C. 4 Manipulácia v čase ľadových úkazov

Tabuľka pravdepodobnosti výskytu ľadových úkazov (ĽÚ) a zámrzu (ZÁ) pre profil v Bratislave na celé pozorované obdobie a jednotlivé tridsaťročia v tomto storočí

Pozorované obdobie

Pravdepodobnosť výskytu [%]  

Počet vodných diel 

na rak. úseku

ĽÚ

1876/77-1989/90

79,6

19,4

 

1900/01-1989/90

77,6

15,3

 

1876/77-1899/90

100,0

 41,6

 

1900/01-1929/30

83,6  

16,6

 

1930/31-1959/60

86,6

23,3 

2

1960/61-1989/90

50,0 

3,3 

7

  

Z tabuľky vyplýva, že pravdepodobnosť výskytu ĽÚ a ZÁ v poslednom tridsaťročí sa podstatne znížila.

      

C.4.1 Zásady manipulácie v zimných režimoch na VD Gabčíkovo

   

Manipulácia je navrhovaná pre 4 predpokladané základné stavy zimných úkazov na vodnom diele Gabčíkovo.

   

C.4.1.1  Zdrž a prívodný kanál sú bez zámrzu, z horného toku Dunaja sa realizuje prepúšťanie ľadov - po predchádzajúcej informácii z rakúskej strany  

Informácie o vykonaných manipuláciách na vodnom diele Freudenau, ktoré majú vplyv na odtokový režim Dunaja na našom území budú podávané SVP OZ PD Bratislava a SHMÚ Bratislava. Pri mimoriadnych udalostiach sa spoločne stanoví ďalší postup.

Ľadová služba WSD Wien v prípade, že sa pripravuje prepúšťanie ľadov, zašle predbežné varovanie dva dni vopred, pri začatí skutočného prepúšťania ľadov 2 hodiny dopredu (pozri “Smernice pre hlásnu a varovnú službu na slovensko-rakúskych hraničných vodách” uvedených v Protokole zo 7. zasadnutia Slovensko-rakúskej komisie pre hraničné vody, príl.13) Protokolu.

O pripravovaných manipuláciách je nutné informovať energetického prevádzkovateľa v predstihu aspoň 2 dni dopredu.

a/ - Hladina v zdrži Hrušov meraná v profile stupňa Čunovo sa upraví na pokyn VHD Gabčíkovo na kótu 130,10 m Bpv manipuláciou na VE Gabčíkovo a prepúšťaním do Starého koryta Dunaja minimálne 250 m3.s-1 cez VE Čunovo a strednú hať (príp. hať na obtoku). Po dosiahnutí tejto hladiny 130,10 m Bpv sa prietok na VE Gabčíkovo riadi tak, aby sa hladina udržala na tejto kóte až do prevedenia ľadov.

 

b/ - Pri dosiahnutí čela plávajúcich krýh profilu Bratislava (Staré mesto) s pokrytím hladiny na 30 % a pri prítokoch do nádrže nižších ako 2500 m3.s-1, obmedzí VE Gabčíkovo prevádzku sústrojenstiev až na hodnotu prietoku jednej turbíny a zostatok prietoku sa odvádza objektami stupňa Čunovo do Starého koryta Dunaja v rozdelení :

  

Tab. č. 1

Prítok do zdrže

Odbery a straty

Stupeň Čunovo

VE Gabčíkovo

 

 

VE

Stredná

hať *

Hať na

obtoku *

Hať v

inundácii

Spolu

 

Q v m3.s-1

800

60

-

420

( - )

-

(420)

-

420

320

1 000

60

-

440

( - )

-

(440)

-

440

500

1 500

60

360

580

( - )

-

(580)

-

940

500

2 000

60

360

1080

(360)

-

(720)

-

1 440

500

2 500

60

360

1580

(860)

-

(720)

-

1940

500

3 000

60

360

1580

(860)

-

(720)

500

2440

500

3 500

60

360

1580

(1360)

500

(720)

500

2 940

500

4 000

60

360

1580

(1360)

500

(720)

1000

3 440

500

4 500

60

360

1580

(1360)

500

(720)

1 500

3 940

500

5 000

60

360

1580

(1360)

500

(720)

1 500

3 940

1 000

 

* Do doby úpravy hradiacich klapiek na strednej hati sa budú ľadové úkazy - pri námraze na klapkách - prepúšťať cez 2. a 3. pole hate na obtoku (vyhradené - Q=720 m3.s-1). Potom je rozdelenie prietoku na stupni Čunovo podľa hodnôt uvedených v zátvorkách.

