ÚLOHY SPLNOMOCNENCA VLÁDY SR PRE VÝSTAVBU A PREVÁDZKU SÚSTAVY VODNÝCH DIEL GABČÍKOVO-NAGYMAROS

 

Úlohy splnomocnenca vlády SR vyplývajú zo základných dokumentov:

 

PRACOVNÁ NÁPLŇ SPLNOMOCNENCA VLÁDY SR A ÚTVARU SPLNOMOCNENCA VLÁDY
 
 • usmerňuje a kontroluje práce spojené s realizáciou a prevádzkou spoločnej investície (t.j. SVD G-N) podľa platnej Zmluvy 1977 a súvisiacich dokumentov,
 • dohliada na vykonanie riešení navrhnutých v Spoločnom zmluvnom projekte, ktoré zabezpečujú ochranu prírody a spolupracuje so samosprávnymi orgánmi a organizáciami, ktoré zodpovedajú za ochranu prírodného prostredia, za ochranu pred povodňami, zabezpečujú ochranu vôd Žitného ostrova,
 • navrhuje riešenie sporných otázok, ktoré sa vyskytnú pri realizácii a prevádzke SVD G-N medzi účastníkmi výstavby a prevádzky,
 • pripravuje návrhy na riešenie a rozhodnutie otázok týkajúcich sa spoločného postupu s maďarskou stranou pri riešení sporných technických otázok a pri realizácii rozsudku MSD,
 • zabezpečuje a riadi slovenskú časť spoločného slovensko-maďarského monitorovania vplyvu prevádzky vodného diela Gabčíkovo a dočasných opatrení predvídaných v Dohode z r. 1995 na prírodné prostredie,
 • koordinuje a zabezpečuje plnenie dohôd s maďarskou stranou o náplni a rozsahu monitorovania vplyvu prevádzky celej SVD G-N na prírodné prostredie, ako aj metodiku a spôsob vyhodnocovania v zmysle dohôd o naplnení rozsudku MSD, zabezpečuje koordináciu, zber, spracovanie, výmenu a vyhodnotenie údajov zo spoločného monitorovania prírodného prostredia,
 • pripravuje príslušným štátnym, vládnym a rezortným orgánom právne, technické a ďalšie nevyhnutné podklady a dokumenty pre potreby riešenia rozdielnych názorov medzi SR a MR vo veci SVD G-N a realizácie rozsudku MSD,
 • hľadá možnosti riešenia sporných otázok súvisiacich s výstavbou a prevádzkou SVD G-N,
 • zabezpečuje realizovanie opatrení, dohodnutých na úrovni vládnych delegácií, pre plnenie rozsudku MSD a opatrení, ktoré vyplývajú zo Zmluvy 1977, zo spoločného štatútu a zo súvisiacich dokumentov v oblasti vnútroštátnej pôsobnosti,
 • uskutočňuje, riadi a usmerňuje technické a organizačné rokovania s maďarskou stranou zamerané na dokončenie a prevádzkovanie SVD G-N v intenciách dohôd o realizácii rozsudku MSD v spolupráci s MZV SR a ostatnými zainteresovanými rezortmi,
 • spolupracuje so slovenskou časťou slovensko-maďarskej Komisie hraničných vôd a so slovenskou sekciou Dunajskej komisie na príprave rozhodujúcich materiálov a plnení úloh na slovenskom úseku Dunaja; zúčastňuje sa na rokovaniach tejto komisie, dotýkajúcich sa činností stanovených v Zmluve 1977,
 • pripravuje podklady pre správy a informácie vláde SR o výsledkoch rokovaní a návrhy na ďalšie postupy a riešenia vyplývajúce z rokovaní a dohôd s maďarskou stranou,
 • spolupôsobí na podklade dosiahnutých dohôd v oblasti technického riešenia pri zmluvno-právnom usporiadaní vzťahov medzi SR a MR v otázke SVD G-N,
 • zabezpečuje vypracovanie národnej ročnej správy a spoločnej výročnej správy zo spoločného slovensko-maďarského monitorovania prírodného prostredia podľa Dohody z r. 1995, zabezpečuje tvorbu a správu databázy z monitoringu a publikačné spracovanie odborných poznatkov o vplyve prevádzky VD Gabčíkovo na prírodné prostredie, pripravuje podklady pre výročné správy zo spoločného monitoringu pre vládu SR,
 • informuje verejnosť o výstavbe a prevádzke SVD G-N, o rokovaniach a o monitorovaní a vplyve SVD G-N na prírodné prostredie,
 • spolupracuje s orgánmi vykonávajúcimi kontrolu, dozor alebo dohľad na SVD G-N a spolupracuje pri odstraňovaní nedostatkov,
 • vykonáva svoju činnosť tak, aby nebola narušená právomoc ústredných orgánov štátnej správy SR a ich zodpovednosť za plnenie úloh,
 • využíva na riešenie technických, ekonomických, finančných, organizačných a právnych otázok, potrebných na zabezpečenie výstavby a prevádzky SVD G-N, informácie, stanoviská, podklady, rozbory a návrhy ministerstiev, a po dohode s nimi aj nimi riadených organizácií a expertov,
 • spoločné rozhodnutia splnomocnencov vlád SR a MR podľa článku 3 Spoločného štatútu, ktoré sa dotýkajú pôsobnosti ministerstiev uvedených v jeho článku 4, odsek 2, zabezpečuje splnomocnenec podľa vnútroštátnych predpisov, v spolupráci s týmito ministerstvami, 
 • splnomocnenec vlády SR vedie a koordinuje prácu:

  • odbornej skupiny splnomocnenca vlády, poverenej koordináciou monitorovania prírodného prostredia Sústavy vodných diel, ako aj prípravou podkladov, návrhov a stanovísk potrebných na medzinárodné rokovania,
  • investorských a prevádzkových organizácií na zabezpečení úloh výstavby a prevádzky SVD G-N,
  • podľa potreby zvoláva pracovné skupiny špecialistov na riešenie konkrétnych úloh.
Preskočiť na úvod