C. Manipulácia s vodou

  

C.1 Bežná prevádzka

  

C.1.1 Odbery

Odbery na úseku VD Gabčíkovo a VD Nagymaros sú uvedené v bode A.3 vrátane číselných hodnôt a tabuľky dotácií do Starého koryta Dunaja podľa “Medzivládnej dohody z r.1995...”.

Meranie odberov sa uskutočňuje:

 1. do prietoku 400 m3.s-1 v energetickej prevádzke VE Čunovo hltnosťou turbín

 2. mimo energetickej prevádzky VE Čunovo, resp. nad možnosti energetickej prevádzky t.j. nad 400 m3.s-1, pri prepúšťaní cez hate do prietoku 3000 m3.s-1 pomocou informatívnych konzumčných kriviek hatí (VÚVH) a stavu hladiny na ľavom vtokovom krídle hate na obtoku do doby overenia konzumčných kriviek na strednej hati

 3. pri prietoku nad 3000 m3.s-1 pomocou informatívnych konzumčných kriviek objektov stupňa Čunovo a stavu hladiny v zdrži nad stupňom meranom rovnako ako ad b)

 4. kontrolné meranie pre všetky hodnoty dotácie Starého koryta Dunaja podľa údajov vo vodomerných profiloch Dobrohošť v km 1838,50 resp. súčet prietokov v profiloch Helena a Doborgaz                              

Odbery vody sa merajú odčítaním hladín na vodočtoch umiestnených v hornej vode na jednotlivých objektoch a z merných kriviek.

Pre kontrolu odberov vody na VD sa stanovujú prietoky v profile Bratislava-Devín a v profile Medveďov. Rozdiel medzi týmito prietokmi sú straty a odbery.

Vzdutá hladina v zdrži sa bude merať na vodočte v Rusovciach rkm 1855,972 a na hati na obtoku rkm 1851,750.

 

C.1.2 Zásady bežnej prevádzky

 

Bežnú prevádzku na SVD G-N charakterizujú prietoky zamerané v profile Bratislava-Devín v rozsahu do 6000 m3.s-1, nastavenie hladiny na stupni Čunovo v rozsahu 131,10 - 130,10 m Bpv alebo zimná prevádzka, ak sa neprepúšťa ľad, pričom je nutné dodržať nasledovné podmienky:

Manipuláciami na objektoch SVD G-N je nutné:

a) zabezpečiť plavbu

b) zabezpečiť prietok 250-600 m3.s-1 do Starého koryta Dunaja podľa medzivládnej dohody z apríla 1995

c) zabezpečiť potrebné odbery (Mošonské rameno, Dobrohošť, kanál S-VI., S-VII., Malý Dunaj, Slovnaft, závlahy Rusovce, Čunovo).

d) zabezpečiť energetické využitie prietokov Dunaja a to tak, že zostávajúci prietok po zabezpečení horeuvedených odberov (ad a/ - c/ ) sa využije na výrobu elektrickej energie vo VE Gabčíkovo .

Prietok prichádzajúci do zdrže Hrušov pri bežnej prevádzke od nízkych prietokov (cca 680 - 1700 m3.s-1), stredných ( 1700 - 6000 m3.s-1) a povodňových prietokov ( 6000 m3.s-1 a viac) sa prepúšťa cez objekty určené na reguláciu tak, že vodný režim ovplyvňuje buď v priebehu jedného dňa alebo prichádzajúci prietok sa prepúšťa bez ovplyvnenia. Pri bežnej prevádzke treba dopredu, na minimálne 24 alebo 48 hodín, určiť denný režim prevádzky VD Gabčíkovo (riadiaci VHD Gabčíkovo) a to na základe prichádzajúceho prietoku v profile Bratislava-Devín ( SHMÚ - 6 00 hod s výhľadom na 24 hod).

Rozdelenie tohto prietoku na:

a/ príslušné odbery v úseku VD Gabčíkovo

b/ dotáciu Starého koryta Dunaja (podľa zásad „Dohody....“)

c/ dotáciu ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja na úseku derivačného kanála

d/ odber do S-VII

e/ využívaný prietok na VE Gabčíkovo pri súčasnom dodržaní hladinového režimu v zdrži Hrušov podľa tabuliek hladinového režimu (bod C.1.6) uvedených v tomto manipulačnom poriadku prispôsobeného prípadným súčasným potrebám úprav vyplývajúcich z údržby a opráv objektov VD Gabčíkovo.

Podľa horeuvedených požiadaviek určí VHD Gabčíkovo v spolupráci s energetickým dispečingom SE-VET denný režim prevádzky VD Gabčíkovo a tento sa upravuje na denný prevádzkový poriadok, v ktorom treba stanoviť:

a) prietok VE Gabčíkovo a VE Čunovo (s výhľadom na 1 až 2 dni),

b) prietok objektami stupňa Čunovo ( s výhľadom na 1 až 2 dni) a odberným objektom Dobrohošť,

c) podľa prietoku elektrárňami stanoví dispečing SE-VET typové diagramy zaťaženia a tieto oznámi VHD Gabčíkovo.

