 1995 v Budapešti).

5) Dohovor o režime plavby na Dunaji, podpísaný v Belehrade 18.augusta 1948 (Vyhláška ministra zahraničných vecí zo dňa 2.septembra 1948).

 

B.2. Vodoprávne povolenia

        

a/ č. PLVH-4/226/1981-4 z 12.5.1981, Zdrž Hrušov - Dunakiliti na území ČSSR, prívodný kanál, stupeň Gabčíkovo, odpadový kanál

b/ č. PLVH -4/101/1983-4 z 28.11.1983, objekty budované MĽR na území ČSSR

c/ č. PLVH-4/1279/83-4 z 27.8.1984, SVD G-N, vodohospodárska časť

d/ č. PLVH-4/796/1985-4 z 21.2.1986, objekty budované MĽR na území ČSSR (objekty na pravom brehu Dunaja v úseku od mosta ČA po štátnu hranicu)

e/ č.PLVH-4/866/1986 z 10.9.1986, ľavostranný priesakový kanál pri stupni, užívacie povolenie

f/ č.PLVH-1/1276/1985-1 zo 16.9.1986, stupeň Gabčíkovo, zmena povolenia    

g/ č.PLVH-4/266/1986-4 zo 16.1.1987, hať Dunakiliti a objekty budované MĽR na území ČSSR (spojovacia hrádza, presýpanie koryta Dunaja, nasýpanie medziľahlého územia, kamenný usmerňovací výhon)

h/ č.PLVH-4/1728/1986-4 z 19.1.1987, VE Gabčíkovo, energetická časť

i/ č.PLVH-4/1963/1987-4 z 30.11.1987, úpravy na konci zdrže Hrušov -Dunakiliti, zmena

j/ č.PLVH-4/1134/1987-4 z 29.10.1987, zdrž Hrušov - Dunakiliti, odstránenie stromov a zasýpanie ramien

k/ ZsKNV-ÚP-185/1988-kl zo 4.10.1988, Vlastný odberný objekt

l/  ZsKNV-UP-74/1989 zo 6.7.1988, Odberný objekt do ramennej sústavy

m/ č.Vod.137/251/A 2/1991-K zo 30.10.1991, Rozhodnutie o udelení povolenia SVD Gabčíkovo - Nagymaros, ”Dočasné riešenie uvedenia VD Gabčíkovo do prevádzky na území ČSFR”-1.časť

n/ č. Vod. 703/A 20/1992-K zo 17.5.1993, Rozhodnutie o udelení povolenia SVD Gabčíkovo - Nagymaros, povolenie na predčasné užívanie, Stupeň Gabčíkovo, Odpadný kanál Uvedenie vodného diela Gabčíkovo do prevádzky dočasným riešením na území SR

o/ OÚŽP č.j.57/B 17/1994-K z 28.3.1994, Rozhodnutie, povolenie na zriadenie diela II. etapy

    OÚŽP č.Vod.188/A-32/1993-K z 20.8.1993 - Zriadenie vodohospodárskeho diela II. etapy DR

    OÚŽP č.181/A46/1994-K z 29.6.1994

p/ OÚŽP Bratislava - vidiek č.j.Vod.698/1992/ Am 26/93-K zo 28.5.1993, Oprava rozhodnutia 698/92-132/Am 26/93 z 17.5.1993 povolenie na nakladanie vodami a schválenie DMP I.

r/  OÚŽP Bratislava - vidiek č.Vod.117/Am-41/1994-W z 29.4.1994, Rozhodnutie na min. prietok 200 m3/s a schválenie DMP Aktualizácia II.

s/ OÚŽP č.117/Am-41/1994 z 30.6.1994,Opravenie DMP aktualizácia II. podľa pripomienok PD Ing. Füry a pripomienky

t/ OÚŽP Bratislava - vidiek, schválenie DMP Aktualizácia III., včítane doplnkov č.1 a č.2

u/ OÚŽP Bratislava - vidiek, schválenie DMP Aktualizácia IV. a jeho doplnok

v/ KÚ v Bratislave - Odbor životného prostredia, odd. štátnej vodnej správy a ochrany ovzdušia č.j. ŽP/Vod.62/A-81/1996 zo dňa 20.1.1997

         A/ Dočasná dnová prehrádzka v km 1843,0 Dunaja - užívacie povolenie

         B/ a schválenie “Manipulačného poriadku na dočasnú dnovú prehrádzku v rkm 1843,0 Dunaja

y/ OÚŽP č.VOD.483/A-66/1994-K z 21.8.1995, Rozhodnutie - Zmena povolenia na predčasné užívanie stavby SVD G-N, Stupeň Gabčíkovo, Odpadový kanál a uvedenie do prevádzky dočasným riešením na území SR

z/ KÚŽP Bratislava č.W/99/288/A-97/1999, Rozhodnutie na povolenie k užívaniu umelého kanála pre vodné športy a brehové objekty na pravom brehu

1/ KÚŽP Bratislava č.ŽP/Vod.68/B-35-Kl z 30.3.1998, Rozhodnutie na povolenie predčasného užívania stavby VE Čunovo

2/ KÚŽP Bratislava č.ŽP/Vod.266/A-90/1997-Kl., Rozhodnutie - povolenie na užívanie určenému účelu,Úpravy inundácie pozdĺž derivačného kanála

