E. MERANIE  A  POZOROVANIE

 

Merania a pozorovania na VD Gabčíkovo sa vykonávajú podľa Programov technicko-bezpečnostného dohľadu pre trvalú prevádzku ( ďalej PTBD), ktoré vypracoval Odbor technicko-bezpečnostného dohľadu VV š.p. Bratislava a platia od 1.11.1999.

V ďalšom je uvedený len výťah z týchto PTBD.

 

PTBD pre trvalú prevádzku je vypracovaný na objekty VD Gabčíkovo, ktoré sú v správe investora VV š.p. Bratislava

Aktualizácia č.1 PTBD pre trvalú prevádzku je vypracovaná na objekty VD Gabčíkovo, ktoré sú v správe SVP OZ Povodie Dunaja Bratislava

PTBD sú vypracované v súlade s platnými predpismi, najmä Vyhlášky MLVH SR č. 169/75 Zb. Riešia zaistenie komplexného sledovania bezpečnosti objektov VD Gabčíkovo v období trvalej prevádzky.

Garantom zabezpečenia úloh vyplývajúcich z PTBD je správca objektov, ktorého zastupuje hlavný pracovník dohľadu správcu.     

V priebehu trvalej prevádzky zaisťuje potrebné manipulácie na objektoch správca vodného diela v súlade s Dočasným manipulačným poriadkom pre SVD G-N na území SR, akt.VI. ( ďalej DMP SVD G-N, VI.).

Technicko-bezpečnostný dohľad v priebehu trvalej prevádzky organizujú a riadia hlavní pracovníci VVš.p. Bratislava, Odbor TBD a monitoringu (organizácie poverenej dohľadom) a správcu objektov VD Gabčíkovo v súlade s príslušnými ustanoveniami PTBD. Hodnotenie výsledkov a vydávanie hodnotiacich písomností prislúcha podľa Vyhlášky 169/75 Zb. organizácii poverenej dohľadom, t.j. VV š.p. Bratislava.

  

E.1 Program technicko-bezpečnostného dohľadu počas trvalej prevádzky

 

Účelom PTBD je zaistenie komplexného sledovania bezpečnosti VD Gabčíkovo s jasnou deľbou povinností a právomocí počas celého obdobia trvalej prevádzky objektov vymenovaných v „Programe technicko-bezpečnostného dohľadu pre trvalú prevádzku“.

 

E.2 Hľadiská TBD zvažované pri zostavovaní PTBD

 

PTBD pre trvalú prevádzku VD Gabčíkovo sa v plnom rozsahu zameriava na sledovanie nasledovných javov a možných príčin porúch, spôsobených manipuláciami podľa DMP SVD G-N, VI.

 

Sledovaný jav

Hlavné možné príčiny poruchy

I. Zosuv návodného alebo vzdušného svahu hrádze s porušením 

1. Deformácie telesa hrádze

   statickej alebo dynamickej stability 

2. Priesak telesom hrádze

 

3. Deformácie podložia hrádze

4. Možnosť výskytu účinkov dynamických síl rôzneho pôvodu (ľad,zemetrasenie a pod.)

 

5. Iné vplyvy prostredia (zrážky atď.)

  

b Vplyv prevádzky - manipulácie s vodou v nádrži, náraz lode

 

7. Pórové tlaky v tesniacich prvkoch hrádzí

II. Vnútorná erózia hrádze alebo podložia objektov

1. až 6. podľa bodu I.

  

8. Priesak hrádzou a podložím - množstvo priesakových vôd, vývery vody na päte hrádze - - styk zemných konštrukcií s betónovými

 

III. Erózia hrádze - preliatie

9. Prietokové pomery v porovnaní s predpokladmi návrhu výpustných zariadení + katastrofálne zrážky

10. Nedostatočná kapacita výpustných a prevádzkových zariadení (zlyhanie manipulácie s uzávermi, upchatie priestoru uzáverov a p.)

11. Pokles koruny hrádzí

 

12. Skladba podložia, resp. možná sufózia - prelomenie

13. Porušenie hrádze loďou

 

IV. Porucha betónových objektov (objekty dočasného 

1,3,4,5,6,8,10,11,12,13 podľa bodov I.,II., a III.

      riešenia, priepust v km 4,0 PK ; a stupeň Gabčíkovo)

14. Deformácia betónových objektov, resp. ich náklon

 

15. Mimoriadne zaťaženie na objekty

16. Prekročenie pevnostných charakteristík betónov a výstuží

 

17. Trhliny termické, resp. porucha na dilatačnej škáre

 

V. Strata úžitku - obmedzenie prevádzky

1. až 17. podľa bodov I. až IV.

