C. 2 Prevádzka počas povodňových prietokov v Dunaji

    

Základnou dokumentáciou pre riešenie povodňových stavov na vodnom diele je “Generálny plán ochrany objektov Sústavy vodných diel Gabčíkovo -Nagymaros” z júna 1999 a povodňové plány SVP OZ PD a VVš.p.

Povodňovým prietokom sa rozumie prietok, ktorý v rozhodujúcom profile Bratislava -Devín dosiahne hodnotu 6 000 m3.s-1 a viac, čo je I. stupeň povodňovej aktivity.

   

C.2.1 Stupeň Čunovo - odvedenie povodňových prietokov

           

Z tabuliek hladinového režimu na celom VD Gabčíkovo vyplýva potreba prevedenia množstva vody pri prietokoch nad 6.000 m3.s-1 ( zvýšené a povodňové prietoky ) cez stupeň Čunovo do Starého koryta Dunaja. Rozdelenie prietokov na jednotlivé objekty a postup zapájania jednotlivých objektov stupňa Čunovo do prevádzania vody cez stupeň je uvedené v nasledovnej tabuľke a to pre prípad, že je v prevádzke na VE Gabčíkovo 6 strojov.

 

Hladina v zdrži na kóte 131,10 m Bpv v profile rkm 1851,750

Alternatíva – na VE Gabčíkovo je k dispozícií 6 strojov pre prevádzku

 

Stupeň Čunovo ( m3.s-1 )

Odbery a straty

(m3.s-1)

VE Gabčíkovo

(m3.s-1)

Q Bratislava-Devín

(m3.s-1)

 

VE

Stredná hať

Hať na

obtoku

Hať

inundácií

Pomocná plavebná komora

Σ Staré koryto

 

 

 

400

1.490

200

200

-

2.290

180

3.530

6.000

400

1.940

200

300

-

2.840

180

3.480

6.500

400

1.940

400

600

-

3.340

180

3.480

7.000

-

1.940

600

1.230

-

3.770

300

3.430

7.500

-

2.480

600

1.230

-

4.310

300

3.390

8.000

-

2.480

800

2.060

-

5.340

300

3.360

9.000

-

3.000

800

2.460

200

6.460

300

3.240

10.000

-

3.000

800

2.940

200

6.940

300

3.360

10.600

-

3 000

1 300

4 500

200

9 000

300

2 400*

13 000**

 

*    - VE Ga nepracuje, povodňové prietoky na stupni Gabčíkovo sa prepúšťajú obtokmi a haťovou prevádzkou na plavebných komorách.

**  - Prietok Dunaja v Sape (Palkovičove) bude 11 700 m3.s-1 (sploštenie povodne).

V prípade, že v prevádzke na VE Gabčíkovo je 7 alebo 8 strojov upraví sa manipulácia s vodou na stupni Čunovo podľa momentálnej dispozície objektov a hltnosti turbín na VE Gabčíkovo ( upchatie hrablíc, spád a pod.).

   

C.2.2  Stupeň Gabčíkovo - odvedenie povodňových prietokov - Q100

   

Vlastné prepúšťanie povodne sa bude uskutočňovať podľa tabuliek hladinového režimu kde sú vyznačené objekty vrátane VE Gabčíkovo a PLK Gabčíkovo, cez ktoré bude pretekať povodňový prietok. Pritom horná hladina v zdrži v rkm 1851,750 ( Čunovo ) je prevážne na kóte 131,10 m Bpv, okrem prietokov 10 000 a 10 600 m3.s-1 ( pozri tabuľky hladinového režimu ).

   

C.2.3  Stupeň Gabčíkovo - odvedenie povodňových prietokov - Q1000

   

Výskyt prietoku vyššieho ako Q100 znamená zvýšenie hladiny v zdrži nad 131,50 m Bpv, čo po hladinu 132,00 m Bpv je bez ohrozenia predpísanej bezpečnosti diela.

Pri prepúšťaní tisícročnej povodne je stav využitia jednotlivých objektov vodného diela nasledovný :

Prietok Q1 000

13 000 m3.s-1

Odbery (Malý Dunaj )

50 m3.s-1

Straty (vsakovanie a výpar )

60 m3.s-1

Hať na obtoku

1 600 m3.s-1

Hať stredová

3 800 m3.s-1

Hať v inundácii

4 490 m3.s-1

VE Čunovo

0 m3.s-1

Pomocná PLK v Čunove

200 m3.s-1

VE Gabčíkovo

3 160 m3.s-1

PLK Gabčíkovo

2 800 m3.s-1 (2 x 1400 m3.s-1)

 

Uvedený výpočet dokazuje, že ani tisícročný prietok neohrozuje bezpečnosť vodného diela.

 

Pri vypadnutí VE Gabčíkovo z prevádzky (výkon VE= 0,0 MW ) je potrebné pri prietokoch nad 6 000 m3.s-1 v Dunaji manipulovať s objektami na stupni Gabčíkovo a Čunovo podľa bodu C.1.6.1, ktorý upresňuje manipuláciu pri prepúšťaní vody VE Gabčíkovo a PLK Gabčíkovo (prednostné využitie obtokov a až potom využitie haťovej prevádzky ).

 

 

ĎALEJ