 

Koncepcia prevádzky PLK stupňa Gabčíkovo sa riadi Dočasným prevádzkovým poriadkom plavby a plavebnou vyhláškou.

   

C.1.3 Riadenie prevádzky VD Gabčíkovo

   

Manipuláciu a hospodárenie s vodami na vodnom diele Gabčíkovo zásadne riadi vodohospodársky dispečing Gabčíkovo (VHD) v úzkej spolupráci s energetickým dispečingom SE-VET.

Vzájomné vzťahy a prepojenie jednotlivých organizácií zúčastnených na prevádzke VD Gabčíkovo do prietoku 6000 m3.s-1  v Dunaji v profile Bratislava-Devín sú uvedené v grafickej prílohe: „Schéma riadenia a toku informácií pri prevádzke vodného diela Gabčíkovo“

 

C-1_obr.jpg (76468 bytes)

 

C.1.3.1 Pri prietokoch od 1400 m3.s-1 do 6000 m3.s-1 v profile Bratislava-Devín pri bežnej prevádzke určuje prevádzku VE Čunovo a VE Gabčíkovo (prietoky) energetický dispečing SE-VET podľa požiadaviek energetického systému a tieto údaje oznamuje VHD Gabčíkovo pre úpravu rozdelenia prietokov cez jednotlivé objekty VD Gabčíkovo.

 

C.1.3.2 Pri prietoku nad 6000 m3.s-1 a je prognóza stúpajúcej tendencie prietokov v profile Bratislava-Devín riadi prevádzku VHD Gabčíkovo podľa požiadaviek vodohospodárskeho režimu na Dunaji pri povodňových prietokoch a to v súčinnosti so:

Po vyhlásení II. stupňa PA - stav pohotovosti - spolupracuje VHD Gabčíkovo v úzkom spojení s Ústrednou povodňovou komisiou v súlade s platným Generálnym plánom ochrany objektov SVD G-N pred povodňami.

 

C.1.3.3 Spojenie jednotlivých dispečingov a spolupráca s obsluhami sa uskutočňuje pomocou telefonického spojenia a s využitím diaľkového vodohospodárskeho kábla, resp. rádiového spojenia.

 

C.1.3.4 Riadenie plavebnej prevádzky v úseku rkm 1860,0 - 1811,0 Dunaja sa vykonáva z dozorne plavby na veži plavebných komôr na stupni Gabčíkovo, pri mimoriadnej plavbe cez Staré koryto Dunaja za súčinnosti veže na pomocnej plavebnej komore Čunovo (príp. na hati Dunakiliti).

 

C.1.3.5 V odôvodnených mimoriadnych prípadoch, ktoré nie sú predmetom hladinovej regulácie, bude energetický dispečing SE-VET manipulovať s prietokmi tak, aby hladina v odpadnom a prívodnom kanáli a v zdrži Hrušov bola na úrovni požadovanej VHD Gabčíkovo.

Právo nariadiť takúto prevádzku má iba pracovník riadiaceho VHD Gabčíkovo po oboznámení sa s prognózou vývinu hladín a po odsúhlasení s dispečingom SVP OZ Povodie Dunaja Bratislava, dispečingom Severodunajského vodohospodárskeho riaditeľstva (ÉDUVIZIG) v Győri a ŠPS Bratislava. Túto požiadavku na manipuláciu musí VHD Gabčíkovo oznámiť dispečingu SE-VET 48 hodín vopred alebo tesne pred manipuláciou v súlade s Dispečerským poriadkom pre riadenie elektrizačnej sústavy SR, vydaného MH SR 17.júna 1991 pod č.110/4066/501/94 a vodohospodárskemu orgánu.

VHD Gabčíkovo, SVP OZ Povodie Dunaja Bratislava a ÉDUVIZIG Győr oznámia dôvody takejto manipulácie splnomocnencom vlád a budú o ich priebehu informovať.

   

C.1.4 Prívodný kanál - základné regulácie

 

Rozsah hladiny vody v “0” km prívodného kanála (25,15 km plavebnej dráhy) je 131,10 až 129,20 m Bpv. Prevádzkové nastavenie hladiny v uvedenom profile je limitované maximálnou rýchlosťou vody, a to 1,5 m.s-1.

 

Kóta hladiny v km 1851,75 - pkm 37,250

Dovolený max. prietok v prívodnom kanáli

[m Bpv]

[m3.s-1]


500

128,20

128,50

1 300

129,20

2 000

129,50

3 000

130,00

3 600

130,50

4 200

131,10

5 200


 

V prípade, že je z prevádzkových dôvodov potrebné znížiť hladinu v prívodnom kanáli, je možné pripustiť hladiny 128,50 m Bpv alebo až 128,20 m Bpv, kedy je ešte zabezpečená plavebná hĺbka 25 dm. Takéto zníženie hladiny sa považuje za mimoriadnu manipuláciu.

