SPäŤ

OBSAH

 

7.2 Rekapitulácia prieskumných a výskumných prác

  

 

 7.2.1 Inžiniersko-geologické prieskumné práce

 

* Prvý inžiniersko-geologický prieskum československo-maďarského úseku Dunaja pod Bratislavou, na oboch stranách - na Žitnom Ostrove a Szigetköze začal začiatkom päťdesiatych rokov, spolu s prieskumom v úseku Višegrád - Nagymaros.

 

* Rozsiahla etapa prieskumných prác sa uskutočnila v rokoch 1964-1966 v rámci spoločného československo-maďarského výskumného programu pre výsledné kanálové riešenie.

  
 

7.2.2 Terénne pokusy

 

* V súvislosti s inžiniersko-geologickým a hydrogeologickým prieskumom pre SVD Gabčíkovo - Nagymaros sa urobili aj viaceré terénne pokusy, zamerané na skúmanie niektorých inžiniersko-geologických vlastností priamo v teréne.

 

* Pre poznanie filtračných pomerov sa urobili v Gabčíkove na dvoch miestach dva dlhodobé čerpacie veľkopokusy. V rokoch 1963-1966 bolo v Gabčíkove vo forme veľkopokusu preskúšané injektovanie dna a stien stavebnej jamy.

  

 

7.2.3 Seizmicita územia

 

* V septembri 1965 prerokovali čsl. a maď. odborníci seizmicitu územia, so zvláštnym zreteľom na údaje, ktoré by slúžili pre projektovanie SVD Gabčíkovo - Nagymaros. Stanovili sa izoseizmické línie v okolí komárňanského epicentra. Pre účely projektu sa stanovili seizmické zóny pozdĺž Dunaja.

 

* Najvyšší registrovaný stupeň seizmicity je 60 MCS, projekt sa robil pre zrýchlenie zodpovedajúce seizmicite o dva stupne vyššej.

  

 

7.2.4 Výskum energetickej prevádzky a jej vplyvu na plavbu

 

* V rámci energetického výskumu sa preriešili rôzne spôsoby prevádzky VE Gabčíkovo, aby sa upresnili hodnoty zaručeného výkonu, možnosti špičkovej prevádzky pri rôznych prietokoch, možnosti regulácie frekvencie a dodávaného výkonu, preberania náhlych zmien zaťaženia, jalovej prevádzky a zásady bežných a generálnych opráv. Prevádzka vodnej elektrárne v žiadnom prípade nesmela ohroziť bezpečnosť plavby, vytváraním neprípustného vlnenia.

 

* Okrem normálnej prevádzky sa študovali aj problémy prevádzky pri povodniach, v zimnom období, počas ľadochodu a pod., vrátane vplyvu všetkých druhov prevádzky na plavbu.

  

 

7.2.5 Vodohospodárske výskumy

 

* Boli urobené nasledujúce vodohospodárske výskumy a štúdie:

 

- vodný režim,

- režim splavenín a sedimentácie,

- zimný a ľadový režim,

- režim podzemných vôd,

- režim kvality vody - súčasný i budúci,

- bilancia vody (neenergetických odberov v študovanom úseku).

 

* Spolu sa spracovalo 365 výskumných prác a štúdií, ktoré boli vzájomne s maďarskou stranou odsúhlasené a doporučené.

  
 

7.2.6 Biologický výskum

 

* Aby sa sústava vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros čo najmenej dotkla prírodného a životného prostredia, vypracoval Štátny inštitút urbanizmu a územného plánovania URBION v spolupráci s Ústavom experimentálnej biológie a ekológie Slovenskej akadémie vied "Biologický projekt záujmového územia výstavby Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros." V našich podmienkach išlo o prvú akciu tohto druhu.

 

* Prvý "Bioprojekt" z roku 1976 inventarizoval súčasný stav a formuloval odporúčané opatrenia.

 

* Druhý "Bioprojekt" z roku 1986 sa zaoberal riešením územného celku medzi kanálom a starým Dunajom.

 

ĎALEJ

OBSAH