SPäŤ

OBSAH

 

9.4 Ciele dočasného riešenia a kritériá na jeho funkcie

  

 

* Cieľom dočasného riešenia (variantu C) bolo:

 

- zmenšenie zdrže vylúčením časti zasahujúcej na územie MR,

- nahradiť hať Dunakiliti a nasmerovať prietoky Dunaja do prívodného kanála, čím sa dosiahne aspoň čiastočné splnenie cieľov Zmluvy 1977 a zníženie veľkých hospodárskych strát z odkladu prevádzky SVD, ako aj vylúčenie environmentálnych škôd, ktoré už vznikali pred prehradením Dunaja a ktoré by sa postupne zvyšovali,

- umožniť návrat k pôvodnému riešeniu v prípade, že sa zmluvný partner vráti k plneniu podmienok Zmluvy 1977 v rozumnom čase.

- uviesť vybudované dielo Gabčíkovo do prevádzky.

 

* Realizácia bola navrhnutá v dvoch stavebných fázach:

 

- V 1. fáze urýchlené vybudovanie objektov umožňujúcich dočasné prevádzkovanie Gabčíkova: deliaca hrádza zdrže pozdĺž ľavého brehu Dunaja, hať na obtoku, prehradenie koryta, hať v inundácii, odberný objekt s kanálom do Mošonského ramena, spojovacia hrádza a plavebná kineta.

 

- V 2. fáze: pomocná plavebná komora, hlbšie založená stredná hať a vodná elektráreň využívajúca energiu prietokov vypúšťaných do starého koryta. 

 

ĎALEJ

OBSAH