 

Vtedy sú nasledovné max. prietokové možnosti:

Stupeň Čunovo - stredná hať  

2 190 m3.s-1

                         - hať na obtoku

330 m3.s-1

                         - hať v inundácii

100 m3.s-1

                         - odber do Mošonského ramena

40 m3.s-1

Odber do M. Dunaja a Slovnaftu

25 m3.s-1

Priesak a výpar

57 m3.s-1

Prietok cez prívodný kanál (VE Gabčíkovo, Dobrohošť, S-VII)

500 m3.s-1

 

--------------------

                                                                                                        Spolu

3 242 m3.s-1

 

Hladinu vody v prívodnom kanáli a v zdrži Hrušov možno na kóte 128,20 m Bpv udržať do prietoku v profile Bratislava - Devín 3242 m3.s-1. V prípade, že bude prietok väčší aj hladina v zdrži Hrušov bude stúpať.

Na plánované zníženie hladiny pod 130,10 m Bpv (merané na stupni Čunovo) zabezpečí VHD Gabčíkovo po dohovore s dispečingom SE-VET vopred súhlas ŠPS Bratislava, vodohospodárskeho orgánu a správcu toku a oznámi túto skutočnosť splnomocnencovi vlády.

   

C.1.5 Stupeň Čunovo - manipulácia s vodou

 

Zásady manipulácie s vodou na stupni Čunovo sú stanovené tak, aby bol splnený vodohospodársky a energetický režim a to:

 1. Zabezpečenie dotácie Starého koryta Dunaja vodou v množstvách podľa medzivládnej “Dohody o dočasnom vodohospodárskom režime....” z r.1995 a jeho energetické využitie (dohoda je prílohou DMP -aktualizácia IV a zostáva po jej predĺžení v celom rozsahu v platnosti i po dobu účinnosti DMP SVD G-N, aktualizácie VI. Na jej základe je zostavený hladinový režim VD Gabčíkovo uvedený v tomto DMP-VI.)

 2. Dotácia Mošonského ramena Dunaja podľa “Dohody.....” z r.1995

 3. Umožnenie plavby cez PoPLK Čunovo

 4. V súčinnosti so stupňom Gabčíkovo prevedenie povodňových prietokov - časti prepúšťanej do Starého koryta Dunaja

 5. Prevedenie ľadov v zimnom režime cez stupeň Čunovo do Starého koryta Dunaja

 6. Umožnenie preplavovania stupňa Čunovo pre malé športové plavidla pomocou sklzu pre športové plavidlá

 7. Prevedenie splavenín a plavenín.

 

C.1.5.1 Zabezpečenie bežnej prevádzky na objektoch stupňa Čunovo

  

Bežnou prevádzkou na stupni Čunovo sa rozumie prevádzka, keď podľa ”Dohody ...” medzi SR a MR sa do Starého koryta Dunaja prepúšťajú prietoky od 250 do 600 m3.s-1. Tento prietok sa prepustí do Starého koryta Dunaja cez VE Čunovo, cez strednú hať a minimálnym prietokom /cca 8 m3.s-1/ cez hať na obtoku. Napriek tomu, že stredná hať je k dispozícii, je možné prietoky určené pre strednú hať prepustiť cez hať na obtoku alebo hať v inundácií v súlade s prevádzkovými poriadkami týchto objektov. Prepúšťanie prietokov cez hať na obtoku a hať v inundácii je potrebné zabezpečiť tak, aby nedošlo k značnému zaťaženiu vývarov, výtokových dosiek a opevnení pod príslušnými haťovými poľami pri zohľadnení výšky hladiny dolnej vody.

 

Manipulácia s vodou na hatiach

V čase, kedy je potrebné dotovať Staré koryto Dunaja vodou v množstve 250 – 400 m3.s-1 a vodná elektráreň Čunovo je v bezporuchovej prevádzke, je stredná hať zahradená.

V prípade, že vypadne z akýchkoľvek dôvodov jeden agregát VE pri dotácii do Starého koryta do 300 m3.s-1 nahradí jeho prietok energetická prevádzka zvýšeným prietokom /výkonom/ ostatných agregátov a stredná hať zostane zahradená.

