SPäŤ

OBSAH

 

9.5. Technický popis objektov dočasného riešenia 


  
9.5.1 Zdrž

 

* Základné parametre:

 

Prevádzkové hladiny:

 

- maximálna vzdutá hladina v Čunove

131,10 m B.p.v

- minimálna prevádzková hladina

130,10 m B.p.v

 

 

Objemy pri max. vzdutej hladine:

 

- zdrž Hrušov-Čunovo

110,8 mil. m3

- celkový objem zdrž + PK

195,5 mil. m3

 

Pracovný objem medzi hladinami 131,1 a 129,0 m n.B.:

- zdrž Hrušov-Čunovo

55,7 mil. m3

- zdrž a prívodný kanál

72,0 mil. m3

 

 

Dĺžka zdrže (po starý most):

 

- od Čunova

16,0 km

- od začiatku prívodného kanála

26,5 km

 

 

Šírka zdrže:

 

- maximálna (nad Čunovom)

2,5 km

- minimálna (pod Čunovom)

0,5 km

 

 

Maximálna hĺbka zdrže:

 

- nad strednou haťou v Čunove

10,0 m

- nad prívodným kanálom

6,0 m

 

   Obr. 9-2: Situácia zdrže zmenšenej objektmi variantu C

 

* Všetky hrádze s príslušnými priesakovými kanálmi sú vybudované z miestnych štrkopieskových materiálov s návodným fóliovým tesnením a predloženým tesniacim kobercom z fólie, a to pre definitívnu kótu vzdutia v zdrži 131,10 m B.p.v. a súčasne zabezpečujú aj odvedenie povodňových prietokov.

 

* Pozdĺžna deliaca hrádza má dĺžku 10,85 km, koruna hrádze má šírku 6,0 m, výšku 5,0-8,5 m nad terénom, prevýšenie nad maximálnou prevádzkovou hladinou je 2,5 m. Na vzdušnej berme hrádze vedie verejná komunikácia, ktorá umožňuje cestné spojenie na trase Bratislava - Čunovo - Dobrohošť - Vojka - Bodíky - Gabčíkovo (Obr. 9-3). Kubatúra hrádze je 8,3 mil. m3, plocha tesnenia PVC hrúbky 1,5 mm je 3,4 mil. m2. Návodný svah je opevnený betónovými prefabrikátmi (Haruštiak) o celkovej ploche 95500 m2.

 

   Obr. 9-3: Rez pozdĺžnou deliacou hrádzou

  

 

  9.5.2 Objekty 1. fázy komplexu Čunovo

 

 

* Odberný objekt do Mošonského ramena je vybudovaný na pravej strane Dunaja v inundovanom území, neďaleko obce Čunovo. Je vybudovaný ako malá vodná elektráreň s jalovým obtokom. Prah prepadu je na kóte 127,00 m B.p.v., obtok tvoria dve potrubia profilu 1400 mm na kóte 122,40 m B.p.v. Objekt má dĺžku v osi 85,5 m; na pravostrannú (pôvodnú) hrádzu zdrže je napojený spojovacou hrádzou dĺžky 850 m.

 

* Malá vodná elektráreň má dve priamoprietočné turbíny s kapacitou spolu 20 m3.s-1, pracujúce pri spáde 4,1 m. Inštalovaný výkon elektrárne je 1,0 MW, ročná výroba je cca 6,0 GWh.

 

* Parametre odberného objektu do Mošonského ramena:

 

Počet a priemer otvorov

2x1400 mm

Kapacita - pri hl.128,0 - 131,10

19,6 - 25,6 m3.s-1

 

   Obr. 9-4: Rez vodnou elektrárňou Mošon

 

* Hať v inundácii je vybudovaná na pravej strane Dunaja, 145 m od vtokového objektu do Mošonského Dunaja. Jej účelom je odvádzať vodu počas povodňových prietokov spolu s prívodným kanálom a haťou na obtoku. Hať má celkom 20 polí, každé má šírku 24,0 m. Terén pred haťou je upravený na kótu 127,00 m B.p.v., prepadová hrana hate má kótu 128,00 m B.p.v. Dĺžka hate, vrátane pilierov, je 580 m. Klasický vývar majú vybudované len prvé štyri haťové polia.

