SPäŤ

OBSAH

 

5.1.    Charakteristika osídlenia a ekonomické aktivity

 

5.1.1 Vymedzenie podunajského regiónu

 

* Podunajský región je územie tesne späté s históriou formovania krajiny ovplyvňovanou hlavne tokom rieky Dunaja, jeho ramien a prítokov.

 

* Vysoko hodnotný prírodný potenciál tohto územia (zásoby pitnej vody, kvalitná poľnohospodárska pôda, jedinečné prírodné hodnoty flóry a fauny) je nepretržite devastovaný hospodárskou činnosťou.

 

* Rieka Dunaj je jedným zo základných článkov stredoeurópskeho priestoru vo využívaní a prenose energie, formovania kultúrno-spoločenských a obchodných vzťahov v smere zo západu na východ. Vybudovanie kanálu Rýn-Mohan-Dunaj prispelo k vytvoreniu predpokladov pre integráciu Stredoeurópskeho Podunajského regiónu na základe všestranne výhodných politicko-ekonomických vzťahov.

 

* Územie regiónu Podunajsko zahrnuje celý okres Bratislava-mesto, Dunajská Streda a Komárno, z okresu Bratislava vidiek celý územný obvod Stupava a prevažnú časť územných obvodov Malacky, Senec a Pezinok, z okresu Galanta časť územného obvodu Galanta a Sládkovičovo, z okresu Nové Zámky celý územný obvod Štúrovo a prevažnú časť územného obvodu Nové Zámky (podľa územného členenia SR platného do júla 1996).

 

   Obr. 5-1: Mapa územného členenia podunajského regiónu do júla 1996

 

   Obr. 5-2: Mapa územného členenia podunajského regiónu od júla 1996

 

* Všetky údaje v tejto kapitole sú spracované pre územné členenie platné do júla 1996.

 

 

5.1.2 Prirodzený potenciál územia

 

* Najdôležitejšie východiskové potenciály v území sú ekologický a hydrologický potenciál.

 

* Nosný fenomén územia je rieka Dunaj a jej ľavostranné prítoky (Morava, Váh, Hron, Ipeľ). Okrem tohto fenoménu je výrazným potenciálom v území:

  

- chránená vodárenská oblasť Žitný ostrov (CHVO ŽO) - ako jedna z najväčších zásobární podzemnej pitnej vody v strednej Európe,

- vysoko kvalitná poľnohospodárska pôda a rozvinutá poľnohospodárska, najmä rastlinná výroba,

- bohatý výskyt geotermálnych prameňov,

- osobitné fragmenty prírodných hodnôt - ekosystémov flóry a fauny,

- značná rezerva pracovnej sily,

- možnosti energetického využitia netradičných zdrojov,

- splavnosť rieky Dunaj ako medzinárodnej vodnej cesty.

  
 

 5.1.3 Potenciál vytvorený ľudským faktorom

  

* Pôsobením ľudského faktora v území vznikajú tieto ďalšie potenciály: urbanizačný, dopravný, energetický, výrobný, rekreačný. Ich rozvoj sa často dostáva do rozporu so zachovaním zdravého prírodného prostredia.

   

 

5.1.4 Obyvateľstvo, osídlenie

 

* Riešené územie regiónu má rozlohu 4.542 km2, čo predstavuje 9,3 % celkovej rozlohy SR a v regióne býva viac ako 900 tis. obyvateľov, t.j. 17,1 % všetkých obyvateľov Slovenska.

 

* Bez Bratislavy má územie hustotu osídlenia 110 obyv./km2, ktorá je takmer na úrovni celoslovenského priemeru.

 

* Územie regiónu bez Bratislavy vykazuje index rastu obyvateľstva 109,8, čo nedosahuje ani celoslovenský priemer (116,1) a za 20 rokov zaznamenalo prírastok cca 41 100 obyvateľov.

 

* Z celkového počtu obyvateľov. 73,6% žilo v mestách 26,4% na vidieku. 24,1% obyvateľov bolo v pred-produkčnom veku a 17,4% v poprodukčnom, z čoho vyplýva index vitality 1,385. Avšak tento index bude klesať, v roku 2000 dosiahne hodnotu 1,181 a v roku 2010 len 1,002. Index vitality je vyšší v mestách (1,528), ale nižší na vidieku, v malých dedinách dokonca nižší ako 1,000.

  

 

5.1.5 Ekonomická aktivita obyvateľstva a hospodárska základňa

 

* Na riešenom území veľkého územného celku (VÚC) bolo ku dňu sčítania ľudu 3. 3. 1991 celkom 460 790 ekonomicky aktívnych osôb. V jednotlivých sídelných štruktúrach je situácia nasledovná:

 

Štruktúra ekonomickej aktivity regiónu tab. 5-1:

 

Okres, časť okr.

Počet ekon. aktívnych osôb

% podiel na celkovom počte obyvateľ.

Ekon. akt. 

pracujúci mimo 

obce bydliska

% podiel 

z počtu ekon. 

akt. osôb

Bratislava mesto

235 682

53,3

7 157

3,0

Bratislava - vidiek

61 205

51,1

37 781

61,7

Dunajská Streda

55 405

50,7

24 813

44,8

Galanta

9 350

46,6

5 138

55,4

Komárno

52 288

47,9

13 659

26,1

Nové Zámky

46 860

46,5

12 728

27,2

Región spolu

460 790

51,1

101 321

22,0

 

Výhľadový vývoj ekonomicky aktívneho obyvateľstva, tab. 5-2:

 

Región

1991

2000

2010

Počet obyv. v prod. veku

526 840

585 070

600 400

Počet obyvateľov v poprod. veku

156 705

166 030

209 910

Ekon. aktív. z prod. veku

421 090

457 500

469 500

Ekon. aktív. z poprod. veku

17 200

18 100

22 900

Celkový počet ekon. akt.