Pri dotácii Starého koryta nad 300 m3.s-1 a výpadku sústrojenstiev VE Čunovo z prevádzky (jeden a viac) sa potrebné množstvo vody doplní prepustením cez strednú hať. Na strednej hati sa na prepustenie prietoku do Starého koryta prednostne využijú klapky haťových polí. Maximálny prietok prepustený ponad jednotlivé klapky strednej hati je závislý na hladine v zdrži. Prepúšťanie prietokov ponad klapky strednej hate je nastavené v riadiacom systéme. Pri jednotlivých dôležitých hladinách v zdrži je možné prepustiť ponad jednu klapku nasledujúce max. množstvá:

pri hladine 131,50 m Bpv. ........................ 210 m3.s-1

pri hladine 131,10 m Bpv. ........................ 156 m3.s-1

pri hladine 131,00 m Bpv. ........................ 143 m3.s-1

pri hladine 130,90 m Bpv. ........................ 133 m3.s-1

pri hladine 130,50 m Bpv. .......................... 96 m3.s-1

pri hladine 130,10 m Bpv. .......................... 65 m3.s-1

Horeuvedené množstvá vyplývajú z konzumčných kriviek zostavených pri hydraulickom výskume na modeli a bude ich potrebné overiť (ociachovať) v priebehu prevádzky.

Z uvedeného vyplýva, že max. prietok v bežnej prevádzke /do 400 m3.s-1/ je možné prepustiť cez klapky haťových polí do hladiny v zdrži 130,90 m Bpv. Pri hladine v zdrži nižšej ako 130,90 m Bpv je možné :

 1. zdvihnúť klapky a potrebný prietok do Starého koryta prepustiť pod segmentami haťových polí strednej hate

 2. po úprave a zvýšení tlakov v hydraulickom systéme segmentu strednej hate sa prepustí potrebné množstvo vody ponad úplne sklopené klapky a nadvihnutím segmentu v strednom resp. krajných haťových poliach.

Pri týchto manipuláciách je potrebné zaťažovať strednú hať vždy symetricky aj v prípade poruchy jedného haťového poľa.

Ak na strednej hati bude mať jedno pole  poruchu, prietok sa rovnomerne rozdelí na dve funkčné polia.

Pri prepúšťaní vyšších prietokov do Starého koryta Dunaja ako je 600 m3.s-1 sa prietoky cez stupeň Čunovo sa rozdelia v takomto členení:

do 1000 m3.s-1  

VE Čunovo a stredná hať

od 1000 do 1200 m3.s-1  

VE Čunovo, stredná hať a hať na obtoku

od 1200 do 1400 m3.s-1  

VE Čunovo, stredná hať, hať na obtoku a hať v inundácii, pričom pri dosiahnutí menšieho spádu na VE Čunovo ako je garantovaný (hmin=3,5 m), VE Čunovo sa odstavuje a nastupuje čistá vodohospodárska prevádzka v zmysle bodu C.2 Manipulácia počas povodňových prietokov.

   

C.1.5.2 Dotácia Starého koryta Dunaja

  

Základnou funkciou stupňa Čunovo je zabezpečenie prietoku v Starom koryte Dunaja v zmysle „Dohody....“ na jednotlivé mesiace v roku a v závislosti od prietoku na Dunaji v profile Bratislava - Devín, ktorý je určujúci pre celú manipuláciu.

Stanovená hodnota prietoku do Starého koryta Dunaja je 250 - 600 m3.s-1. VE Čunovo spracováva prietok od 250 - 400 m3.s-1 a stredná hať Čunovo, ktorá zabezpečuje prepúšťanie vody v pri výpadku sústrojenstiev VE a pri prietokoch vyšších ako je 400 m3.s-1.

Energetická prevádzka VE Čunovo je zabezpečovaná pracovníkmi údržby z VE Gabčíkovo, sústrojenstvá na VE Čunovo sú diaľkovo ovládané z VE Gabčíkovo. Prioritu má odber vody do Starého koryta Dunaja.

Tabuľka prietokov Dunaja v profile Devín a k nemu zodpovedajúci prietok pod stupňom Čunovo je uvedená v kap.A.3.2 na str.21.

 

C.1.5.3 Dotácia Mošonského ramena

 

V zmysle „Dohody....“ je stanovený odber do Mošonského ramena množstvom 40 m3.s-1 po celý rok. To predpokladá sústavnú prevádzku obidvoch sústrojenstiev MVE Mošon s kapacitou spolu 20 m3.s-1 a obidvoch voľných ( jalových ) výpustov s kapacitou spolu 20 m3.s-1. Prietok 40 m3.s-1 do Mošonského ramena bude zabezpečený za nasledujúcich hydrologických a technických podmienok a to ak:

    

C.1.5.4 Manipulácia s vodou na PoPLK Čunovo

   

S ohľadom na stabilitu dna pod dolnou rejdou je možné cez PoPLK prepúšťať vodu až pri vyšších hladinách vody pod stupňom Čunovo, t.j. pri prietokoch v Starom koryte nad 5.500 m3.s-1 ( v profile Bratislava -Devín nad 9 000 m3/s ), kedy je dolná hladina na kóte cca 128,50 m Bpv.    

Pri haťovej prevádzke musia byť stredné aj dolné vráta zaaretované v otvorenej polohe. Manipuluje sa len s horným segmentom, dolný segment musí zostať v hradiacej zaaretovanej polohe. Výška prepadajúceho lúča ponad horný segment nesmie byť vyššia ako 3,7 m.

