SPäŤ

OBSAH

 

3.6 Dopravné využívanie Dunaja

  

 

3.6.1 Skladba prepravovaných tovarov

 

* Obdobie do roku 1989 v ČSPD (terajšia SPD) je charakteristické vyrovnaným objemom prepráv tovaru v dovoze aj vo vývoze.

 

* V tovarovej štruktúre prevládali rudy a čierne kovy (predovšetkým dovoz z bývalého ZSSR) a pevné palivá.

 

* Rozpad krajín bývalého východného bloku negatívne ovplyvnil objemy a štruktúru prepráv ČSPD.

 

* V dôsledku zmien prebiehajúcich v česko-slovenskom hospodárstve boli z prepravy vynechané tradičné importné tovary z dolnodunajských prístavov, najmä železná ruda, fosfáty a ferroniklová ruda.

  

 
3.6.2 Prevádzkové problémy

 

* Nevhodné plavebné podmienky sťažovali prevádzkovanie plavidiel ČSPD. Zvlášť kritický slovensko-maďarský úsek si vyžadoval pri nízkom vodnom stave odľahčovanie plavidiel pomocou plávajúceho žeriavu, príp. prestavovanie plavidiel.

 

* Po uvedení Gabčíkovo do prevádzky sa zlepšili plavebné podmienky na hornom úseku Dunaja, a tiež v prístavoch Bratislavy.

 

* Tovarová kríza v dôsledku hospodárskej recesie vo svete spôsobuje neustály pokles prepravných výkonov na dolnom a strednom Dunaji.

  

 
3.6.3 Prepravovaná tonáž

 

* Odhad vývoja prepravovanej tonáže po Dunaji vykazoval v minulosti značné rozdiely. V roku 1964 bola prepravovaná tonáž v profile Bratislava asi 5 mil.t/r, z toho 80 % proti prúdu. V roku 1968 odhadovala Dunajská komisia nárast prepravy v období 1980-90 z 12,1 na 19,5 mil.t/r. V ekonomickom hodnotení SVD G-N z roku 1980 sa pre rok 2000 predpokladal odhad nárastu na 30,3 mil.t/r.

 

* Pre porovnanie: ústím Dunaja prechádzalo cca 75 mil.t tovarov, zatiaľ čo ústím Rýna až dvojnásobok. Cez ústie rieky Main, ako aj cez Rýn v tomto úseku prechádzalo ročne 30 mil.t.

 

* V roku 1965 smerovalo len necelých 15 % tovarov prepravovaných po Dunaji do alebo z ČSSR, pričom podiel ČSPD robil len 2,8 %. Predpokladalo sa, že tento podiel stúpne od uvedenia SVD G-N do prevádzky asi na dvojnásobok a že do roku 2050 dosiahne asi 20 %.

 

* Počet lodí, osôb a tonáž preplavená cez plavebné komory v Gabčíkove sa stále zvyšuje. Zatiaľ čo v roku 1993 sa preplavilo 12204 plavidiel, 178 tisíc osôb a 3,8 mil. ton, v roku 1997 16965 plavidiel, 205 tisíc osôb a 6,0 mil. ton.

 

ĎALEJ

OBSAH