            

Je potrebné zabezpečiť stály prietok na VE Gabčíkovo aspoň jedným agregátom, ináč hrozí zamrznutie prívodného kanála (zabezpečiť mierny ťah cez prívodný kanál a rýchlejšie roztopenie ľadov).

Uvažovaný je max. prítok do nádrže 5 000 m3.s-1 v profile Bratislava-Devín, čo je povodňový prietok charakteristický pre zimné obdobie.

Uvedený režim hospodárenia s vodou sa bude udržiavať po celú dobu odvádzania ľadov do Starého koryta Dunaja. Je potrebné, aby maďarská strana pred dosiahnutím ľadov profilu stupňa Čunovo, za pomoci zvýšených prietokov v Starom koryte Dunaja vyprázdnila koryto resp. predhatie hate Dunakiliti od prípadných ľadov a ľadovej triešte.

Po odvedení ľadov do Starého koryta Dunaja sa na VD Gabčíkovo obnoví normálna prevádzka pre príslušný mesiac. Manipuláciou na stupni Čunovo sa v zdrži Hrušov opäť zvýši hladina na kótu 131,10 m Bpv.

 

c/ V prípade ak ľady neprejdú cez strednú hať stupňa Čunovo, vplávajú do prívodného kanála, kde vytvoria súvislé ľadové pole. Podľa stavu a charakteru ľadového poľa, prípadne už pri jeho tvorení, zastaví ŠPS Bratislava na návrh správcu toku (SVP OZ PD Bratislava) v súčinnosti s VHD Gabčíkovo plavbu v úseku derivačného kanála a zdrže Hrušov.

O tejto zmene prevádzky budú informovaní všetci účastníci prevádzky vodného diela Gabčíkovo tak, ako je uvedené v bode C.4.1.5 Operatívna skupina - zodpovední pracovníci.

Po vytvorení súvislého ľadového pokryvu prívodného kanála preruší sa prepúšťanie vody cez objekty stupňa Čunovo (okrem 250 m3.s-1) a VE Gabčíkovo bude odoberať maximálny prítok v závislosti od počtu sústrojenstiev:

Hladina v zdrži Hrušov sa bude udržovať na kóte 131,10 m Bpv.       

Tab.č. 2

Prítok do zdrže

Odbery a straty

Stupeň Čunovo

VE Gabčíkovo

 

 

VE

Stredná hať

 

Q v m3.s-1

800

60

360

-

380

1 000

60

360

-

580

1 500

60

360

-

1 080

2 000

60

360

-

1 580

2 500

60

360

-

2 080

3 000

60

400

-

2 540

3 500

60

400

230

2 810

4 000

60

400

320

3 220

4 500

60

400

320

3 720

5 000

60

400

320

4 220

 

d/ Po ukončení príchodu ľadov (ľadochodu) do zdrže, resp. do prívodného kanála, sa podľa okamžitej situácie a stavu ľadového pokryvu čo najskôr uvoľní plavebná dráha ľadoborcami v zdrži Hrušov a v prívodnom kanáli. Po jej uvoľnení a vytýčení plavebnej dráhy dá prevádzkovateľ toku SVP OZ PD Bratislava v súčinnosti s vodohospodárskym dispečingom Gabčíkovo návrh ŠPS Bratislava na povolenie plavby cez derivačný kanál a zdrž Hrušov.

 

e/ Pred začatím predbežne odsúhlaseného prepúšťania ľadov do Starého koryta Dunaja, úsek od rkm 1851,750-1843,00 treba zbaviť ľadov v spolupráci oboch štátov dočasnou manipuláciou na hati Dunakiliti, v prípade potreby so zabezpečením zvýšeného množstva prietoku alebo iným  spôsobom.

