SPäŤ

OBSAH

 

2.4 Prínosy z ochrany proti povodniam

 

 

2.4.1 Prínosy z ochrany proti povodniam

 

* Prínosy z ochrany proti povodniam sa stanovujú na základe vyhodnotenia pravdepodobných škôd, ku ktorým by došlo bez realizovania navrhovanej investície, prípadne na základe registrovaných škôd v minulosti. Tok pravdepodobných škôd sa kapitalizuje, t.j. prepočítava na "súčasnú hodnotu" všetkých pravdepodobných škôd pomocou primeranej úrokovej miery. Vzhľadom na mieru neistoty v odhade výšky škôd, ako aj pravdepodobnosti výskytu, by teoretická miera efektívnosti, vyjadrená reláciou súčasných hodnôt očakávaných prínosov (zabránených škôd) a nákladov na investície, ktoré týmto škodám zabránia, mala byť primerane vyššia, ako sa požaduje v prípade iných investícií.

 

* Zložitejšia analýza je v prípade, kde určitá miera ochrany existuje, ale investíciou sa táto miera zvyšuje. Do analýzy tu vstupuje aj pravdepodobnosť porušenia hrádzí sufóziou, ktorá do určitého prietoku (cca 5000-6000 m3.s-1) je prakticky nulová.

 

Obr. 2-8: Klasifikácia úsekov ochranných hrádzí podľa miery nebezpečenstva záplav

 

  

2.4.2 Prínosy z ochrany územia v rámci SVD G-N

 

* V prípade Dunaja pod Bratislavou, definitívna ochrana proti záplavám pridunajskej oblasti sa mohla realizovať buď formou jednoúčelovej investície, slúžiacej len na zabezpečenie ochrany proti týmto katastrofám, alebo viacúčelovou investíciou, vybudovanou súčasne na výrobu energie, zlepšenie plavebných podmienok, zlepšenie stavu prírody zavodnením ramien, vytvorením podmienok pre rekreáciu, turizmus a hospodársky rozvoj územia a pod.

 

* Po roku 1965 sa navrhlo realizovanie jednoúčelovej ochrany v troch etapách. Po realizácii prvej a časti druhej etapy (uzavretie prietrže a rekonštrukcie slabších úsekov hrádzí), vláda rozhodla nahradiť dokončenie druhej a realizáciu tretej etapy (utesnenie podložia hrádzí) výstavbou viacúčelovej investície, ktorou mala byť Sústava vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros.

 

* V rámci ekonomického hodnotenia SVD G-N sa prínos zo zvýšenia ochrany bral vo výške úspor nákladov na druhú a tretiu etapu jednoúčelovej ochrany. V jednotlivých etapách posudzovania efektívnosti vodného diela boli prínosy z titulu ochrany územia (absolútne v Kčs, resp. relatívne v percente celkových nákladov) nasledovné:

 

Podklad

Celkový náklad

Náklad na ochranu územia

(dátum)

(mil. Kčs)

(mil. Kčs)

(%)

1967

5647,8

1714,6

30,40

1973

6098,2

1297,2

21,76

1980 (jún)

17809,4

4677,4

26,65

1880 (november)

13759,9

3697,1

27,24

1989

18417,0

 

 

 

ĎALEJ

OBSAH