SPäŤ

OBSAH

 

8.3 Chronológia udalostí - obdobie 1990-1991

  

 

Oficiálne česko - slovensko - maďarské rokovania o Sústave vodných diel v prvom polroku 1990 úplne ustali, napriek snahe splnomocnenca vlády ČSFR nadviazať dialóg so svojím maďarským partnerom.

 

26. 10. 1990: Splnomocnenec vlády ČSFR navrhol splnomocnencovi vlády MR, aby sa maďarská strana zúčastnila skúmania otázok ochrany životného prostredia podunajskej nížiny, ktoré česko-slovenská strana začala skúmať v rámci programu PHARE.

 

15. 11. 1990: Splnomocnenec vlády MR odovzdal na veľvyslanectve ČSFR v Budapešti list, ktorým odmietol účasť na spoločnom výskume.

 

December 1990: Na základe technickej spolupráce medzi Hydro- Québec Internacional (HQI) a Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva SR, HQI predložila "Správu o našej mienke na projekt a uvedenie do prevádzky hydrocentrály Gabčíkovo", vypracovanú Hydro-Québecom. Správa posudzované vodné dielo nepovažuje za nebezpečné pre okolitú prírodu.

 

16. 4. 1991: Parlament MR pod číslom 26/1991 schválil smernicu, ktorou uložil maďarskej vládnej delegácii rokovať len o zrušení medzištátnej Zmluvy 1977 a dohodnúť zastavenie výstavby aj na území ČSFR.

 

22. 4. 1991: V Budapešti sa uskutočnilo prvé rokovanie vládnych delegácií ČSFR a MR. Smernica česko-slovenskej delegácie na rokovaní stanovila požadovať komplexné riešenie problémov za účasti zahraničných expertov a vyvinúť maximálne úsilie dostavať vodné dielo Gabčíkovo.

 

15. 7. 1991: V Bratislave sa uskutočnilo druhé rokovanie vládnych delegácií o problematike Sústavy vodných diel. Úlohou maďarskej vládnej delegácie bolo primäť česko-slovenskú stranu pristúpiť na prípravu novej zmluvy o uvedení staveniska do pôvodného stavu.

Česko-slovenská vládna delegácia trvala na platnosti medzištátnej Zmluvy 1977. Zdôraznila, že pre česko-slovenskú stranu sú prijateľné iba alternatívy, ktoré umožňujú uviesť vodné dielo Gabčíkovo do prevádzky.

 

25. 7. 1991: Vláda ČSFR, na základe odporučenia vlády SR z 23. 7. 91 (uznesenie č.384), uložila uznesením č.484 príslušným ministerstvám vykonať prípravu na realizovanie tzv. "variantu C",

  t.j. uvedenie Gabčíkova do prevádzky pomocou objektov situovaných na území SR.

 

6. 8. 1991: Veľvyslanec ČSFR v MR odovzdal list predsedovi Dunajskej komisie, adresovaný všetkým zástupcom podunajských štátov združeným v Dunajskej komisii, v ktorom vedúci česko-slovenskej vládnej delegácie vysvetlil česko-slovenské stanovisko k výstavbe Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros a jej význam pre zabezpečenie plavebných gabaritov v úseku Bratislava - Budapešť.

 

9. - 11. 9. 1991: Minister - predseda Federálnej komisie pre životné prostredie - pán Vavroušek predniesol v Budapešti pred hospodárskym a zahraničným výborom a výborom pre životné prostredie Parlamentu MR variantné návrhy na riešenie problematiky Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros. Jeho návrh na spoluprácu nebol prijatý.

 

19. 9. 1991: Podľa dohody na rokovaní vládnych delegácií ČSFR a MR v dňoch 14. a 15. júla 1991 v Bratislave vedúci vládnej delegácie ČSFR listom informoval maďarskú stranu, že česko-slovenská strana trvá na komplexnom riešení problémov výstavby a prevádzky Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros česko–slovensko - maďarskou zmiešanou komisiou s prizvaním odborníkov Európskeho spoločenstva. Pritom znovu zdôraznil, že pre nás je priateľný iba variant umožňujúci uvedenie vodného diela Gabčíkovo do prevádzky.

 

8. 10. 1991: Vedúci vládnej delegácie MR, minister Mádl potvrdzuje listom vedúcemu delegácie vlády ČSFR, že stanovisko vlády Maďarskej republiky, podložené smernicou parlamentu MR zo dňa 16. apríla 1991 pod číslom 26/1991, zostalo nezmenené.

 

1. a 2. 12. 1991: V Budapešti sa uskutočnilo tretie kolo rokovaní na úrovni vládnych delegácií.

Československá strana trvala na riešení s uvedením Gabčíkova do prevádzky. Vyzvala maďarskú stranu, aby uviedla dôvody, pre ktoré jednostranne nepokračuje vo výstavbe SVD G-N podľa Spoločného zmluvného projektu a vyzvala ju pokračovať v prácach.

 

18. 11. 1991: V súlade s uznesením vlády z júla 1991 sa začali prípravné práce na realizáciu tohto riešenia v roku 1992.

 

12. 12. 1991: Vláda ČSFR rozhodla uznesením č.794 o uvedení Gabčíkova do prevádzky náhradným riešením v októbri 1992.

 

SPäŤ

OBSAH