C.3 Plavba

  

Pre prevádzku plavby platí zásadne Plavebná vyhláška č.24/1992, doplnená zmenou č.30/1995 zo dňa 5.9.1995. Doplnenia resp. zmeny plavebnej vyhlášky podľa potreby postupne vydáva Štátna plavebná správa.

  

C.3.1 Rozhodujúce plavebné hladiny

   

- minimálna plavebná hladina (MPH25) v hornej vode 

  (vodočet hať na obtoku) do max. prietoku kanálom 500 m3.s-1. Pri vyššom prietoku musí byť  

  plavebná hladina zvýšená.                                      

128,20 m Bpv

  Je to výnimočný stav zabezpečujúci obmedzenú plavebnú hĺbku

25 dm

- minimálna plavebná hladina(MPH35) v hornej vode                                               

129,20 m Bpv

  zabezpečuje plavebnú hĺbku                                                                                               

35 dm

- maximálna plavebná hladina v hornej vode

  (vodočet rkm 1851,75)                                                            

131,10 m Bpv

- hladina nízkej regulačnej a plavebnej vody 

  (HNR a PV-DK´96) v km 1851,75                                                           

130,10 m Bpv

- hladina vysokej plavebnej vody (HVPV-DK´98) 

  v km 1851,75 (pri prietoku v profile Bratislava -Devín 5 518 m3.s-1, t. j. 613 cm na vodočte)

131,25 m Bpv

- minimálna plavebná hladina v dolnej vode pod stupňom Gabčíkovo 

  Odpadový kanál plkm 8,15                                            

110,15 m Bpv

- hladina nízkej regulačnej a plavebnej vody

  (HNR a PV-DK´96) v profile vodočtu Medveďov 

109,40 m Bpv 

- ak hladina v dolnej rejde PLK Gabčíkovo dosiahne 

  a má stúpajúcu tendenciu, plavba cez derivačný kanál sa zastavuje.                                       

115,80 m Bpv

- hladina vysokej plavebnej vody (HVPV-DK´98)

  v profile vodočtu Medveďov, rkm 1806,30 

113,91 m Bpv

  

Po každom prerušení plavby z titulu zvýšených prietokov zabezpečí správca vodného diela na objektoch VD Gabčíkovo vytýčenie plavebnej dráhy a doplní chýbajúce znaky (bóje a pod.).

Vyčkávací priestor lodí v zdrži je vybudovaný na ľavej strane plavebnej kynety v staničení plavebnej dráhy plkm 32,050 až 33,250 v dĺžke 1 200 m s nábehmi 2 x 300 m s kótou dna 125,5 m Bpv.

Staničenie plavebnej dráhy začína pri vyústení odpadového kanála do Dunaja v Sape (Palkovičove), kde je rkm 1811,0 totožný s plkm 0,0 = km 25,150 derivačného kanála a ukončenie staničenia je v mieste vstupu plavebnej dráhy do koryta Dunaja v km 1853,0, ktorý je totožný s  plkm 38,75.

   

C.3.2 Plavba cez zdrž Hrušov, derivačný kanál a cez stupeň Gabčíkovo

   

Vytýčenie plavebnej dráhy sa uskutočňuje podľa schváleného projektu vytyčovania pre príslušný rok. Nie je potrebné opisovať každý vytyčovací znak. Vytýčenie plavebnej dráhy nad km 1853,0 zachováva v podstate charakter spred vybudovania vodného diela, t. j. plavebná dráha je v koryte Dunaja s tým, že vzdutie pri normálnej prevádzke – (vybrežovanie vody okrem povodňových prietokov) siaha po rkm Dunaja 1860.

   

Z d r ž   H r u š o v

Úsek km Dunaja 1860 - 1851,75

Ku vtoku do prívodného kanála vedie plavebná kyneta s dnom na kóte 124,00 m Bpv. a v úseku km plavebnej kynety približne 4,0 (plkm cca 29,15) s protiprahom na kóte 125,50 m Bpv.

V zdrži a v kynete je vybudovaná signalizácia k vyznačeniu vjazdu z koryta Dunaja do plavebnej kynety a vyčkávacieho priestoru lodí. Je vybudovaných 10 ostrovov pre signalizáciu. Okrem ostrovov, signalizáciu pre plavbu zabezpečujú a plavebnú dráhu vyznačujú plávajúce signálne znaky (plavák alebo bója s radarovými odrážačmi).

Plavebná kyneta v zdrži je vyznačená bójami, pretože terén vedľa nej má kótu až 128,00 m Bpv.

