A.3 Odbery zo Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros      

 

A.3.1 Odbery v úseku Bratislava -Sap (Palkovičovo) - (slovenská strana)

                                                                                                                   

 

 

  ( m3.s-1)

A.3.1.1

Odber do Malého Dunaja 

  20-50

   

 

- minimálny odber 20

  

 

- max. odber (kapacita M. Dunaja t.č.90 m3/s)       125

A.3.1.2

Odber pre Slovnaft

  10

A.3.1.3

Odber pre závlahy: Jarovce- Rusovce

  1,2

A.3.1.4

Odber do Mošonského ramena Dunaja

  40

A.3.1.5

Odber na závlahy Čunovo

(z pravostranného priesakového kanála zdrže - z priesakov)

  0,5

A.3.1.6 

Odber do ramennej sústavy Starého koryta Dunaja

- odberný objekt Dobrohošť:

- min. odber 6

  

 

- normálna prevádzka 28-40

 

 

- odber pri umelej záplave 150-170

   

 

- max. kapacita odber. objektu

(len v mimoriadnych prípadoch pri povodňových stavoch)

234

A.3.1.7

Odber z ľavého priesakového kanála PK

- do kanála A-VII (kapacita odberu 6,0 m3/s) 4

  

 

- do kanála B VII (kapacita odberu 6,0 m3/s) 4

  

 

- do kanála C VII 1,9

A.3.1.8 

Dotácia do ľavostranného inundovaného územia z ľavostranného priesakového kanála zdrže cez priepust v km 4,0

  0-4

A.3.1.9 

Odber do kanála S VII (cez MVE)

- minimálny zaručený odber 2,5

     

 

- v mimovegetačnom období (november - február) 3,0

  

 

- vo vegetačnom období (marec - október) 7,5

  

 

   

A.3.1.10

Odber do kanála S VI (z odpadového kanála)

- v mimovegetačnom období (podľa hladiny v OK) 3

  

 

- vo vegetačnom období  do 7,8

 

 

- max. kapacita odberného objektu 10

A.3.1.11

Odber cez nápustný objekt na pravostrannom priesakovom kanáli PK do územia za pravostrannou hrádzou odpadového kanála a cez hrádzový výpust v km 50,53 do inundácie Dunaja v km 1812-1818 

- v mimovegetačnom období 0

 

 

- vo vegetačnom období do 2,5

       

 

- max. kapacita systému pri vysokej hladine v OK 3,5

                                                   

                                       

A.3.2 Odbery (dotácie) do Starého koryta Dunaja cez objekty stupňa Čunovo

 

- VE Čunovo (do 4000 m3/s v profile Bratislava - Devín), stredová hať, 

hať na obtoku a výnimočne aj hať  v inundácii  

250-600 m3.s-1
- priemerne za rok 400 m3.s-1

          

    

A.3.2.1

Podľa “Dohody medzi vládou SR a MR o niektorých technických  opatreniach a prietokoch do Dunaja a Mošonského ramena Dunaja” z 19.apríla 1995 sa určuje dotačný prietok do Starého koryta Dunaja cez objekty na stupni Čunovo v závislosti na prietoku v Dunaji v profile Bratislava-Devín v jednotlivých mesiacoch  v roku podľa rozdelenia  v nasledujúcich tabuľkách. Z tohto dotačného prietoku odoberá maďarská strana pomocou hladinovej regulácie haťou Dunakiliti (nad dnovým prahom v rkm Dunaja 1843) cez odbery v pravom brehu Dunaja v rkm 1845,9 a rkm 1845,4 spolu do 150 m3.s-1 podľa osobitného manipulačného poriadku  pre hospodárenie s vodou v pravostrannej ramennej sústave v úseku rkm 1811 až po štátnu hranicu  so SR. Do Starého koryta pod haťou Dunakiliti sa potom dostáva dotačný prietok od cca 200 m3.s-1   (250-50 m3.s-1) po 450 m3.s-1 (600-150 m3.s-1).Pri prietoku v profile Bratislava - Devín nad 5 500 m3.s-1 sa horeuvedená regulácia dotácie opúšťa a do Starého koryta sa prepúšťa cez objekty prietok podľa hladinového režimu pre vodné dielo Gabčíkovo (600-6390 m3.s-1 - pri Q100).

