SPäŤ

OBSAH

 

9.1 Reakcia česko-slovenskej strany na jednostranné kroky partnera

  

 

* Česko-slovenská strana reagovala na jednostranné kroky zmluvného partnera nasledujúcimi opatreniami:

 

- zistením námietok a sformulovaním stanoviska k jednotlivým námietkam,

- pokusom o spoločné preskúmanie najvážnejšieho obvinenia zo zničenia zásob podzemných vôd v spolupráci s nezaujatým zahraničným odborným pracoviskom,

- ujasnením stanoviska domácich vedcov, formulovala ich návrhy opatrení, alebo alternatívnych riešení,

- vyšpecifikovaním a posúdením možných variantov riešenia sporu: od dokončenia SVD podľa Zmluvy 1977 (var. A), až po zastavenie všetkých prác, zlikvidovanie vybudovaných objektov a uvedenie terénu do pôvodného stavu (var. G), s odporučením optimálneho riešenia na realizáciu.

- ponukou upustiť od realizácie náhradného riešenia (var. C), ak partner dá príslušné dôveryhodné záruky návratu k pôvodnému zmluvnému riešeniu (var. A), alebo aspoň k spoločnému uvedeniu Gabčíkova do prevádzky (var. B).

- uvedením náhradného riešenia urýchlene do prevádzky, keď sa nenašlo spoločné pozitívne riešenie.

 

* Hneď na začiatku spoločných rokovaní bolo zrejmé, že nejde o nedorozumenie, ale o politický zámer:

 

* Z rokovaní boli na maďarskej strane vylúčení odborníci, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii diela a mali potrebné vedomosti o jeho riešení, vykonaných štúdiách, výskumoch, opatreniach.

 

* Prednášané námietky MR boli všeobecné, nekonkrétne.

 

* Nanášali sa problémy, ktoré boli už dávno preštudované a vyriešené,

 

* Pri rokovaní maďarská strana nevychádzala z rovnoprávnosti partnerov, nerešpektovala názory, alebo záujmy česko-slovenskej strany. O spoločnej investícii s konečnou platnosťou, bez možnosti odvolania, rozhodoval Maďarský parlament.

 

* Partner nerokoval s cieľom dosiahnuť kompromis, dohodu, ale len s cieľom dosiahnuť postupné splnenie svojho rozhodnutia, t.j. prerušiť výstavbu a zbúrať už vybudované dielo.

 

* Pokračovanie v plnení zmluvných záväzkov považovala maďarská strana za prekážku v odborných diskusiách a ich neplnenie sa považovalo za čin v súlade s medzinárodným právom.

 

* Ustanovenie pracovných skupín, komisií, bolo len prostriedkom, ako pomocou ultimatívnych podmienok dosiahnuť zastavenie prác a znemožniť uvedenie Gabčíkova do prevádzky náhradným riešením.

 

* Sloboda tlače a prejavu v prospech SVD G-N bola v médiách MR v maximálnej miere potlačená.

 

* Maďarská strana v argumentácii a oficiálnych nótach voľne zamieňala príčinu s následkom - tvrdila, že vypovie Zmluvu 1977, lebo sa ČSFR rozhodla realizovať variant C, hoci tento bol vynútený predchádzajúcim porušením Zmluvy 1977 maďarskou stranou. Vypovedanie zmluvy z praktického (nie právneho) hľadiska bolo totožné, ako jej neplnenie.

 

ĎALEJ

OBSAH