 

C.1.5.5 Sklz pre športové plavidlá

  

Sklz pre športové plavidlá je po celú sezónu od začiatku marca do konca októbra v prevádzke za predpokladu, že dolná hladina pod stupňom Čunovo je na kóte 123,30 m Bpv.

Prívodný kanál ku sklzu je naplnený vodou, vtokové provizórne hradidlá sú vyhradené a malé športové plavidlá sa môžu kedykoľvek , ak je sklz voľný, preplavovať po prúde.

Možnosť preplavovania cez sklz je zabezpečená samoobslužným systémom so svetelnou signalizáciou. Pri jednom preplavení sa klapka po 5 min. samočinne vztýči a zahradí sklz. Potreba vody na jedno preplavenie je, pri prietoku cez sklz 2,50 - 3,0 m3.s-1, 750-900 m3.

Činnosť sklzu je z bezpečnostných dôvodov blokovaná pomocou riadiaceho systému ak:

1. hladina v zdrži je pod kótou 129,60 m Bpv

2. dolná hladina pod sklzom je pod 123,30 m Bpv.

   

C.1.5.6 Preplachovanie Starého koryta Dunaja

 

Preplachovanie Starého koryta Dunaja pri zvýšených prietokoch resp. povodniach treba vykonať dvakrát v roku s dostatočným časovým odstupom.

Toto preplachovanie je dôležité z hľadiska vyplachovania sedimentov Starého koryta Dunaja.

V prípade doznievania povodňových prietokov:

Tieto manipulácie podliehajú odsúhlaseniu s maďarskou stranou (spoločný úsek Dunaja - Komisia pre hraničné toky ) a nariadi ju VHD Gabčíkovo so súhlasom SVP OZ PD Bratislava ( správca toku ), SE-VET a ŠPS Bratislava.

Začiatok tejto manipulácie minimálne 48 hod. dopredu nahlási VHD Gabčíkovo na dispečing SE-VET, SVP OZ PD, vodohospodárskemu orgánu, Štátnej plavebnej správe, splnomocnencovi vlády a maďarskej strane.

Okrem toho je potrebné raz za dva mesiace vo vegetačnom období po dobu 48 hod. prepúšťať vodu striedavo cez hať v inundácii a cez hať na obtoku v množstve minimálne 250 m3.s-1 z dôvodu výmeny vody v priepichoch pod týmito objektami.

 

C.1.5.7 Preplavovanie plavenín a splavenín

 

Na stupni Čunovo je možné preplavovať plaveniny cez všetky haťové polia.
Na hati na obtoku a na hati v inundácii sa plaveniny prepúšťajú nadvihnutím segmentov podľa potreby /množstvo plavenín, veľkosť plavenín/. Plaveniny od vodnej elektrárne Čunovo sa preplavujú na základe prevádzkovej potreby a požiadavky uplatnenej pracovníkom obsluhy VE Gabčíkovo. Preplavovanie sa uskutoční cez strednú hať. Preplavovanie plavenín cez strednú hať sa uskutočňuje cez klapky haťových polí č.3 a 2.

Pri tejto manipulácii je nutná odstávka VE Čunovo. Realizáciu manipulácie je nutné dohodnúť dopredu s dispečingom SE-VET. Po preplavení plavenín na dolnú vodu sa klapky použitých haťových polí zahradia do hornej koncovej polohy. Odplavenie plavenín od haťových polí strednej hate je možné aj prepúšťaním vody pod segmentami. Počet použitých haťových polí a prepúšťaný prietok pod segmentami závisí od množstva plavenín.

Splaveniny z horného priepichu strednej hate sa prevedú cez stupeň Čunovo do Starého koryta minimálne raz za rok pri prietoku v Dunaji v profile Devín cca 6000 m3.s-1 a viac, kedy sa cez strednú hať prepúšťa cca 1000 m3.s-1 a viac.

Manipuláciu prepúšťania plavenín a splavenín nariaďuje VHD Gabčíkovo s obdobným postupom ako je uvedené v predošlom - ad C.1.5.6.

 

C.1.5.8 Zabezpečenie vody pre vodné športy

 

Využitie umelého kanála pre vodné športy , s ohľadom na špecifičnosť prevádzky a len nepriamu väzbu na prevádzku VD Gabčíkovo sa riadia osobitným manipulačným poriadkom (Dočasný manipulačný poriadok - Umelý kanál pre vodné športy č.j. ŽP/Vod.210/255/A - 93/1997-Kl. zo 16.4.1998).

Pokiaľ sa konajú športové akcie, do umelého kanála pre vodné športy sa napúšťa do 20 m3.s-1 vody. O toto množstvo sa prepúšťa menej cez objekty stupňa Čunovo do Starého koryta Dunaja. Prepúšťaný objem vody eviduje VHD Gabčíkovo.

