PUBLIKAČNÉ SPRACOVANIE ODBORNÝCH POZNATKOV O VPLYVE PREVÁDZKY VD GABČÍKOVO NA PRÍRODNÉ PROSTREDIE

           

 
NadpisPopis

                     

 

             

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a   Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros:                    

Gabčíkovská časť hydroenergetického projektu - zhrnutie  vplyvov na prírodné prostredie, vyhodnotenie založené na dvojročnom monitoringu                      

Bratislava, 1995 (v anglickom jazyku)

 

                                       

 

    

                        

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros:                    

Gabčíkovská časť hydroenergetického projektu - zhrnutie vplyvov na prírodné prostredie, vyhodnotenie založené na šesťročnom monitoringu.                        

Bratislava, 1999 (v anglickom jazyku)                    

                                         
                         

Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros:                    

Návšteva oblasti vodného diela Gabčíkovo 

Bratislava 1999 (v anglickom a slovenskom jazyku)                    

                   

 

 

 

     

Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros:                    

Optimalizácia vodného režimu ramennej sústavy v úseku Dunaja Dobrohošť- Sap z hľadiska prírodného prostredia                    

Bratislava 2003 (v slovenskom a anglickom jazyku)                    

                   

                                       

      

                  

Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros:                    

Vodné dielo Gabčíkovo a prírodné prostredie                                       

Súhrnné spracovanie výsledkov slovenského a maďarského monitoringu v oblasti vplyvu VD Gabčíkovo 

Bratislava 2004 (v slovenskom jazyku)                    

                   

   

 

 

                  

Plenipotentiary of the Slovak Republic for construction and operation of Gabčíkovo-Nagymaros hydropower scheme                    

Slovak- Hungarian Environmental Monitoring on the Danube                    

Results of the Environmental Monitoring based on the "Agreement between the Government of the Slovak Republic and the Government of the Republic of Hungary concerning certain temporary technical measures and discharges in the Danube and Mosoni branch of the Danube"  1995-2005;Slovak section, Danube Monitoring Scientific Conference, Mosonmagyaróvár - Hungary                    

Bratislava 2006 (v anglickom jazyku)                    

                                                              

 

 

 

 

 

Strategické posudzovanie vplyvov SVD G-N na životné prostredie. 

 

Návrhy na riešenie starého koryta Dunaja v úseku Čunovo–Sap   

Bratislava, júl 2012

PREZENTÁCIE

                                         

Vodné dielo Gabčíkovo a spoločný slovensko-maďarský monitoring vplyvov na prírodné prostredie           

Anglická prezentácia

Slovenská prezentácia

Anglický text

                     

 

Ray, C., (ed.),2002:  Riverbank filtration: Understanding Contaminant Biogeochemistry and Pathogen Removal

Groundwater quality processes after bank infiltration from the Danube at  Čunovo

Anglický text 

                   

                      

 

 

 

 

                  

 

 

Hubbs, S. A., (ed.), 2006:  Riverbank Filtration Hydrology: 

Impacts on System Capacity and Water Quality

Impact of riverbed clogging - colmatation - on ground water

Anglický text 

 

Preskočiť na úvod