SPäŤ

OBSAH

 

1.2 Slovenský úsek Dunaja

 

1.2.1 Morfologická a geologická charakteristika úsekov Dunaja

 

  Obr. 1-2: Fyzikálna mapa Dunaja v úseku Bratislava - Budapešť.

 

* V úseku od Devínskej brány po Bratislavu je skalné podložie blízko dna, štrkové náplavy na dne sú minimálne /do 15 m/. Koryto v tomto úseku je jednotné a má šírku 270 až 300m.

 

* V úseku medzi Bratislavou a Kližskou Nemou majú riečne štrkové náplavy v najhlbšom mieste 300 až 400 m, jazerné a morské sedimenty až 5000 m. (obr. 1-3). Hrúbka sedimentov sa zmenšuje aj v priečnom smere a to od Dunaja k Malému a Mošonskému Dunaju. Dunaj tu netečie len hlavným korytom, ale aj bočnými ramenami a tvorí "vnútrozemskú deltu". Sklon rieky je 39 cm/km.

 

* Pod Kližskou Nemou je hrúbka riečnych náplavov 10-20 m. Sklon rieky pod Palkovičovom je 9 cm/km. Pod Komárnom je pravý breh Dunaja vyšší.

 

* Dunaj opúšťa Slovensko cez Vyšehradskú bránu medzi pohorím Piliš (Visegrád) a pohorím Börzseny. Dno je tvorené skalným podložím.

 

  Obr. 1-3: Geologický profil Dunaja pod Bratislavou

  
 

1.2.2 Staničenie slov. úseku Dunaja, prítoky a pozdĺžny profil

 

Staničenie

Dĺžka

úseku

km

Územie brehu

Priem.

prietok

m3.s-1

P r í t o k

Poznámka

 

ľavý

pravý

zľava

sprava

 

rkm

 

 

 

 

 

 

 

Rakúsko

Rakúsko

 

Morava

 

+ 5,5 %

1880,2

Devín, zač. S/R úseku

 

 

 

 

 

 

7,5

Slovensko

Rakúsko

 

 

 

 

 1872,7

Bratislava/Petržalka, kon. S/R ús.

2025,0

 

 

 

 

22,5

Slovensko

Slovensko

 

 

 

 

1850,2

Čunovo / Rajka, zač. S/M úseku

 

 

 

 

 

60,9

Slovensko

Maďarsko

 

 

 

 

 1789,3

pod Gyõrom

 

 

 

Raba + Rabca

 

23,7

Slovensko

Maďarsko

 

 

Moš. Dunaj

+ 4,0

1765,6

Komárno

 

 

Váh + M.D.

 

 

49,6

Slovensko

Maďarsko

 

+ Nitra

 

+ 7,5

1716,0

Štúrovo

 

 

 

 

 

 

7,8

Slovensko

Maďarsko

 

 

 

 

1708,2

Chľaba / Szob, kon. S/M úseku

 

Ipeľ

 

+ 1,6

 

12,0

Maďarsko

Maďarsko

 

 

 

 

1696,2

Nagymaros

2350,0

 

 

 

 

40,0

Maďarsko

Maďarsko

 

 

 

 

1656,2

koniec bagrovania

 

 

 

 

 

 

Poznámka: Percentuálna relácia priemerného prietoku prítoku k prietoku Dunaja.

 

  Obr. 1-3b: Priečny profil od Malého po Mošoňský Dunaj

 

  Obr. 1-4: Pozdĺžny profil Dunaja od Bratislavy po Budapešť

  
 

1.2.3 Hydrologická charakteristika

 

Prietoky boli vyhodnotené z 50-roč. radu pozorovaní 1901-1950. Údaje sú uvádzané pre vodočetné profily Bratislava a Nagymaros. Od roku 1993 je vodočet Bratislava ovplyvnený vzdutím VD Gabčíkovo, preto sa prietoky merajú vo vodočte Devín.

 

Profil

 

Bratislava

Nagymaros

Staničenie vodočtu

rkm

1868,8

1674,6

Plocha povodia

km2

130290

183262

Priemerný prietok Qa

m3.s-1

2025*)

2350

Prietok prekročený 90% Q90

m3.s-1

1010

1286

Min. registrovaný prietok Qmin

m3.s-1

560

590

Max. registrovaný prietok Qmax

m3.s-1

10400

8115

Storočný prietok Q1%

m3.s-1

10600

8700

Tisícročný prietok Q0,1%

m3.s-1

13500

10000

Prekročenie Q = 4000/2780 m3.s-1

d/rok

16

113

Prekročenie Q = 6000 m3.s-1

d/rok

1

4

Prechod splavenín

tis. t/rok

600

13

 

*) Priemerný prietok 1901-80 Qa = 2060 m3.s-1

 

Priem. mesačné prietoky 1901-50 v Bratislave (B) a Nagymarosi (N):

 

Mes:

I

II

III

IV

V

V

VI

VIII

IX

X

XI

XII

B

1567

1585

1957

2358

2700

2785

2633

2271

1954

1568

1480

1441

N

1845

1970

2334

2774

2900

2980

2673

2394

1937

1701

1680

1668

 

* Odtok Dunaja je vyrovnaný:

 

- pomer odtoku mokrého - priem.- suchého roku je 1,35:1,0:0,71,

- kolísanie priemerného ročného prietoku je približne ± 1/3 Qa,

- malé prietoky sa vyskytujú spravidla na jeseň a v zime,

- minimálne ustálené prietoky sú spravidla v októbri,

- povodne v lete sú spôsobené topiacim sa snehom v Alpách alebo letnými búrkami,

- zimná výroba energie je v mokrom roku o 4 % vyššia a v suchom o 16 % nižšia ako v priemernom roku.