3/ KÚŽP Bratislava č.ŽP/Vod.62/A-81/1996 z 20.1.1997, Rozhodnutie na povolenie pre Vízügyi Igazgatóság Győr, MR Dočasná dnová prehrádzka v km 1843,0 Dunaja

4/ KÚŽP Bratislava ŽP/Vod.64/A-84/1996 z 6.6.1997, Rozhodnutie na povolenie k užívaniu k určenému účelu Prehradenie koryta Dunaja - vzdúvanie a usmernenie vôd

5/ KÚŽP Bratislava č.ŽP/Vod.16/B-39/1998-Kl z 4.8.1998, Rozhodnutie na povolenie užívania k určenému účelu VE Čunovo - spodná stavba, kolaudácia

6/ OÚŽP Bratislava č.Vod.202/B-26/1995-K z 10.1.1996, Rozhodnutie k odberu povrchových vôd pre SE a.s. VET Trenčín

7/ KÚŽP Bratislava č. ŽP/Vod.4/A-89/1998-Kl z 2.2.1998, Rozhodnutie o schválení DMP pre SVD G-N, Aktualizácia V. - termín platnosti do 31.10.1999.

8/ č. PLVH-Vod.:1311/405-84 z 30.6.1984, závlaha pozemkov Jarovce - Rusovce povolenie o nakladaní s vodami, odber v km 1859, v priemernom roku 2 325 800 m3, t.j. Q=1 200 l/s

9/ č.OÚŽP-Vod.82/E-2/1993 z 19.4.1993, závlaha pozemkov Čunovo, povolenie na zriadenie a nakladanie s vodami, odber z PPK km 2,394;500 l/s

10/ č.PLVH.Vod.380/58-7 z 25.VIII.1958, Slovnaft - zásobovanie vodou, odber z bazénu minerálnych olejov,10,0 m3/s

11/ č. OÚŽP HMB-Vod.293/1993-2 zo 16.9.1994, povolenie na nakladanie s vodami, vypúšťanie v km 1860,Q=500l/s

12/ č.OÚŽP HMB-W/99/324/1999-ONR z 18.5.1999, zmena ,vypúšťanie odpadových vôd do Dunaja v km 1863,6;170 l/s

13/ č.PLVH-Vod.4089/405-83 z 19.1.1984, vypúšťanie odpadových vôd a dažďových vôd do Dunaja km 1862,3; max.24,0m3/s

14/ č.PLVH-Vod.4732/403-78 z 19.12.1978 - kolaudačné rozhodnutie, Vtokový objekt do Malého Dunaja, odber vody min.20 m3/s, max. 125 m3/s, kapacita Malého Dunaja je t.č.90 m3/s.

                                                                           

B.3 Výskumné úlohy

 

- Posúdenie podmienok v dvojdielnej plavebnej komore (záverečná správa úlohy)

  VÚVH Bratislava Ing. Krčmárik, august 1994

- Výskum hate Čunovo na výsekovom modeli (záverečná správa)

  VÚVH Bratislava, Ing. Žajdlík, Csc, jún 1994

- Modelový výskum stupňa Čunovo na priestorovom modeli (záverečná správa)

   VÚVH Bratislava, Ing. Kališ, CSc, Ing. Čibová, Ing. Grundt, Csc-06/1994

- Podklady pre hydrotechnické výskumy

   VÚVH Bratislava, Ing. Grundt, Csc -04/1994

- Dvojdielna plavebná komora. Posúdenie dnových rozrážačov (dodatok k záverečnej správe) 

   VÚVH Bratislava, Ing. Krčmárik-okt.1994

- Modelový výskum stupňa Čunovo (dodatok na priestorovom modeli záverečnej správy) 

   VÚVH Bratislava, Ing. Kališ, Ing.Čibová-08/1994

- Modelový výskum objektov - sklz pre športovú plavbu a vodácka dráha

   (záverečná správa) VÚVH Bratislava, Ing. Hrazdílek, Ing. Brezinová, Ing. Kališ, CSc.,Dpt. Olmer-03/1995

- Zabezpečenie požadovanej hladiny dolnej vody pre VE Čunovo

   VÚVH Bratislava, Ing. Kališ, Csc-07/1995

- Výskum spôsobov prevádzky pre regulačné vlastnosti VE Gabčíkovo 

   pri nízkych prietokoch v úseku VEG - most Medveďov s ohľadom na vplyv na plavbu

   (záverečná správa) STU Bratislava, Staveb. fak., Katedra hydrotechniky, Doc. Ing. Dušička,Csc, Ing. Možiešik, Doc. Ing. Hodák, Csc a kol.

- Posúdenie kapacity koryta veľkej vody Dunaja v úseku Devín - ústie Ipľa.

   VÚVH Bratislava, Ing. Mišík, Ing. Sumbál, RNDr. Capeková, Ing. Szolgay sr., Ing.Kališ 12/1995.

- Výpočet hladín veľkých vôd Dunaja v oblasti starého koryta a na úseku Čunovo -Devín.

   VÚVH Bratislava, Ing. Mišík, RNDr. Capeková, Ing. Kališ, Csc -02/1999.

 

Výskumné úlohy vypracované pre manipuláciu a zásobovanie vodou ľavostrannej inundácie:

 

B.4. Projekty

             

B.5. Povodňové plány a manipulačné poriadky

 

ĎALEJ