Monitorovanie a publikácie

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU MAĎARSKA O NIEKTORÝCH DOČASNÝCH OPATRENIACH A PRIETOKOCH DO DUNAJA A MOŠONSKÉHO RAMENA DUNAJA, PODPÍSANÁ 19. APRÍLA 1995
19. apríla 1995 vláda Slovenskej republiky a vláda Maďarska podpísali „Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o niektorých dočasných opatreniach a prietokoch do Dunaja a Mošonského ramena Dunaja“. Táto dohoda má dočasný charakter vzhľadom na rozsudok Medzinárodného súdneho dvora v prípade týkajúceho sa projektu Gabčíkovo – Nagymaros. Veľvyslanectvo Maďarskej republiky v Bratislave informovalo Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 12 decembra 1997 (nótou č. 348-1/1997), že vláda Maďarskej republiky súhlasí s návrhom vlády SR predĺžiť platnosť Dohody z r. 1995 až do uzavretia dohody medzi vládou SR a MR o opatreniach na realizáciu rozsudku Medzinárodného súdneho dvora.
Spoločné maďarsko-slovenské monitorovanie prírodného prostredia je založené na „Štatúte aktivít menovaných monitorovacích agentov“ ustanovených v Dohode z r. 1995. Vyhodnotenie prírodného prostredia je založené na vzájomnej výmene údajov monitorovania prírodného prostredia v tejto oblasti a na dátach ktoré sú nutné na určenie vplyvov opatrení uvedených v Dohode z r. 1995.
 
ŠPECIFIKÁCIA RIADENIA VODNÉHO REŽIMU A MONITOROVANIA PRÍRODNÉHO PROSTREDIA PODĽA DOHODY Z R. 1995
 • Zvýšiť prietok vody do Mošonského ramena Dunaja z 20 na 43 m3 /s cez Čunovský odberný objekt a pravostranný priesakový kanál za určitých hydrologických a technických predpokladov špecifikovaných v Dohode. 
 • Rozdeliť tento prietok vody na maďarskom území do pravostrannej ramennej sústavy, do chráneného územia a do Mošonského ramena Dunaja.
 • Zvýšiť a regulovať prietok do hlavného koryta Dunaja pod Čunovskou priehradou na prietoky medzi 250 a 600 m3 /s, v priemere na 400 m3 /s, podľa pravidiel špecifikovaných v prílohe Dohody.
 • Postaviť pretekanú prehrádzku v hlavnom koryte Dunaja v riečnom kilometri 1843 (rkm) pri hati Dunakiliti na zvýšenie hladiny vody v Dunaji nad prehrádzkou, prepojiť Dunaj s maďarskou ramennou sústavou a regulovať prietoky vody do maďarskej ramennej sústavy do 130 m3 /s a prípadne i viac.
 • Zbierať a vymieňať si údaje o monitorovaní prírodného prostredia, ktoré sú potrebné na analyzovanie a vyhodnotenie vplyvov týchto opatrení.
 • Každoročne pripraviť Národné správy o vyhodnotení vplyvov na prírodné prostredie.
 • Každoročne pripraviť Spoločnú správu o vplyve na prírodné prostredie.
Realizovanie opatrení podľa tejto Dohody zaistilo nasledujúci vodný režim:
 • Prietok do Mošonského ramena Dunaja sa zvýšil, je regulovaný a je trvalo zabezpečený počas celého roku.
 • Maďarská ramenná sústava a inundácia je trvalo a dostatočne napájaná vodou. Hladiny vody a prietoky cez otvorené brehy v Dunaji do ramena sa regulujú haťou Dunakiliti a zariadeniami priamo v maďarskej ramennej sústave. Voda je do jednotlivých ramien rozdeľovaná podľa rozhodnutia maďarských odborníkov.
 • Stúpnutie hladiny vody v Dunaji nad Dunakiliti zasahuje až po priehradu pri Čunove a hladina vody dosahuje podľa regulácie na hati Dunakiliti hodnotu do 125 m n. m.
 • Opatrenia, ktoré boli v zmysle Dohody realizované podstatne zvýšili hladinu podzemných vôd na maďarskom území.
 

 

   

  Zmeny hladín podzemných vôd  

 

Vývoj kvality podzemnej vody - CHSK  

Expedičný prieskum rybej populácie v roku 2004  

Preskočiť na úvod