438 290

475 600

492 400

% podiel z celkového počtu obyv.

48,6

50,2

48,2

 

 

5.1.6 Národnostná skladba obyvateľstva

 

* Vývoj národnostnej skladby obyvateľstva v okresoch podunajského regiónu je nasledovný:

 

Vývoj národnostnej skladby obyvateľstva okresov Podunajska, tab.5-3:

 

 

Počet tis. obyv.

Perc. podiel 1961

Perc. podiel 1991

O k r e s

1961

1991

slov.

čes.

maď.

slov.

čes.

maď.

Brat.- mesto

261,0

441,2

90,6

4,6

3,5

91,1

2,5

4,4

Brat.- vidiek

129,9

145,7

87,6

1,0

10,3

91,1

1,2

7,2

Dun. Streda

87,8

109,3

12,2

0,8

86,7

11,3

0,6

87,2

Galanta *)

127,0

143,8

53,8

0,7

45,6

55,5

0,7

43,0

Komárno

105,2

109,2

29,6

0,7

69,4

25,8

0,8

72,3

Nové Zámky *)

144,9

153,5

58,0

0,4

41,4

56,8

0,7

41,7

 

*) Počet obyvateľov celého okresu - do Dunajskej oblasti z toho patrí len časť: cca 20 tis. obyvateľov Galantského okresu a 100,7 tis. obyvateľov z okresu Nové Zámky.

  

 

5.1.7 Hospodárska základňa

 

* Na území regiónu sa nachádza 16 centier dochádzky, do ktorých dochádza viac ako 500 pracovníkov. Najvýraznejšiu dochádzku za prácou vykazuje mesto Bratislava, do ktorého dochádza cca 88 500 pracovníkov a pokrýva 30 % celkovej hospodárskej základne mesta.

 

* Riešené územie regiónu poskytovalo k 31. 12. 1990 celkom 471 240 pracovných príležitostí a intenzitou 52,3 pracovných príležitostí na 100 obyvateľov vysoko prevyšuje celoslovenský priemer (46,2).

 

* Samotné mesto Bratislava výrazne ovplyvňuje hospodársku základňu celého regiónu tým, že koncentruje 267 880 pracovných príležitostí, t.j. 56,8 %. Pre Bratislavu je charakteristická vysoká intenzita zamestnanosti (60,7 %) a výrazné zastúpenie terciálneho sektoru, ktorý poskytuje 62,6 % všetkých pracovných príležitostí mesta.

 

* Ostatné územie (bez Bratislavy) vykazuje celkovú intenzitu zamestnania 44,3, čo je pod úrovňou celoslovenského ukazovateľa.

 

* Okresy riešeného územia regiónu Podunajsko sú prebytkovými (okrem mesta Bratislavy) z hľadiska zdrojov pracovných síl.

 

* Podunajsko je oblasť s dôležitým potenciálom priemyselných a stavebných kapacít, ich výrazná koncentrácia je v jadre regiónu (Bratislava) a hospodársko-priemyselných centrách Dunajská Streda, Komárno a Nové Zámky, čiastočne v podružných priemyselných centrách Malacky, Pezinok, Senec, Veľký Meder, Šamorín, Hurbanovo, Kolárovo a Štúrovo.

 

   Obr. 5-5: Situácia turistických atrakcií v regióne

  

 

5.1.8 Uvažované trendy rozvoja hospodárskej základne

 

* V jadre regiónu, v Bratislave, pôjde výhľadove o odstránenie silného negatívneho dopadu na zložky ŽP a postupnú reštrukturalizáciu výrob i odvetvovej štruktúry. Počíta sa s rozvojom strojárstva, potravinárstva, stavebnej výroby i základne skladového hospodárstva (chémia a petrochémia naďalej budú patriť k nosným odvetviam).

 

* Na území Bratislava - vidiek majú predpoklad rozvoja strojárstvo, potravinársky priemysel (vinárstvo, spracovanie zeleniny, mäsa, mlieka), priemysel stavebných látok v rámci perspektívnych zásob štrkopieskov, tehliarskych surovín, zásobníky zemného plynu. Rekreačné centrá okolo zdrže pod Bratislavou podnietia rozvoj "turistického priemyslu".

 

* Na území okresu Dunajská Streda je rozhodujúcim potenciálom pre rozvoj základne II. sektoru báza poľnohospodárskej prvovýroby, na základe ktorej je predpoklad rozvoja spracovateľsko-potravinárskeho komplexu, čiže nových spracovateľských kapacít menšieho rozsahu, ktorých výroba by bola účelne prepojená s existujúcimi kapacitami potravinárskeho priemyslu. Potrebné je tiež využitie priestoru Gabčíkovo. Na území medzi kanálom a Dunajom sa počíta s výstavbou rekreačnej oblasti a s rozvojom agroturistiky.

 

* Na území okresu Komárno je perspektívny rozvoj špecializovaného strojárstva. Silný potenciál poľnohospodárskej prvovýroby dáva možnosti pre rozvoj kapacít spracovateľsko - potravinárskeho komplexu, ako aj ďalší rozvoj existujúcich potravinárskych výrob.

 

* Na území okresu Nové Zámky má možnosti pre rozvoj existujúca základňa nosných priemyselných odvetví - elektrotechnický priemysel, strojárstvo, potravinárstvo a priemysel papiera a celulózy. Potrebná je ekologizácia výrob v nosnom podniku JCP Štúrovo.

 

 

ĎALEJ

OBSAH