KAPITOLY:

PREAMBULA

I. PREDMET ZMLUVY

II. VYKONAVANIE ZMLUVY

III. REALIZÁCIA SÚSTAVY VODNÝCH DIEL

IV. PREVÁDZKA OBJEKTOV SÚSTAVY VODNÝCH DIEL

V. ÚLOHY VODNÉHO HOSPODÁRSTVA

VI. PLAVBA

VII. OCHRANA PRÍRODNÉHO PROSTREDIA

VIII. POSKYTNUTIE PLÔCH

IX. URČENIE PRIEBEHU ©TÁTNYCH HRANÍC A PREKRAČOVANIE ©TÁTNYCH HRANÍC

X. COLNÉ USTANOVENIA

XI. ZODPOVEDNOS« ZMLUVNÝCH STRÁN ZA ©KODY A ICH ZNÁ©ANIE

XII. RIE©ENIE SPORNÝCH OTÁZOK

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

I. A PROTOKOL


SPÄ«