SPäŤ

OBSAH

 

7.4 Zmluva o výstavbe a prevádzke SVD G-N 

 

 

   7.4.1 Zásady a charakter Zmluvy

  

* Návrh textu Zmluvy a jej podmienok spracovali špičkoví odborníci oboch štátov tak, aby zodpovedala ich potrebám a aby pokrývala záväzky, ktoré oba štáty prevzali na seba v rámci Dunajskej komisie. Už v rámci prípravných rokovaní sa strany dohodli na riešení otázky hraníc a prístupnosti hlavných objektov. Patričnú pozornosť venovali aj vplyvu SVD G-N na okolitú prírodu. Zmluva bola koncipovaná ako jednostranne nevypovedateľná. Hlavné časti zmluvného riešenia - vodné diela Gabčíkovo a Nagymaros tvoria jednotnú a neoddeliteľnú sústavu.

 

* Zmluva z roku 1977 patrí do kategórie medzištátnych zmlúv najvyššej kategórie tzv. "prezidentských" zmlúv. Zmluva bola po uzavretí podpísaná prezidentmi a ratifikovaná parlamentmi oboch štátov, takže nadobudla charakter zákona.

  

 

   7.4.2 Obsah Zmluvy 1977

 

 

* Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o výstavbe a prevádzke Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros, uzavretá 16. septembra 1977 v Budapešti, je členená na 13 kapitol a 28 článkov:

 

Kap. I Predmet zmluvy: čl. 1, 2 - Spoločné a národné investície.

 

Kap. II Vykonávanie zmluvy: čl. 3.

 

Kap. III Realizácia SVD: čl. 4 - 8 - Príprava, znášanie nákladov a rozdelenie objektov, organizácia realizácie, vyrovnanie nákladov a vlastníctvo objektov.

 

Kap. IV Prevádzka SVD: čl. 9 - 12 - Podiel na úžitkoch, spôsob prevádzky, organizácia prevádzky, znášanie nákladov.

 

Kap. V Úlohy VH: čl. 13 - 17 - Povodňová ochrana a ľadochod, odber vody, ochrana kvality vody, udržiavanie koryta Dunaja, povolenie a dozor.

 

Kap. VI Plavba: čl.18.

 

Kap. VII Ochrana prostredia: čl. 19, 20 - prírody, záujmov rybárstva.

 

Kap. VIII Poskytnutie plôch: čl. 21.

 

Kap. IX Priebeh a prekračovanie hraníc: čl. 22, 23.

 

Kap. X Colné ustanovenia: čl. 24.

 

Kap. XI Zodpovednosť za škody: čl. 25, 26 - spoločná, výlučná.

 

Kap. XII Riešenie sporov: čl. 27.

 

Kap. XIII Záverečné ustanovenia: čl. 28.

 

* Niektoré články Zmluvy 1977, spolu s komentárom, sú podrobnejšie rozvedené v nasledujúcich bodoch.

  
 

   7.4.3 Náklady a účinky spoločného diela

 

* Zmluva vychádzala z paritnej deľby nákladov a vyrobenej energie, napriek tomu, že Československo vkladalo do spoločného diela o 10 % väčší podiel hydroenergetického potenciálu (55:45%).

 

* Zmluva rozoznáva tri druhy objektov a ich nákladov:

 

- hlavné spoločné objekty, ktoré tvoria spoločné vlastníctvo: kanál, hať Dunakiliti, stupeň Gabčíkovo a stupeň Nagymaros;

 

- ostatné spoločné objekty sú tie, ktoré podmieňujú funkciu diela; náklady spoločných objektov znášajú obe strany rovnakým dielom;

 

- národné objekty sú tie objekty, ktoré nie sú potrebné pre fungovanie SVD G-N, ale prinášajú jednému zo zmluvných partnerov prínosy; ich náklady ani prínosy nie sú predmetom vzájomného vyrovnania;

 

* Z účinkov diela sa paritne delia len energetické prínosy, ostatné majú "národný" charakter, takže tiež nie sú predmetom vzájomného vyrovnania.

  
 

   7.4.4 Dôsledky vynechania spoločného ekonomického hodnotenia SVD

 

* Pôvodne sa predpokladalo, že v rámci SZP bude spracované aj spoločné ekonomické zhodnotenie investície, v rámci ktorého by sa kompenzovali aj úroky nákladov na rozostavané objekty do momentu uvedenia diela do prevádzky.

 

* Pri podpisovaní zmluvy, na žiadosť maďarskej strany, bolo upustené od podrobného spoločného ekonomického hodnotenia celej investície s tým, že každá strana ekonomicky vyhodnotí len svoj podiel investície.

