SPäŤ

OBSAH

 

5.3 Zlepšenie stavu územnej infraštruktúry a úspory nákladov náväzných investícií

 

 

5.3.1 Zlepšenie stavu územnej infraštruktúry

 

* Výstavba SVD G-N nevyvolala nutnosť presídlenia obcí. V nevyhnutnej miere dochádza k preloženiu komunikácií a jednotlivých budov formou výstavby náhradných objektov, ktorých zostatková hodnota sa tým zvyšuje. Okrem toho sa vybudovali rôzne nové komunikácie a objekty technickej i občianskej vybavenosti (vodovody, kanalizácie s ČOV, obchody, reštaurácie, kultúrne centrá, zdravotné strediská a pod.), ktoré zlepšujú stav územnej vybavenosti.

  
 

5.3.2 Vplyv SVD G-N na náväzné investície

 

* Realizácia SVD G-N umožňuje dosiahnutie úspor nákladov vo viacerých náväzných investíciách. Sú to najmä:

 

- závlahy s gravitačným odberom vody z priesakových kanálov,

- splavnenie dolného Váhu vzdutím hladiny riečnym stupňom Nagymaros,

- prečerpávanie závlahovej vody z Dunaja do Ipľa.

 

* Odpadnú každoročné náklady na bagrovacie práce, ktorými sa udržiavala aspoň minimálna plavebná hĺbka v Dunaji.

 

* Vzdutie hladiny v zdrži vylúči nutnosť nákladnej rekonštrukcie prístavu v Bratislave, ktorý v dôsledku zahlbovania koryta Dunaja bol v priemere polovinu roka neprístupný.

 

ĎALEJ

OBSAH