C.5  Mimoriadna prevádzka (manipulácia)

 

Za mimoriadnu manipuláciu sa považuje každá manipulácia, ktorá nie je popísaná v tomto manipulačnom poriadku, ako nedodržanie prevádzkovej hladiny pri bežnej manipulácii (v zdrži 131,10 – 130,10 Bpv), odlišná manipulácia s objektmi VD, náhle zvýšenie alebo zníženie prietokov a tým aj hladín ( v profile Medveďov o 30 cm pri prietokoch 1700 m3.s-1 alebo 1880 m3.s-1 v profile Bratislava - Devín), nedodržanie dohodnutých prietokov alebo hladín uvedených v ”Dohode medzi vládami ...” a pod.

Mimoriadne manipulácie sa môžu vyskytnúť:

a/ Plánované z dôvodov požiadaviek vyvolaných organizáciami nezúčastnených na vodohospodárskej a energetickej prevádzke objektov SVD (napr. vytvorenie vlny pre plavbu)

b/ Neplánované, vyvolané:

Vplyvy týchto neplánovaných mimoriadnych manipulácií sú riešené v manipuláciách na týchto objektoch v extrémnych prípadoch (za povodní, výpadky VE, zimný režim). V prípade náhlych, nepredvídaných vplyvov je potrebné, aby prevádzkovatelia urobili príslušné opatrenia na zamedzenie ohrozenia životov a aby oboznámili okamžite všetky prevádzkou SVD G-N dotknuté organizácie a zvolali potrebných zástupcov pre operatívne riešenie situácie.

 

C.5.1   Zásady mimoriadnej manipulácie

 

Každý, kto žiada správcu objektov SVD G-N o plánovanú mimoriadnu manipuláciu, musí ju písomne zdôvodniť a vopred vyžiadať od dotknutých orgánov a organizácií (VV š.p. Bratislava, SE a.s. oz VET, SVP OZ PD Bratislava a ŠPS Bratislava) kladné stanovisko k  požadovanej manipulácii. V žiadosti má byť uvedený okrem dôvodu aj termín, trvanie a rozsah manipulácie (zníženie – zvýšenie prietokov, hladín, odstavenie niektorých objektov z prevádzky a pod.). Správca objektov posúdi žiadosť a v prípade kladného výsledku, oznámi presný termín plánovanej mimoriadnej manipulácie žiadateľovi a všetkým dotknutým orgánom a organizáciám (aj vodohospodárskemu orgánu príslušného KÚ) minimálne 48 hodín pred začatím manipulácie. Dotknuté orgány -organizácie konajú podľa vlastných predpisov (informujú svoje podriadené organizácie, ÉDUVIZIG Győr, plavebné spoločnosti a pod.).

Dotknuté orgány – organizácie, ktoré treba požiadať pri každej žiadosti o plánovanú mimoriadnu manipuláciu:

Ak manipuláciou budú dotknuté aj ďalšie orgány a organizácie (Štátne lesy, mestské a obecné úrady, rybárske organizácie, odberatelia vody a pod.) k žiadosti je potrebné priložiť aj ich podmienky a súhlasné stanoviská.

V prípade že niektorý orgán – organizácia nedá súhlas na mimoriadnu manipuláciu, manipulácia sa nemôže uskutočniť. Žiadateľ o mimoriadnu manipuláciu sa môže v takomto prípade obrátiť na vodohospodársky orgán príslušného KÚ o vydanie rozhodnutia.

  

C.5.2  Mimoriadne odstavenie VE Čunovo

  

Spôsoby manipulácie s vodou pri mimoriadnom resp. havarijnom výpadku prevádzky stupňa Čunovo sú uvedené v kap.C.1.5.

 

C.5.3  Mimoriadne odstavenie VE Gabčíkovo

  

Manipulácia s vodou za tejto situácie je zahrnutá v kap.C.1.6.

  

C.5.4  Havarijné znečistenie Dunaja

  

Pri výskyte havarijného znečistenia vôd Dunaja je potrebné manipulovať s objektmi tak, aby sa zabránilo ďalšiemu rozšíreniu znečistenia prepustením do iných tokov alebo k odberom znečistenej vody pre pitné účely, závlahy, priemysel a pod.

Okrem okamžitého upozornenia všetkých odberateľov vody z Dunaja, je potrebné na stupni Čunovo vykonať také opatrenia, aby prepúšťanie vôd do Starého koryta Dunaja a Mošonského ramena Dunaja sa uskutočnilo len odberom pod hladinou a nie prepúšťaním nad segmentmi.

