SPäŤ

OBSAH

 

4.4 Energetické efekty SVD G-N podľa Zmluvy 1977

  

 

4.4.1 Prirodzený nárok na hydroenergetický potenciál Dunaja

 

* Prirodzený nárok na hydroenergetický potenciál Dunaja v úseku SVD G-N je 55 : 45 % v prospech SR. Medzištátna Zmluva však určuje pomer úžitkov 50 : 50 % - za predpokladu vykonania prác v rovnakom podiele.

 

* V súlade s čl.14 medzištátnej Zmluvy sanitárny prietok do starého koryta Dunaja sa mal zabezpečiť v množstve 50-200 m3.s-1.

 

* Neplnenie zmluvných záväzkov zo strany MR a následné uvedenie VD Gabčíkovo do prevádzky náhradným riešením vytvorilo nové skutočnosti. Na samotnom úseku VD Gabčíkovo má maďarská strana prirodzený nárok na 38,2 % hydroenergetického potenciálu a pri spoločnom uvedení do prevádzky by maďarský podiel prác dosahoval asi 37 %, zatiaľ čo časť prác maďarskej strany využiteľných pri realizovanom náhradnom riešení dosahuje menej ako tretinu tohto podielu (cca 14 %).


4.4.2 Energetické parametre SVD G-N podľa SZP

 

* Priame prínosy sú úmerné množstvu vyrobenej energie, so zreteľom na jej rozdelenie na špičkovú, pološpičkovú a základnú. Nepriame prínosy z regulácie a iných služieb sú zahrnuté v cene elektrickej energie.

 

* Spoločný zmluvný projekt SVD G-N (SZP) uvažoval nasledovné technické hodnoty parametrov, pri priebežnej alebo špičkovej prevádzke (pri vyššej hodnote dodávaného špičkového výkonu sa zmenšuje možná amplitúda regulácie výkonu zo 77 na 7 MW):

 

Tab. 4-2:

 

Ú d a j

Jedn.

Gabčíkovo

Nagymaros

Spolu

Počet agregátov

ks

8

6

 

Inštalovaný výkon

MW

720

158

878

Rozsah spádov (pri men.výkone)

m

24,2-16,0

9,4-3,0

 

 

 

 

 

 

Prietok turbínou (podľa spádu)

m3.s-1

420-630

max. 466

 

Spolu hydraulická kapacita

m3.s-1

5040

2796

 

 

 

 

 

 

Výroba pri priebežnej prevádzke:

 

 

- v mokrom r.1910

GWh

3919

970

4889

- v suchom r.1934

GWh

2120

955

3075

- v priemernom r.1938

GWh

2980

1040

4020

 

 

 

 

 

Výroba pri špičkovej prevádzke VEG 713 MW:

 

 

- v mokrom r.1910

GWh

3660

960

4879

- v suchom r.1934

GWh

1775

925

3045

- v priemernom r.1938

GWh

2650

1025

3675

 

 

 

 

 

Z toho:

 

 

 

 

* špičková

GWh

1470

55

1525

* pološpičková

GWh

810

-

810

* základná

GWh

370

970

1340

  

ĎALEJ

OBSAH