Prepúšťanie ľadov do Starého koryta Dunaja sa vykoná pri minimálnom prietoku 400 m3.s-1 do úplného vyprázdnenia z úseku rkm 1851,750-1843,00. Počas prepúšťania ľadov sa podľa „Dohody...“ zabezpečuje prietok do Mošonského ramena Dunaja.

 

C.4.1.2 Výskyt srieňových úkazov v prívodnom kanáli a v zdrži Hrušov až po ich súvislé zamrznutie (bez ľadochodu)

 

a/ Ak sa začnú v koryte Dunaja v Bratislave, v zdrži Hrušov a v prívodnom kanáli pohybovať polia srieňu a pokrytie hladiny srieňom v Dunaji v profile Bratislava - Starý most dosiahne cca 20%, upraví sa manipuláciou na VE Gabčíkovo a na stupni Čunovo, za súčasného prepúšťania do Starého koryta 250 m3.s-1, hladina v zdrži na kóte 130,50 m Bpv (VE Čunovo - 200 m3.s-1, stredná hať - v  3.poli  ponad sklopenú klapku 50 m3.s-1).

 

b/ Po dosiahnutí úrovne hladiny 130,50 m Bpv v zdrži Hrušov odstaví sa VE Čunovo a sriene sa  prepúšťajú zo zdrže ponad úplne sklopené klapky pri prietoku 300 m3.s-1. V prípade, ak sa touto  manipuláciou čiastočne uvoľní priestor v zdrži od srieňov je možné ich prepúšťať len cez pole č.3  ponad úplne sklopenou klapkou Q = 150 m3.s-1 a na VE Čunovo uviesť jeden agregát do prevádzky  QVE = 100 m3.s-1, spolu 250 m3/s, čo je dohodnutá dotácia do Starého koryta Dunaja. Zostávajúci  prietok, okrem odberov a strát Q = 180 m3.s-1, spracováva VE Gabčíkovo.

 

c/ Plavba na úseku VD Gabčíkovo pokračuje pri uvoľňovaní plavebnej dráhy v dolnej časti prívodného  kanála a v hornej rejde stupňa Gabčíkovo pomocou ľadoborca a rozbité ľadové polia z priestoru  hornej rejdy sa prepustia cez PLK haťovou prevádzkou, pri sklopení horných vrát 2,0 m  pod úroveň okamžitej hladiny v hornej rejde.

Pre tento prípad je potrebné otvoriť a zaaretovať dolné vráta, zavrieť výtoky PLK, otvoriť na plnú  kapacitu vtoky do komôr a tým umožniť urýchlené vyplavenie ľadových úkazov do dolnej rejdy.

Pred začiatkom tejto manipulácie je potrebné, aby všetky plavidlá ( vrátane ľadoborca) opustili  priestory hornej a dolnej rejdy a v prípade, že to nie je možné, aby sa pevne vyviazali k múrom rejdy  na jej konci. Po uvoľnení rejdy od srieňov v takom rozsahu, že je možné sa v nej plaviť (cca 20%  povrchu rejdy), preruší sa haťová prevádzka PLK tak, že sa vztýčia horné vráta do hornej polohy a uzatvoria sa vtoky plniaceho systému komôr, uvoľní sa PLK vyplavením srieňov pomocou plniaceho systému a uskutoční sa preplavovanie lodných súprav cez PLK, pokiaľ to srieňové pomery v rejdách umožňujú.

 

d/ Plavba v derivačnom kanáli pokračuje s prestávkami v dobe preplavovania srieňov do dolnej vody  cez PLK na stupni Gabčíkovo až dovtedy, keď ľadové úkazy v derivačnom kanáli resp. v zdrži ohrozia plynulosť plavby. Ak tento stav nastane, pokračuje správca toku podľa bodu C.4.1.1 ad. c/.

 

e/ Po ukončení príchodu srieňových polí do zdrže Hrušov a prívodného kanála, podľa okamžitej situácie a charakteru pokryvu hladiny ľadovými úkazmi uvoľní sa čím skôr plavebná dráha , rozrušené ľady sa prepustia cez stupeň Čunovo a z hornej rejdy PLK Gabčíkovo (podľa bodov C.4.1.2 ad. b/ a c/).

