PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

FACULTY OF NATURAL SCIENCES, COMENIUS UNIVERSITY, BRATISLAVA, SLOVAKIA

&

SPLNOMOCNENEC VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE VÝSTAVBU A PREVÁDZKU SÚSTAVY VODNÝCH DIEL GABČÍKOVO – NAGYMAROS

PLENIPOTENTIARY OF THE SLOVAK REPUBLIC FOR CONSTRUCTION AND OPERATION

OF GABČÍKOVO – NAGYMAROS HYDROPOWER SCHEME

 


OPTIMALIZÁCIA VODNÉHO RE®IMU RAMENNEJ SÚSTAVY V ÚSEKU DUNAJA DOBROHO©Ť– SAP   

z hľadiska prírodného prostredia

 

Optimalization of the water regime in the Danube river branch system in the stretch Dobrohoąť – Sap 

from the viewpoint of natural environment


   ÚVODNÁ STRANA

    OBSAH

    PREDSLOV

    ENGLISH SUMMARY