  

C.1.6 Stupeň Gabčíkovo - hladinový režim prevádzky

   

Hladinový režim stupňa Gabčíkovo je permanentné dynamické nastavovanie hladín jednotlivých objektov VD Gabčíkovo, a to od VE Gabčíkovo až po horné vzdutie hate Čunovo v závislosti od prietoku v profile Bratislava-Devín, ročného obdobia, počtu sústrojenstiev na VE Gabčíkovo, pri rešpektovaní podmienok plavby a odberov vôd. Prevádzka VD Gabčíkovo sa riadi podľa Tabuliek hladinového režimu prevádzky.

   

C.1.6.1 Hospodárenie s vodou

   

Na určenie spôsobu hospodárenia s vodou v úseku VD Gabčíkovo rkm 1860 až 1811 Dunaja, sú rozhodujúce tieto údaje:

a) Prietok v Dunaji v profile Bratislava - Devín (vodočet)

b) Odbery a straty v úseku Dunaja Bratislava - Sap (vybrané z odseku A.3)

- Odber do M. Dunaja a Slovnaft

25 m3.s-1

- Odber do Mošonského ramena Dunaja

40 m3.s-1

- Odber do ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja (Dobrohošť)

38 m3.s-1

- Straty výparom a priesakmi do podložia (odborný odhad)

57 m3.s-1

- Strata vody preplavovaním a odberom do S-VII

20 m3.s-1

------------

spolu odbery a straty

180 m3.s-1

 

c) Pri vyšších prietokoch v Dunaji (nad 6000 m3.s-1) sa odberný objekt do ľavostrannej ramennej sústavy Dobrohošť použije ako odľahčujúci objekt a  prepúšťa sa ním cca 150 m3.s-1 potom celkové odbery a straty sú 330 m3.s-1

 

Prepúšťanie max. prietokov cez stupeň Čunovo v profile rkm 1851,75 do Starého koryta Dunaja (horná hladina zdrže 131,10 m Bpv, vo VE Gabčíkovo

pracuje 5 strojov):

- Do prietoku v Dunaji do

4000 m3.s-1

250 - 600 m3.s-1

- Pri prietoku v Dunaji 

4000 - 8000 m3.s-1

600 - 4720 m3.s-1

- Pri prietoku v Dunaji 

9000 m3.s-1

5840 m3.s-1

- Pri prietoku v Dunaji

10000 m3.s-1

6970 m3.s-1      

- Pri prietoku v Dunaji

10600 m3.s-1

7520 m3.s-1 

 

d) Max. prietočnosť VE Gabčíkovo (pracuje 8 strojov)

- Pri prietoku v Dunaji do

4500 m3.s-1

do 3720 m3.s-1

- Pri prietoku v Dunaji

4500 - 5500 m3.s-1   

3720 - 4720 m3.s-1

- Pri prietoku v Dunaji

5500 - 8000 m3.s-1

4720 - 4100 m3.s-1

- Pri prietoku v Dunaji

9000 - 10600 m3.s-1 

3990 - 3880 m3.s-1

 

Podrobnejšie spracovanie hladinovej regulácie prevádzky VD Gabčíkovo je v tabuľkách Vodné dielo Gabčíkovo -hladinový režim prevádzky ( v časti G.1 Merné krivky a grafy tohto manipulačného poriadku, v príl. č. G.1.35).

Uvedené tabuľky majú plnú platnosť v oblasti rozdeľovania prietoku v Dunaji v profile Bratislava-Devín na jednotlivé objekty a odbery a tým aj pre určenie prietoku, ktorý sa má spracovať na VE Gabčíkovo. Sú teda pomôckou pre VHD Gabčíkovo pre rozdeľovanie prietokov pre príslušný časový úsek (pozri odsek C.1.2) a v oblasti úrovni hladín a spádov na stupni Gabčíkovo majú charakter informatívny, nakoľko sú výsledkom výpočtov na základe teoretických kriviek určených VÚVH na matematickom modeli.

 

e) V prípade výpadku VE Gabčíkovo z prevádzky (prietok 0,0 m3.s-1) počas povodňových prietokov nad cca 8400 m3.s-1, musia plavebné komory, po akumulácii vody v zdrži Hrušov na kótu 131,50 m Bpv (vodočet hať na obtoku), previesť prietoky cez obtoky (max. 2 x 610 m3.s-1) a až následne využiť haťovú prevádzku plavebných komôr. Ich kapacita je pri hornej hladine 131,50 m Bpv 2 x 1400 m3.s-1.