Po uvoľnení plavebnej dráhy a prípadnom vytýčení dá správca toku SVP OZ PD Bratislava v súčinnosti s VHD Gabčíkovo návrh ŠPS Bratislava na povolenie plavby v úseku VD Gabčíkovo.

   

C.4.1.3 Výskyt súvislého zámrzu a príchod ľadochodu                                 

 

Na zdrži Hrušov a v prívodnom kanáli sa vytvára súvislý zámrz a z horného toku Dunaja sa očakáva, resp. prichádza ľadochod .

a/ V dobe, keď sa začína vytvárať súvislý zámrz v zdrži Hrušov a v prívodnom kanáli, zníži sa hladina  v zdrži v km 1851,750 na úroveň 130,50 m Bpv.

  

b/ Keď sa na zdrži Hrušov resp. v prívodnom kanáli vytvorí súvislá ľadová pokrývka, ktorá dosiahne  hrúbku cca 5-10 cm, ľadoborec vytvorí v hornom priepichu nad strednou haťou stupňa Čunovo plavebný koridor široký min. 100-150 m až po koniec zámrzu.

Rozlámané ľadové kryhy sa prepustia cez stupeň Čunovo (manipulácia na stupni Čunovo a VE Gabčíkovo podľa tab.č.2 v bode C.4.1.1 ad. b/). Po tejto manipulácii bude ľadoborec uvoľňovať plavebnú dráhu v zdrži a prívodnom kanáli, pričom rozlámané ľadové kryhy sa z rejd PLK v Gabčíkove odstraňujú rovnako ako je popísané v bode C.4.1.2 ad. c/.

 

c/ Ak nastane stav, že je potrebné z hľadiska ľadových úkazov v prívodnom kanáli a bezpečnosti  plavby prerušiť plavbu cez prívodný kanál postupuje sa podľa bodu C.4.1.1 ad.d/.

Hladina v zdrži  Hrušov sa zvýši na cca 131,10 m Bpv. Sústavne sa uvoľňuje koridor 100-150 m v zdrži ku strednej hati Čunovo pomocou ľadoborca a rozlámané kryhy sa odvádzajú do Starého koryta Dunaja, ktoré je vopred uvoľnené od ľadovej pokrývky manipuláciou na hati Dunakiliti.

S vodou sa manipuluje na sústave podľa tab.č.1 v bode C.4.1.1.

 

d/ Ak sa očakáva ľadochod z úseku nad Bratislavou ( z Moravy) nechá sa zamrznúť zdrž Hrušov v úseku od km 1851,750 proti prúdu, t.j. pokryv celinou s tým, že sa udržuje v zdrži koridor na odvedenie ľadov v zdrži k strednej hati Čunovo podľa bodu C.4.1.3 ad. c/ pri hladine v zdrži na kóte 130,50 m a manipuláciou podľa tab.č.1 bod C.4.1.1.

Týmto koridorom a manipuláciou na strednej hati (podľa tab.č.1) sa ľadové kryhy ľadochodu, za pomoci manipulácie ľadoborcom v koridore a manipuláciou v zdrži až po hladinu na kóte 131,50 m Bpv odvádzajú do Starého koryta Dunaja. Koryto musí byť manipuláciou na hati Dunakiliti uvoľnené  od súvislého ľadového pokryvu a od ľadových krýh ešte pred dosiahnutím ľadochodu profilu stupňa Čunovo.


e/ Po skončení ľadochodu pod Bratislavou sa začne s uvoľňovaním plavebnej dráhy v prívodnom kanáli a manipuluje sa rovnako ako je uvedené v bode C.4.1.3 ad. b/ tab.č.2 pri hladine v zdrži na kóte 131,10 m Bpv. Ak sa plavebná dráha uvoľní postupuje sa ďalej podľa bodu C.4.1.2 ad. e/.

 

C.4.1.4 Tvorenie ľadovej bariéry pod Bratislavou

 

Na konci vzdutia pod Bratislavou sa začne tvoriť ľadová bariéra.

