SPäŤ

OBSAH

 

4.6 Energetické efekty Gabčíkova v náhradnom riešení

 

 

4.6.1 Vplyv veľkosti sanitárneho prietoku na výrobu VE Gabčíkovo

 

* Pre dobudovanie SVD boli po roku 1989 posudzované najmä varianty zabezpečujúce energetické využitie v nových podmienkach:

 

Var. A: Dobudovanie v zásadách podľa SZP, t.j. prehradenie Dunaja v profile Dunakiliti, dobudovanie VD Gabčíkovo aj VD Nagymaros.

 

Var. B: Vodné dielo Gabčíkovo s haťou Dunakiliti, bez VD Nagymaros.

 

Var. C: Vodné dielo Gabčíkovo bez VD Nagymaros a bez hate Dunakiliti, so zmenšením zdrže deliacou hrádzou a s prehradením Dunaja v profile Čunovo na území SR.

 

* Pre energetiku je samozrejme najvýhodnejšie pôvodné riešenie, podľa Spoločného zmluvného projektu. Všetky ďalšie riešenia sú len náhradným riešením vyvolaným jednostranným postupom MR. Zvýšenie sanitárneho prietoku do starého koryta o 100 m3.s-1 znižuje ročnú výrobu VE Gabčíkovo asi o 150 GWh = 150 mil. KWh.

  

 
4.6.2 Energetický efekt podľa štúdií z roku 1990-91

  

* Zmena spôsobu prevádzky VE Gabčíkovo vyvolaná nevybudovaním VE a zdrže Nagymaros si vyžiadala rad úvah.

 

* Otázku využitia 8 strojov na VE Gabčíkovo uvádza obr. 4-9. Krivka znázorňuje priemernú dobu trvania prietokov v Dunaji, ku krivke sú priradené doby využitia (v dňoch v roku).

 

  Obr. 4-9: Využitie turbín VE Gabčíkovo podľa prietoku

 

* Nevybudovanie VD Nagymaros a neprebagrovanie koryta Dunaja pod Palkovičovom má za dôsledok pokles užitočného spádu na VE Gabčíkovo asi o 3 metre. Každý meter zníženia spádu VE Gabčíkovo reprezentuje stratu výroby 116 GWh, čo je porovnateľné s výrobou jedného stupňa na Váhu.

 

* Režim optimálnej priebežnej prevádzky strojov na VE Gabčíkovo je upravený podľa obr. 4-11. Berúc do úvahy prietok do starého koryta Dunaja 400 m3.s-1 (namiesto dohodnutých 50-200 m3.s-1) a stratu na spáde cca o 15 % - možno v priemernom roku očakávať výrobu vo VE Gabčíkovo 2179 GWh.

 

  Obr. 4-11: Závislosť výroby el. energie VE Gabčíkovo od poklesu spádu

  

 
4.6.3 Malé vodné elektrárne okolo Gabčíkova

 

* Energetické využitie prietokov pre zavlažovacie sústavy, ramennú sústavu a sanitárny prietok do starého koryta Dunaja predpokladá dobudovanie ďalších menších a malých vodných elektrární v rámci národných investícií. MVE S VII (t.j. malá vodná elektráreň pracujúca do odvodňovacieho/závlahového kanála "S VII") a MVE Mošon sú v prevádzke. MVE Dobrohošť a VE Čunovo sú v štádiu výstavby. Vo VE Čunovo bola celá kapacita uvedená do prevádzky do konca 1997.

 

* Plánovaná MVE Dunakiliti (s hltnosťou 50 m3.s-1) bola spoločnou investíciou. V budúcnosti možno jej kapacitu zvýšiť primerane definitívnemu sanitárnemu prietoku. VE Čunovo využíva energiu slovenského úseku, jej charakter (spoločná či národná investícia) sa stanoví dohodou.

 

Parametre MVE a VE okolo Gabčíkova sú nasledovné, tab.4-3:

 

Názov VE

Mes./rok

Inšt. výkon

Roč. výroba

Hltnosť turb.

 

prev.

MW

MWh

m3.s-1

MVE S VII

3/94

1,040

3628

2 x 3

MVE Mošon

7/94

1,200

6100

2 x 10

MVE Dobrohošť

12/96

2,340

10433

2 x 20

VE Čunovo

12/96

24,280

171000

4 x 90

  

ĎALEJ

OBSAH