GABČÍKOVO 1993

(podľa materiálu T.R.T. MÉDIUM, Bratislava)

 

Sústava vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros

Rozmiestnenie dunajských vodných diel

Vyznačené významné časti a objekty Vodného diela Gabčíkovo 

         1. Oblasť vodného diela Čunovo

         - hať na obtoku 

         - hať s vodnou elektrárňou a pomocnou plavebnou komorou

         - dočasné riešenie uvedenia VD do prevádzky

         - prehradenie koryta Dunaja

         - hať v inundácii

         - odberný objekt do Mošonského ramena

 

2. pravostranná hrádza zdrže

3. odberný objekt Dobrohošť

4. stupeň Gabčíkovo - elektráreň a plavebné komory