SPäŤ

OBSAH

 

3.7 Prínosy vodných diel pre plavbu a výhody vodných ciest

   

 

3.7.1 Prínosy zo zlepšenia plavebných podmienok na Dunaji

 

* Prínos plavebných spoločností zo skanalizovania brodového úseku Dunaja pod Bratislavou spočíva:

 

- v úspore dopravných nákladov v dôsledku zmenšenia rýchlosti prúdenia, zväčšením šírky plavebnej dráhy a polomerov oblúkov trasy

- v úspore zo zvyšovania využiteľnej nosnosti plavidiel

- v zrýchľovaní dopravy, z možnosti plavby aj v noci

- okrem časovej úspory samozrejme dochádza aj k úspore paliva a k zmenšeniu množstva exhalátov, t.j. k prínosom environmentálneho charakteru.

  

 
3.7.2 Finančný odhad prínosov SVD G-N pre plavbu

 

* Celkove sa predpokladalo v roku 1980 dosiahnutie úspory 6,36 Kčs/t prepraveného tovaru, z čoho sa (v súlade s navrhovanou Administráciou tohto riečneho úseku) predpokladalo 70 % vyberať formou poplatkov za preplavenie, ktoré by - prepočítané na brutto tonáž - priniesli 2,47 Kčs/t.

 

* Do prínosov SVD G-N sa okrem úspor na dopravných nákladoch počítala aj anuita z úspor na splavnení Váhu a úspory na údržbe plavebnej dráhy. Napriek tomu prínosy (a úmerne tomu jednorazové náklady pripadajúce na plavbu) dosahovali z celkových (podľa hodnotenia z novembra 1980) len 1,49 % (JN = 202,2 mil. Kčs), resp. vrátane úspor jednorazových a prevádzkových nákladov 12,18 % (JN = 1653,1 mil. Kčs).

  

 
3.7.3 Ekologické prínosy vodnej dopravy

 

* Ako príklad uvádzame Nemecko. Ide o krajinu s rozvinutými dopravnými systémami každého druhu. Porovnanie environmentálnych vplyvov ciest, železníc i vodných ciest je nasledujúce:

 

Druh dopravy

(jedn.)

Loď

Železnica

Auto

Záber pôdy

km2

3,0

8,4

29,0

Počet dopr. jednotiek na 16000 t

ks

6

400

650

1 HP odvezie

kg

4000

500

150

Životnosť dopravných jednotiek

roky

50

30

10

Celková spotr. energie (let.dopr.10 %)

%

1,2

3,0

85,8

Dopravné náklady na 1 tkm

koef.

1,0

2,8-3,3

9,7-14,3

 

* Relatívne porovnanie rôznych ďalších ekologických vplyvov jednotlivých druhov tovarovej dopravy je v nasledujúcej tabuľke:

 

Ekologický vplyv / druh transportu

 

Loď

Železnica

Auto

Výfukové plyny

 

100

188

330

Znečistenie vody

 

100

100

540

Hluk

 

100

900

1200

Smrteľné úrazy

 

100

175

4463

  

ĎALEJ

OBSAH