SPäŤ

OBSAH

 

5.5 Vplyv SVD G-N na rybné hospodárstvo

  

 

5.5.1 Vývoj dunajského rybárstva v minulosti

 

* V priebehu posledných desaťročí sme boli svedkami postupného znižovania výlovu všetkých, ale najmä hospodársky cenných druhov rýb. Príčinou bol postupne sa zhoršujúci vodný režim - najmä zaklesávanie koryta rieky v úseku od Bratislavy po obec Bodíky.

 

* Výlov hospodársky cenných druhov rýb mal preto v slovenskom úseku Dunaja výrazne klesajúci trend. Dokladom sú tieto údaje o priemerných ročných výlovoch:

 

Obdobie

1966-70

1971-75

1976-80

1986-90

1991-92

Výlov t/r

67,782

49,557

41,495

30,243

13,907

  

 

5.5.2 Vplyv Gabčíkova na dunajské rybárstvo

 

* Zdrž už od roku 1993 začala slúžiť ako rozsiahle neresisko fytofilných druhov rýb svojím rastlinným pokryvom, nachádzajúcim sa v severnej a hornej zóne.

 

* Vybudovaním odberného zariadenia pri obci Dobrohošť sa vytvorila možnosť ovládať vodný režim ramien Dunaja pre účely rybárstva. Je preto možné očakávať stabilne vyššie výlovy rýb oproti tým, ktoré sa dosahovali v posledných 20-tich rokoch, a to aj napriek obmedzenejšiemu pohybu rýb v dôsledku vybudovaných sektorov v sústavách ramien.

 

* Zvýšený národohospodársky prínos športového rybárstva (zahrnutý do prínosu z rekreačného využívania) bol v roku 1980 hodnotený čiastkou len 1,2 mil. Kčs/r.

 

ĎALEJ

OBSAH