SPäŤ

OBSAH

 

4.2. Využívanie hydroenergetického potenciálu (HEP) Slovenska

 

4.2.1 Úloha vodných elektrární v elektrizačnej sústave SR

 

 

* Funkcie jednotlivých zdrojov v ES (elektrizačnej sústave) sú nasledovné:

 

- Jadrovým zdrojom elektrickej energie sa jednoznačne priraďuje funkcia pokrývania základného zaťaženia elektrizačnej sústavy.

- Tepelným zdrojom pokrývanie základného a pološpičkového zaťaženia. (Obr. 4-2)
Ich výkon sa mení v priebehu dňa, redukuje, alebo odstavuje sa v noci.

 

  Obr. 4-2: Pokrývanie denného zaťaženia v zimnom dni

 

- Vodným a prečerpávacím vodným elektrárňam sa priraďuje funkcia pokrývania najmä špičkových zaťažení, rýchlych nábehov do/zo špičkových zaťažení, havarijné zaťaženia, regulácie frekvencie a odovzdávaných výkonov, prípadne výroba jalovej energie v turbínovej, čerpadlovej a kompenzačnej prevádzke.

 

* Špičkové vodné elektrárne, resp. prečerpávacie vodné elektrárne, sú plne podriadené operatívnym potrebám elektrizačnej sústavy, pričom v čase zníženého zaťaženia elektrizačnej sústavy môžu byť v pokoji, na rozdiel od tepelných elektrární, ktoré - ak sa plánuje ich použitie - musia byť aspoň v tzv. teplej zálohe.

  

 

4.2.2 Využívanie hydroenergetického potenciálu SR

 

* Z celkového technicky využiteľného hydroenergetického potenciálu Slovenska - 7361GWh/r, bez dunajských vodných diel SVD G-N bolo využité 2223 GWh/r (30,2%), čo sa malo zvýšiť na 4115 GWh/r (55,9%). Rozdelenie tohto HEP na jednotlivé hlavné povodia slovenských riek a ich využitie je uvedené na Obr. 4-3.

 

  Obr. 4-3: Prehľad technicky využiteľného hydroenergetického potenciálu povodí slovenských riek

 

Existujúce vodné elektrárne (patriace SEP) na Slovensku sú uvedené v tabuľke, tab.4-1:

 

N á z o v

Rok

Inšt. výkon

Priem. výr. GWh/r

 

 

(MW)

spolu

primárna

Orava

1954

21,8

31,0

31,0

Tvrdošín

1977

6,2

18,0

18,0

Čierny Váh I *)

1981

664,7

1281,3

-

Čierny Váh II

1981

0,7

4,2

4,2

Liptovská Mara *)

1975

198,0

268,9

77,3

Bešeňová

1976

4,8

22,2

22,2

Krpeľany

1957

24,8

57,5

57,5

Sučany

1958

38,4

90,8

90,8

Lipovec

1960

38,4

87,1

87,1

Hričov

1962

31,5

57,0

57,0

Mikšová I

1963

93,6

185,5

185,5

Mikšová II *)

1967

2,4

1,5

-

Považská Bystrica

1963

55,2

112,7

112,7

Nosice

1957

67,5

151,9

151,9

Ladce

1935

15,0

74,6

74,6

Ilava

1946

15,0

74,2

74,2

Dubnica

1949

16,5

80,7

80,7

Skalka

1956

16,1

86,1

86,1

Kostolná

1952

25,5

108,7

108,7

Nové Mesto

1953

25,5

114,4

114,4

Horná Streda

1954

25,5

117,8

117,8

Madunice

1960

43,2

141,1

141,1

Jelšovce (Nitra)

1953

1,4

4,0

4,0

Nitra (Nitra)

1950

0,6

2,2

2,2

Kráľová

1982

45,0

112,4

112,4

Spolu povodie Váhu

23

810,2

3284,9

1810,5

 

 

 

 

 

Môťová (Slatina)

1958

1,1

2,0

2,0

Dolný Jelenec

1925,1948

2,0

2,8

2,8

Staré Hory

1926

1,1

3,5

3,5

Zvolen

1929

1,4

5,3

5,3

Spolu povodie Hrona

4

5,6

13,6

13,6

 

 

 

 

 

Vlčia dolina I *)

1953

21,6

49,6

28,3

Vlčia dolina II

1953

1,2

1,6

1,6

Ružín I (Hornád) *)

1972

60,0

136,0

41,0

Ružín II

1974

1,9

8,6

8,6

Veľká Domaša (Ondava)

1967

12,8

12,0

12,0

Spolu povodie Hornádu

5

97,5

207,8

91,5

 

 

 

 

 

Gabčíkovo (var.C)

1992

450,0

2200,0

2200,0

50 % SVD G-N (pôv.)

(teor.)

439,0

1837,5

1837,5

Spolu reálne

33

1363,3

5706,3

4115,6

 

*) Čiastočné, alebo plné prečerpávanie:

 

   Obr. 4-4: Vývoj hydroenergetických kapacít Slovenska

 

ĎALEJ

OBSAH