 

f) Prietočnosť stupňa Čunovo

     Prietočnosť stupňa Čunovo (celková) pri hornej hladine v zdrži na kóte  131,50 m Bpv dolnej hladine cca 129,00 m Bpv

     - Odberný objekt a MVE do Mošonského ramena

0 m3.s-1

     - Hať v inundácii (všetkých 20 polí vyhradených)

5 830 m3.s-1

     - VE Čunovo

0 m3.s-1

     - Stredná hať (do plného koryta)

3 800 m3.s-1

     - PoPLK

cca 200 m3.s-1

     - Hať na obtoku

1 370 m3.s-1

----------------

                                                                               Spolu 

11 200 m3.s-1

 

C.1.6.2  Programové odstavenie VE Gabčíkovo

 

Manipulácia s vodou pri programovom odstavení vodnej elektrárne Gabčíkovo je pre celkovú prevádzku vodného diela Gabčíkovo, vrátane plavby pod Sapom (Palkovičovom), bez problémov.

Programové odstavenie VE Gabčíkovo prerokuje dispečing SE-VET s VHD Gabčíkovo. Tento dohodne návrh manipulácie:

- s SVP OZ PD Bratislava,

- s ŠPS Bratislava,

- s ÉDUVIZIG Győr

a oboznámi s navrhnutou manipuláciou Splnomocnenca vlády pre výstavbu a prevádzku SVD G -N a vodohospodársky orgán.

Termín odstavenia VE Gabčíkovo musí byť oznámený ŠPS Bratislava 14 dní vopred.

VHD Gabčíkovo zabezpečí pre tento prípad riadenie vodohospodárskej prevádzky na objektoch VD Gabčíkovo nasledujúcim spôsobom:

 1. Hladina v zdrži Hrušov sa pred začiatkom odstavenia upraví na max. prevádzkovú hladinu, t.j. na kótu 131,10 m Bpv.

 2. Objektami stupňa Čunovo sa začne min. 5 hodín pred začiatkom odstávky VE Gabčíkovo prepúšťať okrem dotácie 250 - 600 m3.s-1 ďalších 1250 - 900 m3.s-1 (spolu 1500 m3.s-1), pričom VE Gabčíkovo po túto dobu bude spracovávať množstvo vyplývajúce z hladinovej regulácie pre príslušný prietok v Dunaji v profile Bratislava-Devín.

 3. V dobe odstávky VE Gabčíkovo sa všetok prietok v Dunaji (profil Devín), okrem odberov do Malého Dunaja, do Mošonského ramena a do ľavobrežnej ramennej sústavy bude prepúšťať cez objekty Čunova do Starého koryta Dunaja.

 4. Po skončení programovej odstávky sa postupne obnoví prevádzka VE Gabčíkovo na prietok odpovedajúci prietoku v Dunaji v profile Bratislava-Devín.

Zároveň sa zreguluje prietok na objektoch stupňa Čunovo na predpísanú hodnotu podľa programu pre dotáciu Starého koryta.

 

C.1.6.3 Havarijné odstavenie VE Gabčíkovo

   

Havarijné odstavenie VE Gabčíkovo je stav, keď elektrický výkon VE Gabčíkovo je nulový bez predchádzajúceho upozornenia.

Je nebezpečné predovšetkým z hľadiska plavby pod VE Gabčíkovo a na brodových úsekoch Dunaja pod vyústením odpadového kanála a prevádzky prievozu v prívodnom kanáli VE Gabčíkovo.

Pre zabránenie vzniku havarijných udalostí v plavebnej prevádzke v tomto prípade je potrebné:

 1. V prípade ohrozenia musí dozorňa plavby bezodkladne vyrozumieť plavidlá nachádzajúce sa v brodových úsekoch v rkm 1790-1811 toku Dunaja

 2. V prívodnom kanáli treba okamžite prerušiť naloďovanie a vyloďovanie osôb a vozidiel na kompe (prievoze) s tým, že na príjazdových rampách sa nesmú nachádzať žiadne vozidlá a osoby. Kompa musí okamžite vyplávať na voľnú plochu a musí sa zdržiavať v dostatočnej vzdialenosti od brehu.

 3. V prípade náhleho výpadku celej VE Gabčíkovo z prevádzky prechádzajú vypadnuté stroje do bezenergetickej prevádzky s konečnou hltnosťou cca 200 m3.s-1 na dobu cca 20 minút. Informácia o výpadku celej VE je signalizovaná automaticky, riadiaci pracovník dozorne plavby na veži si stav o výpadku VE okamžite overí telefonicky na VE a zabezpečí:

Haťová prevádzka sa bude uskutočňovať tak, že v jednej z plavebných komôr, cez ktorú sa nepreplavuje sa otvoria odkaľovacie potrubia a sklopia horné segmentové vráta úplne, čím sa do dolnej vody bude prepúšťať cca 1200 m3.s-1. Pri tejto prevádzke sa vopred otvoria dolné

 vráta a zaaretujú v otvorenej polohe a horná aj dolná rejda musí byť voľná, bez plavidiel. Rýchlosť vody v rejdach v napojení na PLK je cca 2,2 m.s-1

Pri nábehu sústrojenstiev VE Gabčíkovo do prevádzky sa vztýčia segmentové vráta horného zhlavia do hornej polohy a uzatvoria sa výtoky z tejto PLK (ak boli otvorené) a cez PLK sa začne normálna (bežná) prevádzka.

