D/ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A MANIPULÁCIE ZA MIMORIADNYCH OKOLNOSTÍ

 

D.1 Havarijný stav (mimoriadne okolnosti, ktoré neobsahuje kap. C)

 

Za havarijný stav považujeme také mimoriadne okolnosti , ako sú najmä :

           

D.1.1 Stupne povodňovej aktivity

 

Stupne povodňovej aktivity pre jednotlivé úseky sú:

  

Podľa vodočtov Stupne povodňovej aktivity (cm) “0” vodočtu (m Bpv)
  I. II. III.   
Dunaj/Bratislava -Devín 650 750 850 132,87
Dunaj/Medveďov 530 610 710 108,42
Dunaj/Komárno 575 600 685 103,40
Váh/Kolárovo 490 540 670 104,88

           

Ochranu pred povodňami organizačne zabezpečuje Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Ministerstvo vnútra SR, krajské a okresné úrady, mestské a miestne úrady, Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Povodie Dunaja a jeho závody na svojich povodňových úsekoch a Vodohospodárska výstavba š.p. na svojich povodňových úsekoch.

I. stupeň povodňovej aktivity (ďalej PA) - stav bdelosti nastáva , II. a III. stupeň PA, t.j. stav pohotovosti a stav ohrozenia sa vyhlasuje po dosiahnutí vodného stavu určeného v povodňovom pláne a stúpajúcej hladine vody, pri očakávanom ľadochode, pri vysokej hladine vnútorných vôd, pri prívalových vodách a p.

                                                                 

D.1.2 Kritéria bezprostredného ohrozenia vodohospodárskeho diela

   

  1. vyššia povodňová hladina ako rozhodujúci stav

  2. prekročenie určitých prítokov do zdrže Hrušov

  3. vypúšťanie vody do vodného toku za mimoriadnych okolností (napr. prevádzkové alebo iné dôvody), ktoré spôsobí vznik prielomovej vlny,

  4. porušenie hrádzí, zistenie priesakov cez teleso hrádze a zistenie porúch v podloží hrádzí

  5. havária zariadení vodohospodárskeho diela

  6. nebezpečie povodne následkom manipulácie na VD Gabčíkovo v čase, keď nie sú na vznik povodne hydrologické predpoklady,

  7. poruchy výpustných zariadení znemožňujúce dostatočnú kontrolu odtokov zo zdrže a p.

  

D.1.3 Predpovede, pozorovania, výmena údajov, spôsob a miesto nahlásenia mimoriadnych okolností

  

Predpovede vykonáva a vydáva Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava podľa predpisov MP SR. Predpovedná povodňová služba informuje povodňové orgány, prípadne ostatné orgány a organizácie o možnosti vzniku povodne a o jej ďalšom nebezpečnom vývoji.

Hlásnu a varovnú službu organizuje a zabezpečuje Ministerstvo pôdohospodárstva SR, krajské úrady, okresné úrady a starostovia obcí.

Pozorovania vykonáva v prípade nebezpečenstva povodní a počas povodne SVP OZ Povodie Dunaja Bratislava a Vodohospodárska výstavba Bratislava.

V prípade povodne treba postupovať podľa “Dohody o spolupráci česko-slovenských a maďarských vodohospodárskych orgánov pri ochrane proti povodniam, ľadom a vnútorným vodám”.

Každú mimoriadnu zmenu prietoku prepúšťaného cez stupeň Čunovo oznámi VHD Gabčíkovo minimálne 2 hodiny pred zmenou na technický dispečing ÉDUVIZIG-u alebo na prevádzkové stredisko hate Dunakiliti v záujme zosúladenia prevádzky hate Dunakiliti a objektov stupňa Čunovo.       

Ak nastane povodňová situácia, príkaz k nástupu do povodňovej služby vydáva povodňový technik podniku - riaditeľ podniku alebo ním poverený pracovník. 

Spôsob zvolania je zásadne telekomunikačný (telefón, vysielačka, mobil) podľa zoznamov uvedených v povodňových plánoch. Spojovacia služba je počas trvania povodní nepretržitá (riadiaci vodohospodársky dispečing Gabčíkovo a vodohospodárske dispečingy SVP OZ PD Bratislava, VV š.p.Bratislava a SE-VET).  

 

ĎALEJ