Ak sa na konci vzdutia zdrže Hrušov, pod Bratislavou, začne tvoriť ľadová bariéra, zvýši sa hladina v zdrži v profile stupňa Čunovo na kótu 131,50 m Bpv. Strednou haťou Čunovo sa prepustí prietok cca 2000 - 3000 m3.s-1 na dobu 1- 2 hodiny. Súčasne, pomocou ľadoborca, sa vytvorí priechodný koridor v zdrži a bude sa rozrušovať ľadová bariéra pod Bratislavou až do doby jej úplného odstránenia a preplavenia ľadov cez strednú hať Čunovo.

  

a/ Pokiaľ ľady neopustia profil Dunaja rkm 1843,00 nie je možné náhle znižovať hladinu v Starom koryte Dunaja. Po ukončení ľadochodu a odvedení krýh cez stupeň Čunovo sa postupuje podľa bodov C.4.1.3 ad. b/, ad. e/, resp. C.4.1.2 ad. e/ a manipulácia na objektoch stupňa Čunovo a stupňa Gabčíkovo sa riadi podľa hladinového režimu (hladina v zdrži 131,10 m Bpv.) pre príslušný mesiac  a prítok do zdrže (profil Bratislava - Devín).

 

b/ V prípade, že sa bariéra týmto spôsobom neuvoľní, bude sa postupovať podľa pokynov operatívnej skupiny na riešenie havarijných stavov počas zimnej prevádzky.

Táto manipulácia s prietokmi na strednej hati stupňa Čunovo a všetky predchádzajúce sa musia oznámiť vopred minimálne 2 hodiny na hať Dunakiliti, ktorá musí príslušne zareagovať.

Odsúhlasenie prepúšťania ľadov cez objekty stupňa Čunovo a následne cez hať Dunakiliti sa riadi podľa bodu 3.5 “Plánu ochrany proti povodniam pre oblasť Dunakiliti”, prijatého Slovensko-maďarskou komisiou pre hraničné vody.

 

C.4.1.5 Operatívna skupina pre riadenie prevádzky VD Gabčíkovo v zimnom režime

 

a/ V prípadoch, keď sa prechádza v zimnom období na spôsob prevádzky podľa bodov C.4.1.1 až  C.4.1.4 (Zásady manipulácie v zimnom období ), zvoláva operatívnu skupinu pre riadenie prevádzky jej vedúci alebo jeho zástupca.

 

b/ Vedúci operatívnej skupiny:

   Ing.Peter Minárik

č.tel. 

02/65422250

   SVP OZ Povodie Dunaja Bratislava

fax: 

02/65420077

                                                                                                                       

   1. zástupca vedúceho:

   Ing. Vladimír Kocian                                                                              

č.tel. 

02/65429120

   VVš.p. Bratislava                                                                                 

fax:

02/65420839

                                                                                                                         

   2. zástupca vedúceho:

   Ing. Stanislav Fialík                                                                                

č.tel.:

031/5594934

   SVP OZ PD z. Gabčíkovo

fax:

031/5594936

 

c/  Členovia operatívnej skupiny:

   Ing.Jozef Füry                                                                                 

č.tel.

02/60292335

   SVP PZ PD Bratislava                                     

fax

02/65422547

 

   Ing. Jozef Poševka

č.tel.

031/5594536

   VET Gabčíkovo

fax:

031/5594535

 

   Ing. Ivan Ďuríček

č.tel. 

02/5850668

   VV Bratislava

fax:

02/62850896

                

   Ing. Ján Blahuta                                                                             

č.tel. 

031/5594507

   SVP OZ PD z. Gabčíkovo

fax: 

031/5594936

 

   Ing. Ján Stoličný                                                                            

č.tel.

031/5584304

   SVP OZ PD z. Gabčíkovo

fax:

031/5594936

                                                                                                                         

   kpt. Vladimír Novák                                                                       

č.tel.

02/55567604

   ŠPS Bratislava               

fax:

02/55566335

 

   dpt. Dušan Krajčí                                                                           

č.tel.

