Obsah dočasného manipulačného poriadku

 

VYSVETLIVKY SKRATIEK
A/ ÚČEL A POPIS VODNEJ STAVBY
A.1 Účel a ciele vodnej stavby,  ktoré majú byť dosiahnuté, poradie dôležitosti vrátane jednotlivých užívateľov
A.2 Hydrologické údaje   
        A.2.1  Rozhodujúce vodomerné stanice VD Gabčíkovo
        A.2.2  Základné údaje mernej krivky - vodočet Bratislava - Devín
        A.2.3  Opakovanie max. prietokov Dunaja na slov. území
        A.2.4  Priemerné hodnoty max. prietokov v jednotlivých mesiacoch
        A.2.5  Prekročenie priemerných denných prietokov
        A.2.6  Ľadové úkazy
        A.2.7  Dlhodobé priemerné mesačné a ročné prietoky
        A.2.8  Údaje o zrážkach
        A.2.9  Pohyb plavenín a splavenín
A.3 Odbery vody zo Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros 
        A.3.1 Odbery na úseku Bratislava - Sap
        A.3.2 Odbery (dotácie) do Starého koryta Dunaja cez objekty stupňa Čunovo
        A.3.3 Odbery na úseku ochranných opatrení VD Nagymaros na území SR
A.4 Technické parametre a popis objektov  
         A.4.1 Charakteristické hladiny, plochy, objemy zdrže Hrušov a stupňa Čunovo
         A.4.2  Staničenie plavebnej dráhy
         A.4.3  Stupeň Čunovo
                     A.4.3.1   Odberný objekt do Mošonského ramena
                     A.4.3.2   Hať v inundácii
                     A.4.3.3   VE Čunovo
                     A.4.3.4   Stredná hať
                     A.4.3.5   Pomocná plavebná komora (PoPLK)
                     A.4.3.6   Sklz pre športovú plavbu
                     A.4.3.7   Umelý kanál pre vodácke športy
                     A.4.3.8   Hať na obtoku
                     A.4.3.9   Prevádzkový prístav Čunovo
                     A.4.3.10   Dočasná dnová prehrádzka v rkm 1843
                     A.4.3.11 Priepich v hornej vode
                     A.4.3.12 Priepich v dolnej vode
         A.4.4  Zdrž Hrušov
                     A.4.4.1 Hrádze zdrže Hrušov
                     A.4.4.2 Priesakové kanály zdrže Hrušov a objekty na kanáloch
                     A.4.4.3 Plavebná kyneta
                     A.4.4.4 Odberný objekt Dobrohošť
                     A.4.4.5 Polder v pravostrannej inundácii zdrže 
          A.4.5  Derivačný kanál
                      A.4.5.1  Prívodný kanál 
                      A.4.5.2  Objekty na prívodnom kanáli 
                      A.4.5.3  Odpadový kanál
                      A.4.5.4  Objekty na odpadovom kanáli
           A.4.6  Stupeň Gabčíkovo
                      A.4.6.1  Plavebné komory
                      A.4.6.2  Vodná elektráreň Gabčíkovo
                      A.4.6.3  Odberný objekt do kanála S-VII a MVE
            A.4.7  Ramenná sústava
                      A.4.7.0  Odberný objekt Dobrohošť do ramennej sústavy
                      A.4.7.1  Prívodný kanál do ramennej sústavy
                      A.4.7.2  Prehrádzkové línie ramennej sústavy
            A.4.8  Ochranné opatrenia VD Nagymaros na území SR
                      A.4.8.1  Oblasť Dolný Ipeľ
                      A.4.8.2  Oblasť Dolný Hron
                      A.4.8.3  Oblasť Kravany
                      A.4.8.4  Oblasť Iža
