SPäŤ

OBSAH

 

5.4 Vplyv SVD G-N na poľnohospodársku a lesnú výrobu

 

 

5.4.1 Záber pôdy a jej kompenzácia

 

* Podľa spoločného zmluvného projektu SVD G-N malo trvale zabrať 10783 ha územia v Slovenskej republike a 4535 ha v Maďarskej republike. Rozdelenie tohto záberu na Gabčíkovo a Nagymaros, podľa druhu pôdy je uvedené v nasledujúcej tabuľke 5-4.

 

Druh pôdy

Gabčíkovo

Nagymaros

Spolu G+N

(ha)

SR

MR

Sp.

SR

MR

Sp.

SR

MR

Sp.

Intravilán

28

149

177

40

170

215

68

324

392

Polnohosp. p.

2230

499

2729

1670

1240

2910

3900

1739

5639

Lesná pôda

2560

1126

3686

825

395

1220

3385

1521

5106

Ostatná pôda

1255

501

1756

2175

450

2625

3430

951

4381

Spolu

6073

2275

8348

4710

2260

6970

10783

4535

15318

 

* Humus odobratý spod kanála bol použitý z väčšej časti na rekultiváciu neplodnej pôdy mimo územia SVD G-N, vo výmere 2000 hektárov.

 

* Ľavobrežná hrádza zdrže bola prisunutá bližšie k brehu, čím sa do chráneného územia pričlenilo asi 3000 hektárov dobrej poľnohospodárskej pôdy, ktorá nemohla byť dosiaľ využívaná pre poľnohospodársku výrobu, vzhľadom na vysokú pravdepodobnosť každoročných letných záplav.

 

* Celková bilancia plochy poľnohospodárskej pôdy je preto aj po výstavbe SVD G-N pozitívna - predstavuje zvýšenie o vyše 1000 hektárov.

  
 

5.4.2 Prognóza vplyvu VDG na poľnohospodársku a lesnú výrobu

 

* Bilanciu vplyvu zmeny hladiny podzemnej vody na rastlinnú produkciu vypracovala Štátna melioračná správa podľa prognózy zo 70-tych rokov a výsledné hodnoty boli zahrnuté do ekonomického hodnotenia. Skutočnosť je výrazne priaznivejšia ako prognóza.

 

* Štátne lesy vypracovali odhad strát spôsobených predčasným výrubom lesov v oblasti zdrže a úbytkom lesnej pôdy, ktoré sa tiež zahrnuli do celkového ekonomického hodnotenia.

 

* V celom úseku vodného diela Gabčíkovo (až na zanedbateľne malé plochy) došlo po realizácii plánovaných opatrení k priaznivému zvýšeniu hladiny podzemných vôd nielen v oblasti inundácie, ale aj v chránenom území, čo vytvára predpoklady zvýšenia lesnej i poľnohospodárskej produkcie.

 

ĎALEJ

OBSAH