  

P r í v o d n ý  k a n á l,   s t u p e ň  G a b č í k o v o   a   o d p a d o v ý  k a n á l

Na ľavostrannej a pravostrannej hrádzi prívodného kanála, na ľavom a pravom brehu odpadového kanála a pri plavebných komorách Gabčíkovo sú osadené znaky podľa projektu Vytýčenie plavebnej dráhy, ktorý sa každoročne obnovuje.

 

C.3.3  Plavba cez stupeň Čunovo a Staré koryto Dunaja

 

Cez stupeň Čunovo je možné preplaviť všetky druhy plavidiel a to:

Malé športové člny (kajaky, kanoe, pramice a pod.) cez sklz pre športové lode vedľa plavebnej komory s vjazdom v ľavom vtokovom krídle hornej rejdy plavebnej komory.

Ostatné športové lode (motorové člny,jachty, vodné skútre a pod.), člny hraničnej polície a colnej správy, štátnej plavebnej správy, plavidlá požiarnej ochrany, vytyčovacie a meracie lode

prevádzkovateľa, člny a mechanizmy pre údržbu vodného toku, výletné plavidlá osobné a rekreačné lode - všetky do rozmerov 50 x 24 m, cez “malú” plavebnú komoru - hornú časť.

Plavidlá a lodné súpravy dĺžky nad 50 m do 130 m, šírky 24 m vrátane núdzovej medzinárodnej obchodnej plavby cez Staré koryto Dunaja v prípade , že obidve plavebné komory na stupni Gabčíkovo budú mimo prevádzky.

Plavba cez stupeň Čunovo sa riadi osobitnou plavebnou vyhláškou a prevádzkovými predpismi pre objekty na plavbu.

  

C.3.4 Plavba cez stupeň Gabčíkovo v zimných podmienkach

     

Režim plavby v zimných podmienkach je uvedený v jednotlivých bodoch odseku C. 4, pričom v operatívnej skupine pre riadenie prevádzky v zimnom režime rozhoduje o spôsobe plavby jej vedúci a jeho dvaja zástupcovia (odsek C.4.1.5).

  

C.3.5 Bezpečnostné opatrenia pre plavbu

 

V prípade ohrozenia plavby, pri výpadku VE Gabčíkovo, musí dozorňa plavby v Gabčíkove v nasledovnom časovom slede:

  1. okamžite upozorniť všetky plavidlá nachádzajúce sa v hornej a dolnej rejde, aby okamžite povolili vyväzovacie laná a mali hlavné stroje v pohotovosti

  2. upozorniť plavidlá nachádzajúce sa v prívodnom kanáli a osobitne upozorniť so vzniknutou situáciou obsluhu prievozu

  3. upozorniť plavidlá nachádzajúce sa na Dunaji, najmä plavidlá, ktoré sa nachádzajú v brodovom úseku rkm 1810,5 - 1790,0, aby urýchlene vyplávali z brodu alebo zakázať vplávanie do brodu

  4. upozorniť všetky plavidlá nachádzajúce sa nad prívodným kanálom (najmä zakotvené v zdrži ) a pod vyššie uvedeným brodovým úsekom

  5. ďalšie opatrenia na PLK sú uvedené pri havarijnom odstavení VE Gabčíkovo, pozri bod C.1.6.3.

Uvedené opatrenia budú realizované cez dozorňu PLK v Gabčíkove na kanáli č. 78 rádiofóniou.

Riadiaci pracovník plavby oznámi oznámi havarijný výpadok VE Gabčíkovo riadiacemu VHD Gabčíkovo, ktorý okamžite nariadi podružnému dispečingu v Čunove, aký prietok je potrebné prepustiť do Starého koryta Dunaja.

Po splnení tejto povinnosti vzniknutú udalosť VHD Gabčíkovo oznámi ŠPS Bratislava, SVP OZ PD Bratislava a VV š.p. Bratislava,

Znížený prietok cez VE Gabčíkovo sa prepustí na stupni Čunovo podľa predpísanej manipulácie na stupni Čunovo.

   

C.3.6 Plavba v úseku ochranných opatrení VD Nagymaros

   

Ochranné opatrenia VD Nagymaros na území SR neovplyvňujú hydrotechnický režim na dotknutom úseku Dunaja a jeho ľavobrežných prítokoch. Plavba sa riadi podľa zásad doteraz platných pre plavbu v tomto úseku Dunaja.

 

ĎALEJ