 

* Haťové polia sú hradené segmentmi 24,0 x 3,6 m a ovládané elektricky z miesta. Hať je premostená a vedie po nej verejná komunikácia šírky 7,0 m – Dobrohošť - Čunovo - Bratislava.

 

* Medzi haťou a odberným objektom je manipulačno-prevádzkový objekt, ktorý bude tvoriť vodohospodárske riadiace centrum prevádzky.

 

   Obr. 9-5: Rez haťou v inundácii

 

   Obr. 9-5a: Letecký pohľad na prehradenie a hať na obtoku

 

* Parametre hate v inundácii

 

Počet a šírka haťových polí

 

20x24,00 m

Výška prahu hate

 

128,00 m B.p.v

Kapacita

- pri hl. 128,00 - 131,10

0,0 - 240,0 m3.s-1

- spolu maximálne

4800,0 m3.s-1

 

* Prehradenie koryta Dunaja bolo vyvrcholením prác 1. fázy, ktoré sa realizovali za 250 dní v roku 1992. Uskutočnilo sa v čase od 24. do 27. októbra 1992. Dodatočne sa rozšírilo, utesnilo a napojilo na podložie injektážou (Obr. 9-6).

 

  Obr. 9-6: Rez prehradením Dunaja

 

* Parametre prehradenia koryta Dunaja:

 

 

 

Dĺžka v osi

- spolu

380,0

m

 

- z toho posledná fáza prehradz.

170,0

m

Šírka koruny

 

46,0

m

Objem násypu

- celkový

856,0

tis. m3

 

- z toho posledná fáza

75,0

tis. m3

 

* Hať na obtoku je situovaná na ľavom brehu Dunaja, napája sa na prehradenie koryta a z druhej strany na pozdĺžnu deliacu hrádzu. Účelom hate je zabezpečovať dotáciu vody do starého koryta Dunaja počas prvej fázy prevádzky - do vybudovania strednej hate. Kapacita hate na prepúšťanie povodňových prietokov je maximálne do 1450,0 m3.s-1. Pri nenaplnenom koryte je kapacita limitovaná prietokom 600 m3.s-1, pri ktorom je ešte sklz stabilný. Sklz bol opevnený balvanmi a prefabrikátmi, aby slúžil na zničenie energie vody prekonávajúcej výškový rozdiel medzi prahom hate a dnom koryta (5,5 m).

 

* Hať má 4 polia, každé široké 18,0 m. Je hradená segmentovými uzávermi s rozmermi 18,0 x 5,1 m. Segmenty sú konštruované pre vzdutie na kótu 131,10 m B.p.v. Kóta pevnej prepadovej hrany je 126,50 m B.p.v. Hať je ovládaná na mieste, je napojená na elektrický pohon (Obr. 9-7).

 

   Obr. 9-7: Rez haťou na obtoku

 

   Obr. 9-7a: Letecký pohľad na hať v inundácii

 

* Parametre hate na obtoku:

 

Počet a šírka haťových polí

4x18,0 M

Kapacita - pri hl. 128,00 - 131,10

290,0 - 1450,0 m3.s-1

 

* Plavebná kineta je vykopaná v zdrži tam, kde medzi minimálnou hladinou a úrovňou terénu (dna) nie je dosiahnutá požadovaná plavebná hĺbka. Požaduje sa, aby v nádrži bola zabezpečená pod minimálnou prevádzkovou hladinou 129,0 m n.B. hĺbka minimálne 3,5 m. Plavebná kineta je 13,6 km dlhá, na koryto Dunaja je napojená v rkm 1853, kde dno koryta je na úrovni 124,0 m n.B. a jeho šírka je 180 m.

 

* V rámci 1. fázy prác sa vybudovala aj ochranná ohrádzka spoločnej stavebnej jamy objektov 2. etapy.