 

Okrem sledovania vyššie uvedených javov sa min. dvakrát do roka na pokyn VHD Gabčíkovo, po dohovore s dispečingom SE-VET, SVP OZ PD, ŠPS a so súhlasom vodohospodárskeho orgánu, zníži hladina vody v prívodnom kanáli na min. plavebnú hladinu MPH 25 (128,20 m Bpv) a vykoná sa kontrola návodného tesnenia.

   

E.3 Výkon technicko-bezpečnostného dohľadu

 

Technicko-bezpečnostný dohľad (ďalej TBD) počas trvalej prevádzky na VD Gabčíkovo vykonáva správca SVP OZ Povodie Dunaja (na svojich objektoch), správca a investor VV š.p. Bratislava (na neodovzdaných objektoch) a organizácia poverená dohľadom (VVš.p. Bratislava, úsek TBD a monitoringu).

Ochranu a údržbu merných zariadení zabezpečuje príslušný správca objektov vodného diela.

Prehľad sledovaných javov, merných zariadení, rozsah a početnosť pozorovaní a meraní, medzné javy a skutočnosti sú uvedené v „Programe TBD pre trvalú prevádzku“ ( aj v Aktualizácii č.1).

 

E.3.1 Povinnosti správcu vodného diela

  

Správca vodného diela ( resp. investor) bude zaisťovať prostredníctvom obsluhy VD Gabčíkovo alebo vlastných pracovníkov bežné pozorovania a merania ako sú:

Namerané hodnoty a výsledky pozorovaní a meraní bude obsluha objektu (pokiaľ je uvedené v poznámke „hodnotí merač“) porovnávať so stanovenými medznými hodnotami. Údaje sa zaznamenávajú do formuláru hlásenia.

Ak nebude zistené dosiahnutie alebo prekročenie stanovených medzných hodnôt, 2 kópie hlásenia sa po skončení meracieho cyklu (1 týždeň) zašlú obom hlavným pracovníkom dohľadu, pričom originál zostane uložený u obsluhy vodného diela.

Pri dosiahnutí alebo prekročení medzných hodnôt sledovaných javov a skutočností alebo pri zistení vývoja, ktorý nezodpovedá predpokladom a mohol by mať nepriaznivý vplyv na stabilitu a bezpečnosť vodného diela je vedúci obsluhy povinný ohlásiť túto skutočnosť ihneď hlavným pracovníkom dohľadu a zodpovedným pracovníkom za prevádzku objektov VD Gabčíkovo.

Za kritické hodnoty a skutočnosti sa považujú všetky javy, pri ktorých po prekročení medzných hodnôt a zavedení nápravných opatrení negatívny vývoj ďalej pokračuje a vzbudzuje obavy z bezprostredného ohrozenia stability a bezpečnosti vodného diela.

 

E.3.2 Organizácia poverená dohľadom

  

Organizácia poverená dohľadom (VV-úsek TBD a monitoringu) posúdi údaje z hlásení obsluhy vodného diela najneskôr do dvoch týždňov od obdržania hlásenia. Písomné posúdenie vypracuje 1x mesačne.

Pokiaľ mimo termín hlásení ohlási obsluha dosiahnutie alebo prekročenie medznej hodnoty alebo skutočnosti, posúdi ich poverená organizácia TBD ihneď.

Jej ďalšou činnosťou je výkon všetkých kontrolných meraní, zavedenie doplňujúcich meraní resp. prieskumov a kontrola činností obsluhy diela v zmysle plnenia PTBD.

O výsledkoch dohľadu behom trvalej prevádzky poverená organizácia vypracováva „Etapové správy o dohľade počas trvalej prevádzky “ a každá piata správa bude vypracovaná ako „Súhrnná správa o dohľade“.

 

E.4  Núdzové a varovné opatrenia

 

Účelom týchto opatrení je zamedzenie vážneho poškodenia a najmä odvrátenia možnej havárie vodného diela alebo jeho časti, či aspoň spomalenie jej postupu, zníženie možného rozsahu škôd na diele samotnom ako aj v jeho blízkom okolí a zvlášť k zabráneniu strát na ľudských životoch.

Zabezpečiť materiál potrebný k prípadným sanáciam ( triedený štrk k filtračnému prekrytiu výverov, filtračné textílie, fólie a plachty, priťažovacie kamenivo, škváru a p.) na určených miestach a pripraviť ho k použitiu (podľa povodňových plánov) je povinnosťou správcu objektov vodného diela.