 

* Opustenie spoločného ekonomického hodnotenia celej investície malo závažný dopad na zníženie efektívnosti československej časti investície, ktorá sa začala stavať viac rokov skôr. V čase uvedenia prvej kapacity do prevádzky, československá strana mala mať vynaložené asi 90 % svojho podielu nákladov, zatiaľ čo maďarská strana len asi 50 %. Ale vyrobená energia by sa delila rovnakým dielom!

  

 

   7.4.5 Splnomocnenci vlád

 

* Zmluvné strany sa dohodli, že práce spojené s realizáciou a prevádzkou prostredníctvom spoločnej investície budú usmerňovať splnomocnenci vlád oboch strán. Činnosť splnomocnencov vlád bola upravená spoločným štatútom.

 

* Československá vláda vymenovala 9.2.1978 za splnomocnenca Ing. Vladimíra Lokvenca. Od 3.5.1978 bol splnomocnencom aj vlády SR. Od 5.4.1990 (pre SR už od 31.1.1990) ho vystriedal Ing. Dominik Kocinger.

 

* Prvým splnomocnencom maďarskej vlády bol Dr. Ing. Miklós Brajnich, začiatkom roku 1982 bol vystriedaný Petrom Havasom. Dňa 5.7.1989 menovala vláda Dr. László Udvariho, 27.8.1990 Dr. György Sámsondi Kissa, 17.3.1992 Dr. Béla Hajósa.

 

* Dňa 16. septembra 1992 Ministerstvo zahraničných vecí MR nótou oznámilo, že zrušením medzištátnej zmluvy na základe uznesenia vlády MR, logicky zanikla aj činnosť maďarského splnomocnenca vlády.

  

 

   7.4.6 Orgány splnomocnencov vlád

 

* Okrem spoločnej poradnej skupiny, v ktorej boli zástupci rôznych ministerstiev, splnomocnenci vytvorili stálu pracovnú skupinu pre plnenie ich úloh počas výstavby a prevádzky SVD G-N. Táto skupina nazvaná Spoločná operatívna skupina (SOS) vykonávala rozsiahle aktivity.

 

* Počas 12-ročnej práce "Spoločnej operatívnej skupiny splnomocnencov vlád"(posledné rokovanie bolo 9. októbra 1992) sa uskutočnilo 86 rokovaní a celý rad priamych rokovaní vedúcich SOS. Okrem operatívneho riadenia a koordinácie prác na výstavbe pripravovala táto skupina podkladové materiály na rokovanie splnomocnencov vlád a ich Spoločného poradného zboru.

  

 

   7.4.7 Dohody a protokoly súvisiace so Zmluvou 1977

 

* Súčasne s podpísaním Zmluvy 1977 podpísali zmluvné strany aj "Dohodu medzi vládami ČSSR a MĽR o vzájomnej pomoci pri výstavbe SVD G-N" (Ďalej len "Dohoda").

 

* Dohoda špecifikovala podrobnejšie termíny realizácie:

 

- začatie a ukončenie stavebných prác 1978-1991,

- uvedenie do prevádzky agregátov VE Gabčíkovo 1986-1989,

- uvedenie do prevádzky agregátov VE Nagymaros 1989-1990.

 

* Na žiadosť maďarskej strany boli termíny realizácie protokolom z októbra 1983 posunuté o 4 roky takto:

 

- začatie a ukončenie stavebných prác 1978-1995,

- uvedenie do prevádzky agregátov VE Gabčíkovo 1990-1993,

- uvedenie do prevádzky agregátov VE Nagymaros 1993-1994.

 

* Prisľúbený úver zo ZSSR na realizáciu SVD G-NG sa nerealizoval. Problémy financovania maďarského podielu prác sa vyriešili v roku 1984 uzavretím zmluvy s rakúskou firmou Donaukraft AG, ktorá prevzala výstavbu i financovanie hate Dunakiliti a riečneho stupňa Nagymaros, s dohodou o splatení úveru dodávkou elektrickej energie. Množstvo energie 1200 MWh ročne sa má dodávať po dobu 20 rokov, počínajúc rokom 1996. S dodávkou sa začalo.

 

* Vzhľadom na rýchlejšie tempo výstavby navrhla maďarská strana v roku 1988 skrátenie výstavby Nagymarosu, čo však opäť zvýšilo nároky na financovanie československého podielu prác na ochranných opatreniach zdrže Nagymaros. Dňa 13. februára 1989 sa podpísal v Bratislave ďalší "Protokol o zmene Zmluvy medzi ČSSR a MĽR o výstavbe a prevádzke SVD G-N ...", ktorým sa skrátili termíny uvedenia do prevádzky VE Nagymaros o 15 mesiacov (z pôvodných termínov 1. 7. 93 až 1. 10. 94 na 1. 4. 92 až 1. 7. 93). 

 

ĎALEJ

OBSAH