 

* Zimný režim:

 

- zimné povodne (tzv. vianočné) sa vyskytujú v rokoch so skorými snehovými zrážkami v Alpách, po ktorých nasleduje föhn (storočná zimná povodeň je 6000 m3.s-1),

- Dunaj zamŕza zospodu nahor a ľady sa púšťajú zhora nadol, čo spôsobuje ľadové zápchy a povodne aj pri nižších prietokoch,

- priemerná doba zámrzu Dunaja je 9 dní/rok, ľadových úkazov 23 d/r.

    

1.2.4 Meteorologické a seizmické charakteristiky

 

* Meteorologické charakteristiky územia Žitného ostrova:

 

Priemerný úhrn zrážok na Žitnom ostrove (min.350 mm)

560

 mm

- z toho v lete (min. 125 mm)

300

 mm

Priemerný výpar

680 - 800

 mm

Priemerná teplota

9,5

 0C

Priemerný počet dní s mrazom

85

 dní

Seizmické charakteristiky:

 

 

Registrovaná intenzita zemetrasení

3 - 6

 0MCS

 

* Návrhové hodnoty seizmicity v projekte (rozdielne v jednotlivých úsekoch Dunaja):

 

rkm

1880

1861

1823

1808

1797

1770

1764

1752

1740

1720

1708

 

Intenzita 0MCS

7

6

7

8

8,5

9

8,5

8

7

 

Zrýchlenie -g

0,025

0,01

0,025

0,05

0,08

0,10

0,08

0,05

0,025

0,01

 

  Obr. 1-5: Seizmická mapa územia

  

 

1.2.5 Vývoj morfológie a hladinového režimu rieky

 

* V minulosti Dunaj pod Bratislavou tiekol mnohými, na širokom území meandrujúcimi ramenami, ale nemal hlavné koryto.

 

* Po vytvorení spojitej línie povodňových ochranných hrádzí sa meandrovanie obmedzilo, ramená za hrádzami sa postupne strácali.

 

* V sedemdesiatych rokoch 19. storočia sa umelo vytvorilo hlavné koryto pre plavbu.

 

* Pre umožnenie paroplavby sa koryto muselo sústavne bagrovať, aby sa udržalo splavné aspoň po väčšiu časť roka.

 

* Postupne sa koryto muselo udržiavať splavné aj koncentráciou prietokov kamennými výhonmi.

 

* V posledných desaťročiach sa množstvo splavenín prichádzajúcich do profilu Bratislava z rakúskeho úseku radikálne (asi o 80 %) znížilo, a to po výstavbe vodných diel v Rakúsku Dunaj začal zahlbovať svoje hlavné koryto, rozdiel medzi úrovňou dna koryta a dna ramien sa zvyšoval a voda do uzavretých ramien mohla vniknúť len pri prietoku väčšom ako 3000-4000 m3.s-1, takže ramená boli 10-11 mesiacov v roku bez prúdiacej vody, alebo úplne vyschli.

  

  Obr. 1-6: Tendencia poklesu vodných stavov na Dunaji (profily Bratislava, Gabčíkovo, Medveďov, Komárno) 

 

  Obr. 1-7: Pokles hladín podzemnej vody v období 1960-1990.

 

  Obr. 1-8: Priebeh poklesu hladiny nízkeho plavebného prietoku (950 m3.s-1) v profile bratislavského starého mosta - rkm 1868.

 

* Rýchlosť toku Dunaja v strmšom úseku pod Bratislavou sa pohybuje v rozmedzí cca 1-3 m.s-1, v úseku s nižším sklonom je približne polovičná.

 

* Vodné stavy v Bratislave sú registrované od roku 1823. Relácia medzi vodným stavom a prietokom je daná konzumčnou krivkou, ktorá sa mení po prechode povodní.

 

  Obr. 1-9: Konzumčná krivka Dunaja v Bratislave - Devíne.

 

  Obr. 1-9a: Priemerné ročné prietoky Dunaja od prameňa po ústie.

 

  Obr. 1-9b: Priemerné mesačné prietoky Dunaja od prameňa po ústie.

 

 

1.2.6 Hydroenergetický potenciál

 

* Hydroenergetický potenciál je práca, ktorú vykoná priemerný prietok na spáde danom rozdielom hladiny na začiatku a na konci jednotkového úseku.

 

* Na hraničnom úseku toku sa tento potenciál delí paritne.

 

* Technicky využiteľný/využitý potenciál Slovenska koncom osemdesiatych rokov bol 7361/2223 GWh.

 

  Obr. 1-10: Využívanie hydroenergetického potenciálu Slovenska

 

* Úsek Bratislava - Palkovičovo má na dĺžke 70 km spád vyše 24 m, úsek Palkovičovo - ústie Ipľa má na dĺžke 102 km spád len do 10 m.

 

* Na úseku Bratislava - Budapešť má Slovensko prirodzený nárok na 55 % a Maďarsko na 45 % potenciálnej energie.

 

* V medzištátnej Zmluve z roku 1977 bola dohodnutá paritná deľba nákladov i vyrobenej energie.

 

* Na úseku vodného diela Gabčíkovo (VDG) prislúcha Slovensku 61,8 % a Maďarsku 38,2 % hydroenergetického potenciálu. Pri splnení deľby prác podľa prijatej zmluvy by podiel prác Maďarska na VDG činil asi 35 %.

 

ĎALEJ

OBSAH