 

E.4.1  Núdzové opatrenia

  

Núdzové opatrenia sa použijú vtedy, ak dosiahne vývoj sledovaného javu kritický charakter, t.j. ak vzbudí jav obavy o stabilitu a bezpečnosť objektu u obsluhy alebo u hlavného pracovníka dohľadu.

Núdzové opatrenia sa naopak nepoužijú, ak príde k dosiahnutiu alebo nevýraznému prekročeniu medzných hodnôt PTBD a vývoj nie je nebezpečný.

Hlavné núdzové opatrenia:

a/ zmenšenie zaťaženia konštrukcií VD znížením hydrostatického alebo hydrodynamického tlaku t.j.

- znížením hladiny vody v zdrži Hrušov a v PK aj s prípadným vypustením

b/ provizórne sanácie miesta začínajúcej poruchy

- utesnením priesakovej poruchy v mieste vstupu, napr. prekrytím rozsiahlej trhliny AB plášťa fóliou alebo škvárovým prísypom

- priťaženie výverového miesta na vzdušnom svahu hrádzí, v podhrádzí a na priesakovom kanáli napr. filtračnou tkaninou, kamenivom vhodnej zrnitosti a ťažkým záhozom s odvedením vyvierajúcej vody mimo telesa hrádze žľabmi, rúrami a p.

V havarijných prípadoch treba, aby sa tento stav avizoval VHD Gabčíkovo a príslušným orgánom štátnej správy podľa osobitných predpisov. Znižovanie hladiny VD Gabčíkovo treba vykonávať podľa tohto DMP SVD G-N, VI.

Po zaniknutí dôvodov, pre ktoré bolo potrebné znížiť hladinu na VD Gabčíkovo pod minimálnu prevádzkovú hladinu, treba ihneď zvýšiť hladinu na kótu minimálnej prevádzkovej hladiny podľa zásad DMP SVD G-N, VI.

 

E.4.2  Varovné opatrenia

  

Varovné opatrenia budú použité až po posúdení vzniknutej kritickej situácie, poruchy alebo začínajúcej havárie hlavnými pracovníkmi dohľadu alebo zodpovednými pracovníkmi správcu vodného diela.

Postupovať sa bude podľa povodňových plánov v súlade s DMP SVD G-N,VI. a podľa zvláštnych predpisov.

Pri nebezpečí s omeškania, neodvratnej havárii VD a nemožnosti získať spojenie s hlavnými pracovníkmi dohľadu alebo nadriadenými pracovníkmi správcu VD pristupuje vedúci obsluhy VHD Gabčíkovo k improvizovaným opatreniam v území pod vodným dielom podľa vlastného uváženia a to všetkými dostupnými prostriedkami.

V prípade vzniku mimoriadnej udalosti na VD (živelná pohroma, technologická havária alebo katastrofa) je nutné zabezpečiť prostredníctvom VHD Gabčíkovo vyhlásenie signálu v sieti varovania a vyrozumenie civilnej obrany.

 

E.5 Prehľad merných zariadení, metód merania a pozorovania, početnosť a rozsah meraní

 

V PTBD a PTBD, aktualizácia č.1 sú uvedené tabelárnou formou spracované metódy merania, druh merného zariadenia, medzná hodnota, početnosť a rozsah meraní pre VD Gabčíkovo.

V sondách , kde nie je ukončený plánovaný diaľkový zber a prenos nameraných údajov do VHD Gabčíkovo, je nutné vykonávať meranie hladín podzemnej vody ručne.

 

Záver

Ak počas trvalej prevádzky nastanú ďalšie zmeny vo vybavení objektov zariadeniami pre meranie a pozorovanie bude PTBD podľa potreby upravovaný. Zmeny podľa závažnosti budú prerokované krátkou cestou medzi hlavnými pracovníkmi dohľadu správcu a poverenej organizácie dohľadom. Závažné zmeny sa prerokujú aj so zástupcami ďalších organizácii (napr. projektantom a p.). Písomne budú zakotvené v ďalšej aktualizácii PTBD a oznámené vodohospodárskemu orgánu.

 

Výsledky meraní a pozorovaní bude vlastniť Vodohospodárska výstavba š.p. Bratislava, SVP OZ Povodie Dunaja Bratislava a sústreďujú sa vo VHD Gabčíkovo.

VV š.p. - Odbor TBD a monitoringu je povinná zabezpečiť meranie množstva priesaku do Starého koryta Dunaja v úseku rkm 1850,0 - 1841,0.

Na základe „Dohody medzi vládou SR a MR o niektorých dočasných technických opatreniach a prietokoch do Dunaja a Mošonského ramena“ zo dňa 19.4.1995 sa monitorovanie upravuje a vzájomne overuje s následnou výmenou dát.

 

 

ĎALEJ