                      A.4.8.5  Oblasť Komárno - mesto
                      A.4.8.6  Oblasť Komárno - Medveďov
                      A.4.8.7  Oblasť Ľavý breh Váhu   
                      A.4.8.8  Oblasť Pravý breh Váhu a Malý Dunaj
                      A.4.8.9  Ľavostranná hrádza Dunaja v úseku Sap - Čičov
B/ PODKLADY PRE VYPRACOVANIE MANIPULAČNÉHO PORIADKU
B.0 Medzištátna zmluva
B.1 Medzištátne dohody
B.2 Vodoprávne povolenia
B.3 Výskumné úlohy
B.4 Projekty
B.5 Povodňové plány a manipulačné poriadky 
C/ MANIPULÁCIA S VODOU
C.1 Bežná prevádzka
       C.1.1  Odbery
       C.1.2  Zásady bežnej prevádzky (aj schéma riadenia)
       C.1.3  Riadenie prevádzky VD Gabčíkovo
       C.1.4  Prívodný kanál - základné regulácie
       C.1.5  Stupeň Čunovo - manipulácia s vodou
                  C.1.5.1  Zabezpečenie bežnej prevádzky na objektoch stupňa Čunovo
                  C.1.5.2  Dotácia Starého koryta Dunaja
                  C.1.5.3  Dotácia Mošonského ramena
                  C.1.5.4  Manipulácia s vodou na Po PLK
                  C.1.5.5  Sklz pre športové plavidlá
                  C.1.5.6  Preplachovanie Starého koryta Dunaja
                  C.1.5.7  Preplavovanie splavenín a plavenín
                  C.1.5.8  Zabezpečenie vody pre vodné športy
                  C.1.5.9  Čiastočná záplava ramennej sústavy
        C.1.6  Stupeň Gabčíkovo - hladinový režim 
                  C.1.6.1  Hospodárenie s vodou
                  C.1.6.2  Programové odstavenie VE Gabčíkovo
                  C.1.6.3  Havarijné odstavenie VE Gabčíkovo
                  C.1.6.4  Prevádzka VE pre oblasť regulácie výkonu
        C.1.7  Manipulácia na ďalších objektoch VD Gabčíkovo
                   C.1.7.1  Polder v pravostrannej inundácii zdrže
                   C.1.7.2  Ľavostranný priesakový kanál zdrže
                   C.1.7.3  Priesakový kanál pozdĺž spojovacej hrádze
                   C.1.7.4  Pravostranný priesakový kanál zdrže
                   C.1.7.5  Ľavostranný priesakový kanál prívodného kanála
                   C.1.7.6  Pravostranný priesakový kanál prívodného kanála VD Gabčíkovo
                   C.1.7.7  Priepust pod prívodným kanálom VD Gabčíkovo v km 4,0
                   C.1.7.8  Odvodnenie pravostranného územia medzi odpad. kanálom a ľavostr. ochrannou hrádzou starého koryta Dunaja
                   C.1.7.9  Nápustný objekt na pravostr. priesakovom kanáli prívodného kanála - km 17,260
                   C.1.7.10  Hrádzový priepust v km 6,9 ľavostrannej ochrannej hrádze do odpadového kanála (S-VI)
                   C.1.7.11  Odberný objekt Dobrohošť a ľavostranná inundácia Dunaja
                   C.1.7.12  Ramenná sústava - ľavostranná inundácia Dunaja
                   C.1.7.13  Záplavy ramennej sústavy
         C.1.8 Manipulácia na objektoch ochranných opatrení VD Nagymaros
                   C.1.8.0   Oblasť Dolný Ipeľ - hrádzový výpust Salka
                   C.1.8.1   Oblasť Kravany - ČS Obid
                   C.1.8.2   Oblasť Iža - ČS Patince
                   C.1.8.3   Oblasť Komárno - ČS Bene, ČS Váh
                   C.1.8.4   Oblasť Komárno-Medveďov