Po každej takejto haťovej prevádzke prevádzkovateľ plavebných komôr prekontroluje dno v hornej rejde v mieste napojenia na PLK (predovšetkým pri hornom konci stredného rozdeľovacieho múru plavebných komôr) a túto kontrolu zdokumentuje.

 1. Riadiaci pracovník plavby po overení výpadku VE Gabčíkovo z prevádzky (bod c/) okamžite oznámi túto skutočnosť príslušným plavebným orgánom a na VHD Gabčíkovo, ktorý preberá riadenie vodohospodárskej prevádzky na stupni Gabčíkovo a riadi pracovníkov obsluhy PLK podľa postupu uvedeného v bode c/.

  V prípade, že by výpadok VE mal charakter trvalejšieho rázu (nad 6 hodín), potom VHD Gabčíkovo nariadi príslušnú úpravu manipulácie na stupni Čunovo tak, aby haťová prevádzka obtokmi na PLK netrvala dlhšie ako cca 6 hodín.

  

C.1.6.4 Osobitné spôsoby prevádzky vodnej elektrárne

   

C.1.6.4.1 Prevádzka VE pre oblasť primárnej regulácie výkonu

Tento spôsob prevádzky je možný v rámci energetického dispečerského riadenia uplatniť len pri prietoku v profile Bratislava-Devín Q = 1 880 m3/.s -1 a viac. Úbytok prietoku na VE môže byť najviac 300 m3.s-1 s dobou trvania max. 1 hodinu s podmienkou, že na brodových úsekoch Sap - Medveďov sa udrží plavebná hĺbka a maximálny rozkyv hladiny nebude väčší ako 30 cm.

   

C.1.6.4.2 Prevádzka VE Gabčíkovo pri silných vetroch

Pri vzniku silných vetrov na prívodnom kanáli k VE je v dôsledku nárazových vĺn voda vyšplechotaná až za cestnú komunikáciu. Pre obmedzenie nárazových vĺn je potrebné, pri dosiahnutí rýchlosti vetra nad 15,0 m.s-1 , po dohode VHD Gabčíkovo s dispečingom SE-VET, zníženie hladiny v prívodnom kanáli na kótu 130,10 m Bpv zvýšeným prietokom cez VE Gabčíkovo a to pozvoľne.

Opätovné zvýšenie hladiny po skončení vetrov sa v najbližšom možnom čase upraví podľa „tabuliek pre hladinový režim prevádzky“.

   

C.1.6.4.3 Prevádzka pre oblasť primárnej regulácie s využitím tolerančných hraníc úrovne hladiny v zdrži Hrušov nad stupňom Čunovo.

Táto prevádzka je možná v rámci energetického riadenia vodnej elektrárne Gabčíkovo tak, že pri doplňovaní nádrže musí byť zachovaný v brodovom úseku v rkm 1811 - 1791 prietok stanovený v príslušnom dni podľa hladinového režimu - min. 1 400 m3.s-1.

 

C.1.6.4.4 Tolerančné pásma úrovne hladinovej regulácie

Tolerančné pásma úrovne hladinovej regulácie v zdrži Hrušov nad stupňom Čunovo, v prívodnom kanáli a na VE Gabčíkovo slúžia na:

Všeobecne platia tieto tolerančné odchýlky:

                - pri prietoku v Dunaji (v profile Devín) do 1700 m3.s-1 v rozsahu +- 8 cm

                - pri prietoku v Dunaji (v profile Devín) väčším ako 1700 m3.s-1 v rozsahu +- 25 cm.

Tieto spôsoby prevádzky sú možné v rámci energetického riadenia VE Gabčíkovo za týchto predpokladov:

  

C.1.6.4.5 Prevádzka na stupni Gabčíkovo pri výpadku agregátov VE.

 

C.1.6.4.5.1    V prevádzke sú len TG1 a TG2 do 110 kV systému a 400 kV systém nie je k dispozícii: - potom pri výpadku 1 sústroja prechádza tento do bezenergetickej prevádzky a obsluha PLK ihneď otvára dolné vráta komory, ktorá nie je v prevádzke a po ich otvorení otvorí všetky vtoky a výtoky plniaceho systému tejto komory a dotuje tak dolnú vodu množstvom cca 610 m3 .s-1 do tej doby, pokiaľ nie je uvedený vypadnutý agregát znova do prevádzky. 

C.1.6.4.5.2    V prevádzke je systém 400 kV, potom prechádza vypadnutý agregát do bezenergetickej prevádzky na dobu, pokiaľ sa neuvedie do prevádzky ďalší stroj.  

  

C.1.7 Manipulácia na ďalších objektoch vodného diela Gabčíkovo

C.1.8  Manipulácia na objektoch ochranných opatrení VD Nagymaros

 

 

ĎALEJ