NÁRODNÉ A SPOLOČNÉ VÝROČNÉ SPRÁVY Z MONITOROVANIA PRÍRODNÉHO PROSTREDIA

MVE Mošon II, MVE Čunovo II, VE Čunovo III

 
MVE Mošon II, MVE Čunovo II, VE Čunovo III
Vodohospodárska výstavba, š.p. chce energeticky využiť prietoky na svojich vodných stavbách v najvyššej možnej miere a toto úsilie  podporuje aj splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros, Ladislav Lazár. Príkladom takéhoto využitia je už vybudovaná a prevádzkovaná MVE Dobrohošť a tiež pripravovaná stavba MVE Mošon II, na ktorých sa bude vyrábať zelená elektrická energia z pretekajúcej vody, ktorá by inak pretiekla bez energetického využitia.
MVE Mošon II s výkonom 1,0 MWh bude na prietoku zo zdrže Hrušov do Mošonského ramena, (dotácia je stále 40m3/s) . Pri jej realizácii sa počíta s investíciou do 5 miliónov Eur.   
Pripravuje sa tiež výstavba MVE Čunovo II s výkonom 8,0 MWh na prietoku zo zdrže Hrušov do starého koryta Dunaja, kde sa v zmysle medzivládnej dohody o prietokoch do Dunaja a Mošonského ramena odvádza voda, ktorú chceme týmto spôsobom využiť na energetické účely.
Plánuje sa aj výstavba VE Čunovo III s výkonom viac ako 10 MWh (výkon bude presne určený prepočtami a technickými možnosťami) na ostrove medzi haťami a plavebnými komorami.

Return
05 10 2014 Category: General Posted by: vadkertiova
Preskočiť na úvod