  

 

   9.5.3 Objekty 2. fázy komplexu Čunovo

 

* Pomocná plavebná komora je prvým objektom druhej fázy výstavby 140 m napravo od prehradeného koryta Dunaja. Jej rozmery sú: šírka 24 m, dĺžka 175 m. Dĺžka je delená na dve sekcie, ktoré umožňujú osobitné preplavovanie veľkých plavidiel a osobitne malých plavidiel, športových a rekreačných lodí v komore skrátenej na 50,0 m (Obr. 9-8).

 

* Stredná hať má tri polia šírky 24 m. Hať je hradená segmentmi s klapkou na vrchu, ich celková výška je 10,6 m nad prahom, ktorý je na kóte 121,0 m n.B. Kapacita hate je 3300 m3.s-1. Účelom tejto hate (okrem zvýšenia celkovej prietočnej kapacity čunovského komplexu) je možnosť prevedenia ľadov cez sklopenú klapku a vypúšťania sedimentov z dna zdrže. Za normálnych podmienok slúži (namiesto hate na obtoku) na vypúšťanie prietokov do starého koryta, ktoré presahujú kapacitu vodnej elektrárne Čunovo (Obr. 9-9).

 

  Obr. 9-8: Pozdĺžny rez pomocnou plavebnou komorou

 

   Obr. 9-9: Rez strednou haťou

 

* Vodná elektráreň Čunovo má štyri priamoprietočné turbíny s návrhovou hltnosťou 360 m3.s-1, pracuje pri spáde 5,9 m. Inštalovaný výkon elektrárne je 24,2 MW, ročná výroba asi 171 GWh.

 

   Obr. 9-10: Rez vodnou elektrárňou Čunovo

 

   Obr. 9-11: Pohľad na objekty komplexu Čunovo z vtáčej perspektívy

 

   Obr. 9-11a: Letecký pohľad na objekty druhej fázy komplexu Čunovo

  

 

   9.5.4 Odberný objekt Dobrohošť

 

 * Odberný objekt do ľavostrannej ramennej sústavy Dobrohošť je situovaný na začiatku kanála (km 1,8). Patrí do pôvodného riešenia, ale o jeho realizácii nebolo rozhodnuté v rámci Zmluvného projektu, ale dodatočne, na základe dohody investorov. Je to príklad, ako bolo možné "legálnym spôsobom" doplniť objekty potrebné z hľadiska úpravy (v skutočnosti zlepšenia) environmentálnych podmienok sústavy dunajských ramien a lužných lesov. Vedľa odbernej hate s troma poľami hradenými klapkou výšky 3,6 m, je vybudovaný privádzač na VE, rozmerov 4,0 x 3,0 m s prahom na kóte 127,0 m B.p.v. (Obr. 9-12).

 

* Od hate vedie žľab popod cestu na korune hrádze do kaskádového sklzu, v ktorom sa tlmí energia prepúšťanej vody a voda sa súčasne výdatne prevzdušňuje. Sklz spolu s odpadom z plánovanej elektrárne vedie do spojovacieho kanála vyústeného do ramena Dunaja nad Dobrohošťou.

 

* Odber asi 30 m3.s-1 postačuje na dotáciu ramenného systému. Ramená sa občas prepláchnu vyšším prietokom, aby sa prepláchli prípadné jemné sedimenty. V prípade potreby možno prietokom až 234 m3.s-1 vytvoriť umelo záplavu asi 75 % plochy inundačného územia, aby sa udržala dynamika režimu vôd, ako za prirodzených podmienok.

 

* Vodná elektráreň Dobrohošť bude mať hydraulickú kapacitu 30,0 m3.s-1, inštalovaný výkon 2,3 MW a ročnú výrobu priemerne 10,4 GWh.

 

* Parametre odberného objektu:

 

Počet a šírka haťových polí

3x12,0 

m

Výška prahu hate

128,40 

m B.p.v.

Kapacita - pri hl. 128,00-131,10

0,0 - 234,0 

m3.s-1

 

  Obr. 9-12: Rez odberným objektom Dobrohošť

 

   Foto: Letecký pohľad na odberný objekt Dobrohošť

 

OBSAH