 

A.3.2.2  

Tabuľka regulácie dotačného prietoku do Starého koryta Dunaja cez objekty stupňa Čunovo v závislosti na mesiacoch v roku a prietoku v profile Bratislava - Devín.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené prietoky v m3.s-1  pre jednotlivé mesiace  roka, pričom je  v  stĺpci  „A“ prietok v profile Bratislava - Devín a v stĺpci „B“ dotačný prietok do Starého koryta Dunaja.

 

        Január

Február Marec   Apríl Máj  Jún

 A

B A B A B A B A B A B

600 

250 600 250 600 250 600 400 600 400 600 400

2200

250 2000 250 1500 250 1100 400 700 400 700 400

2300

251 2100 258 1600 250 1200 400 800 400 800 400

2400

273 2200 280 1700 271 1300 400 900 400 900 400

2500

295 2300 301 1800 392 1400 400 1000 400 1000 418

2600

317 2400 323 1900 314 1500  400 1100 400 1100 440

2700

339 2500 345 2000  336 1600 400 1200 400 1200 462

2800

360 2600 367 2100  358 1700 400 1300  400 1300 483

2900

382 2700 389 2200 380 1800 400 1400 405 1400 505

3000

404 2800 410 2300 401 1900  414 1500 427 1500 527

3100

426 2900 432 2400 423 2000 436 1600 449 1600 549

3200

448 3000 454 2500 445 2100  458 1700 471 1700 571

3300

469 3100 476 2600 467 2200 480 1800 592 1800 592

3400

591 3200 498 2700 489 2300 501 1900 514 1900 600

3500

513 3300 519 2800 510 2400 523 2000 536 4600 600

3600

535 3400 541 2900 532 2500 545 2100 558    

3700

557 3500 563 3000 554 2600  567 2200 580    

3800

578 3600 585 3100 576 2700 589 2300 600    

3900

600 3700 600 3200 600 2800 600 4600 600    

4600

600 4600 600 4600 600 4600  600        

 

              Júl

August  September Október November  December

A

A B A B A B A B A B

600

400 600 400 600 250 600 250 600 250 600 250

700

400 900 400 1100 250 1500 250 1800 250 2000  250

800

400 1000 400 1200 262 1600 250 1900 264 2100 258

900

 400 1100 400 1300 283 1700 271 2000 286 2200 280

1000

400 1200 400 1400 305 1800 292 2100 308 2300 301

1100

400 1300  400 1500 327 1900 314 2200 330 2400 323

1200

400 1400 400 1600 349 2000 336 2300 351 2500 345

1300

400 1500 400 1700 371 2100 358 2400 373 2600 367

1400

405 1600 400 1800 392 2200 380 2500 395 2700 389

1500

427 1700 421 1900 414 2300 401 2600 417 2800 410

1600

449  1800 442 2000 436 2400 423 2700 439 2900 432

1700

471 1900 464 2100 458 2500 445 2800 460 3000 454

1800

492 2000 486 2200 480 2600  467 2900 482 3100 476

1900

514 2100 508 2300 501 2700 489 3000 504 3200 498

2000

536 2200 530 2400 523 2800 510 3100 526 3300 519

2100

558  2300 551 2500  545 2900 532  3200 548 3400 541

2200

580 2400 573 2600  567 3000 554 3300 569 3500 563

2300

600 2500 595 2700 589 3100 576 3400 591 3600  585

4600

600 2600 600 2800 600 3200 600 3500  600 3700 600

4600

600 4600 600 4600 600 4600 600 4600 600    

 

A.3.3  Odbery na úseku ochranných opatrení VD Nagymaros na území SR

 

V dôsledku nevybudovania dolného stupňa (Nagymaros) sa hydraulické pomery toku Dunaja  na úseku ochranných opatrení t.j. od rkm 1799 - rkm 1708 a na ľavostranných prítokoch Dunaja v tomto úseku nemenia a rovnako nie sú výstavbou ochranných opatrení ovplyvnené jestvujúce odbery a manipulácie s vodou, doteraz platné v tomto úseku.

 

ĎALEJ