SPäŤ

OBSAH

 

9.3 Možnosti riešenia sporu

  

 

* V druhej polovine roku 1990 bola ustanovená druhá pracovná skupina rozdelená do štyroch odborných sekcií, ktoré posudzovali varianty zo 7 hľadísk. Súborná skupina vykonala celkové hodnotenie. Hľadiská boli nasledovné (v poradí podľa váhy):

 

- režim povrchových a podzemných vôd,

- medzinárodné a právne vzťahy,

- krajinno-ekologické a sozologické,

- ekonomická efektívnosť, zahrnujúca plavbu a energetiku,

- hygienicko-epidemiologické,

- sociálne a psychické,

- realizovateľnosť.

 

* Posudzované varianty boli nasledovné ( Obr. 9-1):

 

Variant A: Dokončenie SVD G-N podľa Zmluvy 1977.

 

Variant B: Spoločné dokončenie Gabčíkova s MR, odloženie realizácie Nagymarosu.

 

Variant C: Uvedenie Gabčíkova do prevádzky náhradným riešením situovaným na území SR, pričom hať Dunakiliti vybudovaná na maďarskom území sa mala nahradiť haťou Čunovo na slovenskom území.

 

 

Variant DA: Zúženie zdrže novými obojstrannými hrádzami vedenými pozdĺž oboch brehov Dunaja. Uvedenie Gabčíkova do prevádzky v spolupráci s MR, pomocou hate Dunakiliti.

 

Variant DC: Vybudovanie komplexu hatí pod Petržalkou a predĺženie tesneného prívodného kanála pozdĺž ľavobrežnej hrádze zdrže až do profilu hate. Kapacita kanála je výrazne nižšia ako inštalovaná hltnosť Gabčíkova.

 

Variant E: Pri hati Dunakiliti sa vybuduje nová VE s hltnosťou 1500 m3.s-1 pracujúca do starého koryta, Gabčíkovo pracuje len pri prietokoch v Dunakiliti vyšších ako hltnosť novej VE. Kanál sa využíva najmä na plavbu a prevádzanie povodní.

 

Variant F: Výstavba SVD sa zastavuje, objekty sa zakonzervujú, aby sa umožnilo neskoršie rozhodnutie o ich využití, alebo zbúraní.

 

Variant G: Všetky objekty SVD sa zbúrajú, odstránia a územie sa uvedie (podľa možnosti) do pôvodného stavu.

 

   Obr. 9-1: Porovnanie zdrže vo variantoch A = B = E, C, DA, DC

 

   Obr. 9-1a: Situácia variantu C

 

* Každá skupina vyhodnotila uvedené varianty z im príslušných hľadísk. Konečné vyhodnotenie spojilo všetky hľadiská, rozlíšiac ich relatívnu váhu, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

 

H ľ a d i s k o

h o d n o t e n i a

Váha

Poradie z jednotlivých hľadísk hodnotenia

 

 

A2

B2

C2

DA

DC

E2

F

G

Hygienicko-epidemiol.

3

4

4

3

2

2

4

1

1

Krajinno-ekol.a sozol.

6

5

5

4

3

2

6

1

1

Sociálne a psychické

3

1

1

3

5

5

4

6

6

Medzinárodné vzťahy

7

1

2

1

7

3

5

4

8

Ekonomic. efektívnosť

6

1

3

2

4

7

5

9

8

Realizovateľnosť

3

1

2

3

6

7

4

5

8

Vodohospodárske

7

7

7

7

4

2

7

7

7

S p o l u

 

20

24

23

31

28

35

33

39

Vážený súčet

 

58

79

68

131

119

136

130

160

Poradie výhodnosti

 

1

4

2

5

3

7

6

8

 

* Vláda prerokovala predložený materiál v januári 1991 a vzala na vedomie, že najvýhodnejšie (ale nerealizovateľné) je pôvodné riešenie.

 

* Variant C je optimálny z realizovateľných variantov, potom nasleduje variant DC, ktorý je však zase ekonomicky nerealizovateľný.

 

* Nasledujú varianty B a DA vyžadujúce spoluprácu s MR, ktorá dokončenie Gabčíkova podľa variantu B sama ponúkla, hoci v skutočnosti nemá záujem o iné riešenie, ale len o likvidáciu spoločného diela a o zrušenie platnosti pôvodnej zmluvy.

 

* Federálny minister Vavroušek navrhol maďarskému parlamentu alternatívu DA, prijatím ktorej by sa zabránilo realizácii variantu C a ktorá by vyvolala ďalšie viacročné prieťahy a nakoniec aj nerealizovanie, lebo bola po každej stránke nevhodná a aj ekonomicky značne neefektívna. Maďarský parlament túto filozofiu nepochopil a Vavrouškov návrh neprijal.

 

ĎALEJ

OBSAH