02/452446639

   SVP PZ PD z. Dunaj

fax:

02/45243577

 

   Ing. Juraj Soták                                                                              

č.tel.

02/45248726

   SVP OZ PD z. Dunaj

fax:

02/45244672

  

   Ing. Jan Juria                                                                                  

č.tel.

02/55566336

   ŠPS Bratislava

fax: 

02/55566335

  

   Ing. Peter Žikavský                                                                     

č.tel.

031/5594196

   VET Gabčíkovo

fax:

031/5594535

  

V čase zámrzov a preplavovania ľadov, v súlade so zásadami manipulácie v zimnom režime, VHD Gabčíkovo sa riadi pokynmi tejto operatívnej skupiny, ktorá preberá zodpovednosť za manipuláciu na objektoch VD Gabčíkovo.

Pre pohotovosť prevádzky v zimnom režime bude jeden ľadoborec vykotvený v prístave Komárno a druhý v prístave Bratislava od 20.decembra.

Stav pohotovosti pre ľadoborce začína keď:

  1. ľadochod na Dunaji prestúpi 30 % pokrytia vodnej hladiny v profile Bratislava,

  2. teplota vzduchu je nižšia v období 3 dní ako - 15 °C,

  3. v zdrži sa vytvorí ľadová celina na ploche viac ako 30 % plochy zdrže.

  

Kompa (prievoz).

Na základe zhodnotenia situácie a predpokladaného vývoja zimného režimu rozhodne VHD Gabčíkovo o zastavení prevádzky kompy v km 24,4 plavebnej dráhy v prívodnom kanáli pri Vojke nad Dunajom.

V súvislosti so zimnou prevádzkou na PLK Gabčíkovo VHD Gabčíkovo zabezpečí vytiahnutie plávajúcich bitiev. Pre vyviazanie plavidiel slúžia v tejto fáze pevné bitvy. Po prechode zimných úkazov pevné bitvy sa odmontujú a osadia sa plávajúce bitvy.

  

C.4.1.6  Dočasná manipulácia na stupni Čunovo

  

Všetky uvedené manipulácie v zimnom režime na stupni Čunovo, pri ktorých sa používajú klapky na strednej hati sa budú, pri zámrze klapiek a ich štítov, uskutočňovať dočasne na hati na obtoku, a to na poliach č. 2 a 3. Tieto sa vyhradia a ľady sa budú prepúšťať cez vyhradené haťové polia. Pre vytvorenie potrebného “ťahu” v ľadoborcom prelámanej celine sa bude súčasne prevádzkovať VE Čunovo s plnou hltnosťou, t.j. 360-400 m3/s.

Ak sa v priebehu platnosti tohto manipulačného poriadku uskutočnia príslušné úpravy na klapkách na strednej hati, potom sa prejde na preplavovanie ľadov cez strednú hať.

 

C.4.2  Zásady manipulácie v zimných režimoch na ochranných opatreniach VD Nagymaros

  

C.4.2.1 Zimný režim na toku Dunaja

sa vplyvom vybudovania objektov ochranných opatrení neovplyvnil, a preto zostávajú v platnosti zimné opatrenia z manipulačného poriadku pre tento úsek Dunaja, ktorý má vypracovaný a schválený správca toku SVP š.p. OZ Povodie Dunaja.

  

C.4.2.2 Odvodňovacie a priesakové kanály

Na  vnútorných a priesakových kanáloch ochranných opatrení ,vrátane prívodných kanálov k čerpacím staniciam sa nechá zamrznúť min. hladina a samovoľne sa nechá aj rozmrznúť tak, aby sa v nich ľad nedal do pohybu.

  

C.4.2.3 Čerpacie stanice, hrádzové výpusty

Na objektoch sa v zimnom období pri mrazoch vyšších ako -5°C, ktoré trvajú viac ako 5 dní:           

- pred zamrznutím kanála sa zdvihnú nad hladinu technologické zariadenia na vtoku a zaistia sa proti spadnutiu (čistiaci stroj a p.)

- okolo hrablíc, čerpadiel, uzáverov a betónových objektov sa bude uvoľňovať ľad.

 

 

ĎALEJ