O B S A H

  

Úvod

      1. Prietoky a hladiny povrchových vôd

          1.1. Metodika zberu dát 

          1.2. Spôsob vyhodnotenia údajov 

          1.3. Hodnotenie režimu povrchových vôd   

1.3.1. Prietok do starého koryta Dunaja 

1.3.2. Prietok do Mošonského ramena Dunaja

1.3.3. Ľavostranná ramenná sústava

          1.4. Záver 

     2. Kvalita povrchových vôd

          2.1. Metodika zberu dát

          2.2. Spôsob vyhodnotenia údajov 

          2.3. Hodnotenie kvality povrchových vôd

2.3.1.  Stručné dlhodobé zhodnotenie kvality na vstupnom a výstupnom profile v oblasti ovplyvnenej VD Gabčíkovo

2.3.2.  Zhodnotenie vybraných ukazovateľov kvality povrchovej vody v roku 2006 na všetkých sledovaných profiloch podľa Dohody

          2.4. Hodnotenie biologických ukazovateľov kvality vôd

2.4.1. Sapróbny index nárastov 

2.4.2. Sapróbny index makrozoobentosu 

2.4.3. Sapróbny index biosestónu

2.4.4. Abundancia fytoplanktónu

2.4.5. Abundancia zooplanktónu

         2.5. Hodnotenie kvality sedimentov 

2.5.1. Hodnotenie zloženia sedimentov podľa kanadskej  normy „Canadian Sediment Quality Guidelines for the protection of Aquatic life“

          2.6. Záver

     3. Hladiny podzemných vôd

          3.1. Metodika zberu dát 

          3.2. Spôsob vyhodnotenia údajov

          3.3. Hodnotenie režimu podzemných vôd 

          3.4. Konštrukcia izolínií  

          3.5. Záver 

     4. Kvalita podzemných vôd

          4.1. Metodika zberu dát 

          4.2. Spôsob vyhodnotenia údajov

          4.3. Hodnotenie kvality podzemných vôd  

4.3.1. Dlhodobé zhodnotenie kvality podzemných vôd voči limitom klasifikácie kvality podzemnej vody dohodnutých v rámci Dohody z roku 1995 za obdobie 1.11.2004 do 31.10.2006

4.3.2. Zhodnotenie vývoja kvality podzemnej vody na vodných zdrojoch a pozorovacích objektoch za obdobie 1.10.1992 - 31.12.2006

          4.4. Záver

      5. Pôdna vlhkosť

          5.1. Metodika zberu dát

          5.2. Spôsob spracovania údajov

          5.3. Hodnotenie monitorovaných lokalít 

          5.4. Záver  

      6. Les

          6.1. Metodika zberu dát 

          6.2. Spôsob vyhodnotenia údajov 

          6.3. Základné informácie o hospodárskych lesných porastoch a o stave abiotického prostredia na monitorovaných lokalitách

          6.4. Vyhodnotenie monitoringu na jednotlivých monitorovacích plochách

          6.5. Záver

 7. Biota

          7.1. Metodika zberu dát 

          7.2. Spôsob vyhodnotenia údajov

          7.3. Základné informácie o stave bioty na jednotlivých lokalitách

          7.4. Záver

      8. Záver

          8.1. Zhodnotenie plnenia návrhov a odporúčaní prijatých v Spoločnej výročnej správe za rok 2005

      Literatúra 


Z O Z N A M   P R Í L O H :

A. Grafické prílohy

B. Tabuľkové prílohy (len v textovej forme)