SPäŤ

OBSAH

 

8.5 Úloha Komisie európskych spoločenstiev od októbra 1992

  
 

   8.5.1 Rokovanie v Londýne, v predvečer "Višegrádskej trojky"

 

* Hneď na začiatku rokovania v Londýne, 27.-28. 10. 1992 bol predložený návrh záznamu, kde MR prijíma ponuku SR trvale ponechať celé prietoky v starom koryte Dunaja, hoci z ponuky bolo zrejmé, že ide o krátkodobé opatrenie. Záznam síce hovorí o ponechaní 95 % prietokov Dunaja v starom koryte, ale s viacerými výnimkami umožňujúcimi prevádzku elektrárne a prevádzanie aj časti povodní cez kanál. Nemá charakter záväzného dokumentu, ktorým by sa menili podmienky Zmluvy 1977.

 

* Pracovná skupina KES pracovala v Gabčíkove po celú dobu prehradzovania a z jej predbežnej správy bolo zrejmé, že nezdieľa maďarské obavy, že by prehradenie Dunaja vyvolalo environmentálnu katastrofu.

 

* Záznam z rokovania bol šifrovaný vedúcimi delegácií (za ČSFR námestníkom ministra zahraničia p. Pírkom) bol schválený vládou ČSFR s výhradami uvedenými v sprievodnom liste ministra ZV ČSFR.

 

* Komisár Andriessem listom zo 4. 11. 1992 potvrdil uvedené prípustné výnimky vo vypúšťaní prietokov do starého koryta.

 

* Na tripartitnom rokovaní v Bruseli dňa 27. 11. 92 bolo na programe prerokovanie správy Pracovnej skupiny expertov KES. Napriek tomu, že títo experti boli prítomní, správa sa neprerokovala. Po prerušení maďarskou stranou sa hovorilo neplánovane len o predložení sporu MSD v Haagu. Experti boli nakoniec poslaní domov, bez prerokovania ich záverov. Hoci správa do prerokovania bola dôverná, demonštrácia organizovaná nevládnymi organizáciami v Bruseli v predvečer rokovania protestovala proti jej záverom, lebo vraj nadržiava ČSFR.

  
 

   8.5.2 Tripartitné rokovania o DVHR - december 1992 až február 1993

 

* Prvé rokovanie o Dočasnom vodohospodárskom režime (DVHR) sa uskutočnilo v decembri 1992 nekonštruktívnym spôsobom, lebo maďarská strana požadovala buď zlikvidovať objekty dočasného riešenia, alebo prepúšťať trvale 95 percent prietoku do starého koryta - neberúc do úvahy vysvetlenie komisára Andriessena.

 

* Podľa Zmluvy 1977 mal byť do starého koryta vypúšťaný sanitárny prietok 50-200 m3.s-1. Za takýchto podmienok by vodná elektráreň Gabčíkovo spracovala asi 81 percent priemerného ročného odtoku.

 

* Reálny návrh česko-slovenskej strany, ktorým sa ponúkalo dočasne zvýšiť sanitárny prietok na viacnásobok množstva dohodnutého v Zmluve 1977, bol prijatý doslova s výsmechom a vôbec sa neprerokovával. Napriek tomu sme zo strany KES a neskôr aj v rezolúcii EP boli označovaní za nekooperatívnych.

 

* Tripartitné rokovania v decembri 1992 a januári 1993 sa súbežne zamerali aj na formuláciu Zvláštnej dohody o predložení sporu MSD v Haagu (ZD).

  

 

   8.5.3 Dôležitosť opatrení v starom koryte Dunaja

 

* K postupnému zahlbovaniu koryta Dunaja a postupnému čoraz dlhšiemu vysychaniu bočných ramien, spôsobujúcemu degradáciu flóry a fauny vnútrozemskej delty Dunaja, došlo pri plnom prirodzenom prietoku, dávno pred výstavbou vodného diela. Tento problém bolo možné riešiť až po odvedení medzinárodnej plavby do kanála, a to vybudovaním prelievaných stupňov v starom koryte, čo by súčasne zvýšilo hladinu toku a aj hladinu podzemných vôd v priľahlom území. Tieto opatrenia maďarská strana nevykonala, hoci tvorili súčasť maďarského podielu prác, ale nedala ani súhlas na ich realizáciu slovenskou stranou.

 

* Výstavba takejto prelievanej hrádzky pri Dunakiliti v roku 1993, by poskytla možnosť zásobovania vodou aj maďarského systému ramien a zabránila by vzniku environmentálnych škôd na území Szigetközu.

 

* Po nástupe vlády premiéra Gy. Horna, sa v apríli 1995 uzavrela dohoda o DVHR. Bolo dohodnuté množstvo prepúšťanej vody do starého koryta (priemerne 400 m3.s-1), zvýšenie dotácie Mošonského ramena na 40-43 m3.s-1 a maďarská strana sa zaviazala vybudovať prehrádzku v rkm 1843, čo sa realizovalo v máji a júni 1995.

  

 

   8.5.4 Potreba objektívneho rozsúdenia sporu

 

* Príprava Zvláštnej dohody o predložení sporu MSD V Haagu sa začala v novembri 1992. Pôvodnú predstavu maďarskej strany, že by predmetom sporu bolo len uvedenie VD Gabčíkovo do prevádzky pomocou dočasného riešenia, tzv. alt. "C", bolo treba korigovať, takže nakoniec sa dohodlo požadovať od MSD odpoveď na tieto štyri otázky:

 

- či maďarská strana bola oprávnená zastaviť práce na plnení Zmluvy 1977,

- či česko-slovenská strana bola oprávnená od roku 1991 realizovať dočasné náhradné riešenie a s jeho pomocou uviesť VD Gabčíkovo do prevádzky v októbri 1992,

- akú právnu účinnosť má jednostranné deklarovanie neplatnosti Zmluvy 1977 maďarskou stranou v máji 1992,

- aké právne a ekonomické dôsledky vyplývajú z predchádzajúcich troch odpovedí.

 

* Na základe Zvláštnej dohody uzavretej v apríli 1993 a po jej ratifikácii oboma parlamentmi, bolo riešenie sporu predložené Medzinárodnému súdnemu dvoru v Haagu v júli 1993.

 

* Verejné ústne pojednávania sa konali v marci a apríli 1997. Súd navštívil miesto SVD G-N v dňoch 1. - 4. apríla 1997 a rozsudok bol vynesený 25. septembra 1997. Obsah rozsudku je uvedený na internetovej adrese www.gabcikovo.gov.sk.

 

ĎALEJ

OBSAH