Odber vody do ľavostranných ramenných sústav Dunaja na odbernom objekte v Dobrohošti sa realizuje odberom nad klapkami pod ochranou nornej steny.

Pri výskyte havárii sa postupuje podľa platných predpisov (Zákon č. 138/1973 o vodách, Vyhláška MLVH SSR č. 23/1977 Zb. o ochrane akosti povrchových a podzemných vôd a pod.), na hraničných vodách aj podľa ”Zásad spolupráce pre spoločné sledovanie kvality vody v hraničných tokoch”

  

C.5.5  Havarijné znečistenie pravostranného priesakového kanála (PPK) zdrže

 

Pri výskyte havarijného znečistenia PPK zdrže vykoná správca objektu predpísané zásahy podľa druhu znečistenia a prepláchnutie kanála po predchádzajúcom prerokovaní a odsúhlasení s maďarskou stranou.

Pri výskyte havárie sa postupuje podľa platných predpisov ( Zákon č. 138 / 1973 Zb. o vodách, Vyhláška MLVH SR č. 23 / 1977 Zb. o ochrane akosti povrchových a podzemných vôd ) a podľa „Zásad spolupráce pre spoločné sledovanie kvality vody v hraničných tokoch“.

   

C.5.6  Preplachovanie Starého koryta Dunaja

  

Za mimoriadnu manipuláciu pri preplachovaní Starého koryta Dunaja sa považuje stav, keď prietok v profile Bratislava - Devín nedosiahne trvalejšie prietok vyšší ako 6 000 m3.s-1.

Ak sa takýto prietok do 15. júna nevyskytne, VHD Gabčíkovo nariadi prepláchnutie podľa zásad uvedených pod bodom C.1.5.6 pri prietoku pod 3 000 m3.s-1 do 1000 m3.s-1 v profile Bratislava -Devín, pričom zabezpečí prietok pre VEG v množstve 500 m3.s-1.

Ak sa počas prechodu povodňovej vlny do Starého koryta Dunaja prepustí väčší prietok ako cca 2500 m3.s-1, potom sa jeho prepláchnutie neuskutoční.

Z prevádzkových dôvodov je možné uskutočniť jedno prepláchnutie aj po termíne september bežného roku , na dobu potrebnú na odplavenie zachytených splavenín v koryte Starého Dunaja, na vzkonanie hydrotechnických meraní a pod. najneskoršie do konca novembra.

Táto manipulácia sa realizuje pri dodržaní zásad riadenia a ohlasovania uvedených v bode C.1.5.6.

Intenzita napúšťania vody do Starého koryta Dunaja nemá byť väčšia ako 200 m3.s-1/hod. Znižovanie prietokov v Starom koryte Dunaja sa vykonáva rýchlosťou maximálne 100 m3.s-1/hod z dôvodu zabezpečenia stability svahov Starého koryta Dunaja a svahov vedľajších ramien.

Po celkovej dobe trvania tejto manipulácie, t.j. po dobe napúšťania Starého koryta zo 600 m3 .s-1 na cca 2500 m3 .s-1  cca 7 hod , preplachovaní v dobe trvania 72 hod a zníženie prietoku v Starom koryte na pôvodných 600 m3 .s-1 za 19 hod, spolu 98 hod, prejde uvedený systém pri akomkoľvek prietoku v Dunaji v profile Bratislava - Devín na hladinový režim uvedený v tabuľkách bod A.3.2.2 na str. 20 podľa príslušného mesiaca.

Pri týchto manipuláciách sa potrebné množstva do Starého koryta Dunaja prepúšťajú následovným spôsobom:

- pri plnení Starého koryta

        - cez VE Čunovo

400 m3 .s-1

        - cez stredovú hať

200 + postupne až 1600 m3 .s-1

        - cez hať na obtoku 

postupne až 500 m3 .s-1

    

- pri prázdnení Starého koryta sa postupuje v opačnom slede ako pri plnení, až do prietoku 600 m3 .s-1 .

Na VE Gabčíkovo sa súčasne pri plnení bude znižovať prietok o 200 m3 .s-1 s fázovým posunom 5 hod neskôr a pri prázdnení sa bude prietok cez VE Gabčíkovo zvyšovať o 100 m3 .s-1  s rovnakým časovým posunom neskôr .

VHD Gabčíkovo vypracuje pre každú manipuláciu pri preplachovaní Starého koryta osobitý postup na konkrétny prietok v Dunaji podľa horeuvedených zásad.

 

ĎALEJ