                   C.1.8.5   Oblasť Ľavý breh Váhu
                   C.1.8.6   Oblasť Pravý breh Váhu a Malý Dunaj  
C.2 Prevádzka počas povodňových prietokov v Dunaji 
        C.2.1  Stupeň Čunovo - odvedenie povodňových prietokov
        C.2.2  Stupeň Gabčíkovo - odvedenie povodňových  prietokov do Q100
        C.2.3  Stupeň Gabčíkovo - odvedenie povodňových prietokov do Q1000
        C.2.4  Stupeň Gabčíkovo - kulminácia povodňových prietokov - Q1000
C.3 Plavba
        C.3.1  Rozhodujúce plavebné hladiny
        C.3.2  Plavba cez zdrž Hrušov, derivačný kanál a cez stupeň Gabčíkovo
        C.3.3  Plavba cez stupeň Čunovo a Staré koryto Dunaja
        C.3.4  Plavba cez stupeň Gabčíkovo v zimných podmienkach
        C.3.5  Bezpečnostné opatrenia pre plavbu
        C.3.6  Plavba cez úsek ochranných opatrení VD Nagymaros
C.4 Manipulácia v čase ľadových úkazov
        C.4.1  Zásady manipulácie v zimných režimoch na VD Gabčíkovo
        C.4.1.1  Zdrž a prívodný kanál sú bez zámrzu, z horného toku Dunaja sa realizuje prepúšťanie ľadov
        C.4.1.2  Výskyt srieňových úkazov v prívodnom kanáli a zdrži Hrušov až po ich súvislé zamrznutie (bez ľadochodu)
        C.4.1.3  Výskyt súvislého zámrzu a príchod ľadochodu 
        C.4.1.4  Tvorenie ľadovej bariéry pod Bratislavou (mimoriadne situácie)
        C.4.1.5  Operatívna skupina pre riadenie prevádzky VD Gabčíkovo v zimnom režime
        C.4.1.6  Dočasná manipulácia na stupni Čunovo v zimnom režime
        C.4.2  Zásady manipulácie v zimných režimoch na ochranných opatreniach VD Nagymaros
C.5  Mimoriadna prevádzka (manipulácia)
        C.5.1  Zásady mimoriadnej manipulácie
        C.5.2  Mimoriadne odstavenie VE Čunovo
        C.5.3  Mimoriadne odstavenie VE Gabčíkovo
        C.5.4  Havarijné znečistenie Dunaja
        C.5.5  Havarijné znečistenie pravostranného priesakového kanála zdrže
        C.5.6  Preplachovanie Starého koryta Dunaja
D/ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A MANIPULÁCIE ZA MIMORIADNYCH OKOLNOSTÍ 
D.1  Havarijný stav (mimoriadne okolnosti, ktoré neobsahuje kap. C)
         D.1.1  Stupne povodňovej aktivity
         D.1.2  Kritéria bezprostredného ohrozenia vodohospodárskeho diela
         D.1.3  Predpovede, pozorovania, výmena údajov, spôsob a miesto nahlásenia mimoriadnych okolností 
E/  MERANIE A POZOROVANIE 
E.1  Program technicko-bezpečnostného dohľadu počas trvalej prevádzky
         E.1.1  Hľadiská technicko-bezpečnostného dohľadu zvažované pri zostavovaní PTBD
         E.1.2  Výkon technicko-bezpečnostného dohľadu
         E.1.3  Správca vodného diela (vlastník)
         E.1.4  Štátna organizácia poverená dohľadom
         E.1.5  Núdzové a varovné opatrenia
                   E.1.5.1  Núdzové opatrenia
                   E.1.5.2  Varovné opatrenia 
E.2  Prehľad merných zariadení, metód meraní a pozorovaní, početnosť a rozsah meraní
E.3  Záver
F/  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
F.1 Spolupráca na hraničných vodách
F.2 Spolupráca s maďarskou stranou
F.3 Záverečné požiadavky
G/  PRÍLOHY
G.1 Merné krivky a grafy
G.2 Výkresová časť