SPäŤ

OBSAH

 

8.4 Chronológia udalostí v roku 1992 do uvedenia Gabčíkova do prevádzky

  

 

13. 4. 1992: Viceprezident komisie ES p. Andriessen navrhol vládam ČSFR a MR technickú pomoc pri riešení sporu, za predpokladu splnenia určitých podmienok. Obe strany návrh písomne prijali.

 

18. 5. 1992: KES zvolalo prvé tripartitné rokovanie do Viedne. Maďarská delegácia sa na rokovanie nedostavila.

 

19. 5. 1992: Ministerstvo zahraničných vecí MR odovzdalo verbálnu nótu č. 365 - 69/92 Veľvyslanectvu ČSFR v Budapešti, v ktorej oznamuje, že vláda MR jednostranne ruší medzištátnu zmluvu a ostatné dohody, s platnosťou od 25.5.1992.

 

22. 5. 1992: Vláda ČSFR protestovala nótou proti postupu vlády MR a upozornila ju, že nemá právny dôvod na jednostranné odstúpenie od medzištátnej zmluvy. Vyhradila si právo vykonať ďalšie opatrenia.

 

September 1992: Maďarská vláda adresovala štátom celého sveta a všetkým relevantným medzinárodným organizáciám výzvu zastaviť "ekologickú agresiu ČSFR", chystané narušenie hraníc a integrity územia MR uvedením vodného diela Gabčíkovo do prevádzky.

 

18. 10. 1992: Česko-slovenská delegácia vysvetlila zástupcom KES v Bruseli stav prác na prehradení Dunaja aj jeho očakávané - prevažne pozitívne - environmentálne vplyvy, ako aj nemožnosť zastaviť proces prehradzovania.

 

22. 10. 1992: V Bruseli sa uskutočnilo tripartitné rokovanie delegácií KES-ČSFR-MR. Maďarská strana trvala na zastavení procesu prehradzovania a nebola ochotná akceptovať žiaden pozitívny kompromis.

 

23. 10. 1992: Maďarská strana doručila MSD v Haagu jednostranné podanie protestu proti prehradeniu a odvedeniu Dunaja.

 

24. - 27. 10. 1992: Prehradenie Dunaja a presmerovanie časti prietokov do derivačného kanála.

 

 

ĎALEJ

OBSAH